Woordenboek Juridisch

Juridisch Woordenboek

Juristen gebruiken erg veel woorden die voor niet-juristen soms lastig te begrijpen zijn. Daarom leggen we die hier in het gratis Juridisch Woordenboek uit. Met zoveel mogelijk onderlinge verbanden.

 • Aandeel
 • Aandeelhouder
 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Aandeelhoudersvergadering
  Aandeelhoudersvergadering of zoals de formele benaming is: Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Op deze vergadering nemen de houders van aandelen in een rechtspersoon besluiten. Minimaal eenmaal per jaar is er een jaarvergadering. Op die vergadering stellen de aandeelhouders de jaarstukken vast. De vergadering hoeft niet altijd in fysieke vorm plaats te […]
 • Achtergesteld
  Achtergesteld is een begrip dat meestal in combinatie met een geldlening in gebruik is. De lening is dan tweede in rij. Normaal zijn alle lenigen en vorderingen gelijk. Is er dan te weinig geld, bij financiële problemen, dan krijgt iedereen een evenredig deel. Bij een achtergestelde vordering is dat anders. […]
 • Akte van verpanding
  De akte van verpanding is een ander woord voor een pandakte. In dit schriftelijk stuk leggen de pandgever en de pandhouder vast dat de pandgever ten behoeve van de pandhouder een pandrecht vestigt op zijn of haar goederen. Voor een stil pandrecht op roerende zaken en pandrecht op vorderingen heb […]
 • Algemene vergadering
  De algemene vergadering is de ledenvergadering van een vereniging. Tijdens deze algemene vergadering moeten alle leden zijn opgeroepen, moet er een agenda zijn en moeten er notulen opgemaakt. De ALV neemt de besluiten die de statuten aan haar opdraagt en ze kan het bestuur vervolgens vragen deze uit te voeren. […]
 • Arbeidsovereenkomst
  Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer. Hierbij spreken de werkgever en werknemer af dat de werknemer tegen loon zal werken voor de werkgever. Dat kan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd zijn. Let op: niet alleen de vastgelegde afspraken bepalen de inhoud van de overeenkomst, […]
 • Authentieke akte
 • Authentieke pandakte
  Een authentieke pandakte is een pandakte die is opgesteld via een notaris. In dit schriftelijk stuk leggen de pandgever en pandhouder vast dat de pandgever ten behoeve van de pandhouder een pandrecht vestigt op zijn of haar goederen, zoals roerende zaken en vorderingen. Het tegenoverstelde van een authentieke pandakte is […]
 • Clausule
 • Codicil
 • Concurrentiebeding
  Een concurrentiebeding is een bepaling in een arbeidsovereenkomst die de werknemer verbiedt om bij een concurrent van de werkgever te gaan werken. Je kan ook een concurrentiebeding hebben tussen aandeelhouders, in een aandeelhoudersovereenkomst of tussen verschillende ondernemers. Het is een van de meest voorkomende bedingen in contracten. Op de site […]
 • Consument
  Een consument in juridische zin, is een iemand die iets koopt niet voor zijn of haar beroep of bedrijf. Dat is dus een particuliere koper die iets koopt voor persoonlijk en dus niet commercieel gebruik. Het onderscheid tussen deze twee manieren van zaken doen is belangrijk. Consumenten hebben namelijk sterke […]
 • Consumentenkoop
  Een consumentenkoop is een koopovereenkomst tussen een consument en een professionele verkoper. Bij een consumentenkoop heeft de consument sterke consumentenrechten, waar de consument en verkoper rekening mee moeten houden. Bijvoorbeeld een bedenktijd van 14 dagen bij internetaankopen van een webwinkel. Er is alleen sprake van een consumentenkoop als de consument […]
 • Crediteur
  De crediteur is een ander woord voor schuldeiser. Een crediteur is dus iemand een vordering heeft op een debiteur ofwel schuldenaar. Bijvoorbeeld een geldverstrekker of iemand die de levering van goederen of diensten in rekening heeft gebracht.
 • Curatele
 • Curator
 • Debiteur
  De debiteur is ander woord voor schuldenaar. Een debiteur is dus iemand die een schuld bezit en moet betalen aan de crediteur ofwel schuldeiser. Een voorbeeld van een debiteur is een geldlener of kredietnemer, maar bijvoorbeeld ook iemand aan wie goederen of diensten zijn geleverd waarvoor hij of zij moet […]
 • Derdengeld
 • Derdengeldenrekening
 • Directeur Grootaandeelhouder
 • Dividend
 • Due Diligence
  Due Diligence begrip uit de fusie- en overnamewereld. Het boekenonderzoek door de verkoper van de gegevens van de koper. Het onderzoek moet inzage geven in de getrouwheid van de informatie die de verkoper heeft gegeven. Ook moet het onderzoek aangeven waar eventuele risico’s zijn. De koper of zijn adviseurs onderzoeken […]
 • Geschillencommissie
  Een geschillencommissie is een organisatie die beslissingen kan nemen bij conflicten. De commissie bestaat meestal uit mensen die in het veld werken. Aan de andere kant zitten er ook vertegenwoordigers van de klanten of consumenten in de commissie. Meestal zijn er dan nog enkele onafhankelijke leden. De geschillencommissie is een […]
 • Gevolmachtigde
 • Griffierecht
 • Grosse
 • Legaat
 • Legalisatie
 • Leges
 • Legitieme portie
  Legitieme is de afkorting voor legitieme portie. Als kind heb je altijd recht op een minimumdeel uit de erfenis van jouw ouders. Dat is altijd de helft van wat je volgens de wettelijke regels zou krijgen. Je hebt alleen recht op de waarde van jouw deel, in de vorm van een […]
 • Naamloze Vennootschap
 • Nabestaande
 • Natuurlijk persoon
  Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed. Natuurlijke personen kunnen rechtshandelingen verrichten en rechten en plichten hebben. Bijvoorbeeld het sluiten van overeenkomsten, het vestigen van pandrechten en het oprichten en besturen van rechtspersonen. Let er wel op dat de wet rechtspersonen gelijk stelt met natuurlijke personen. Dat […]
 • Notaris
 • Notulen
 • Pandakte
  Een pandakte of akte van verpanding is een schriftelijk stuk waarin de pandgever met de pandhouder overeenkomen dat de pandgever een pandrecht vestigt op zijn of haar goederen. Ook staat er in waarvoor de pandgever het pandrecht als zekerheid vestigt. Dat is meestal tot zekerheid van terugbetaling van een door de pandhouder aan […]
 • Pandgever
  De pandgever is iemand die een goed, zoals een roerende zaak of vorderingen, in pand geeft aan de pandhouder. Hij of zij vestigt op zijn of haar goederen een pandrecht voor de pandhouder tot zekerheid van terugbetaling van bijvoorbeeld een geldlening. Meestal is de pandgever degene aan wie de pandhouder […]
 • Pandhouder
  De pandhouder is iemand die een goed, zoals een roerende zaak of vorderingen, in pand heeft gekregen van de pandgever. Dat tot zekerheid van terugbetaling van bijvoorbeeld een geldlening. Meestal is dit dan ook degene aan wie de pandgever een geldlening heeft verstrekt. In de praktijk noem je in plaats […]
 • Pandnemer
  De pandnemer is een synoniem voor het woord pandhouder. Een pandnemer neemt bijvoorbeeld roerende zaken  van de pandgever onder zich als onderpand. Dat doet hij of zij in ruil voor het verstrekken van bijvoorbeeld een geldlening aan de pandgever. Vanwege het pandrecht mag de pandnemer het onderpand verkopen (of vorderingen innen) […]
 • Pandrecht
  Een pandrecht is een zekerheidsrecht dat je kan vestigen op goederen. Dat zijn dan geen registergoederen, daar noem je een dergelijke zekerheid meestal een hypotheek. Pandrecht kan je vestigen op roerende zaken zoals voorraad en inventaris, maar ook aan (handels)vorderingen, belastingteruggaven, merkenrechten, alles van waarde. Het pandrecht is als zekerheid […]
 • Plaatsvervulling
 • Pleegkind
 • Schuldeiser
 • Schuldenaar
 • Schuldsanering
 • Statuten
 • Stichting
 • Stil pandrecht
  Een stil pandrecht is een pandrecht dat rust op een roerende zaak die zich bij de pandgever bevindt of op vorderingen op schuldenaren van de pandgever. Dit recht dient als een vorm van zekerheid tot terugbetaling van bijvoorbeeld een geldlening. Ook wel vuistloos pandrecht of bezitloos pandrecht. Met een stil […]
 • Vacatiegeld
 • Vennootschap
 • Vennootschap Onder Firma
 • Vereniging
 • Verschot
 • Volmacht
 • Voogd
 • Vordering
  Een vordering is een eis of een aanspraak op iets. In de handelspraktijk is een geldvordering, dus een aanspraak op ontvangst van een geldbedrag. Een vordering kan direct opeisbaar zijn, of pas in de toekomst. De vordering ontstaat op het moment zoals dat is overeengekomen in de overeenkomst die hieraan […]
 • Vruchtgebruik
 • Vuistpand
  Een vuistpand is een pandrecht dat rust op een roerende zaak die zich niet in de macht van de pandgever bevindt, maar in de macht (niet in het bezit!) van de pandhouder of een derde partij. Dit dient als een vorm van zekerheid tot terugbetaling van bijvoorbeeld een geldlening. Ook […]
0
Je winkelmand