Arbeidsinspectie

De arbeidsinspectie is een overheidsdienst die is belast met de handhaving en uitvoering van arbeidsomstandighedenwet en arbeidstijdenwetgeving. De formele naam is tegenwoordig inspectie SZW. Het is een bijzondere opsporingsdienst de leden hebben opsporingsbevoegdheid en kunnen proces-verbaal opmaken.

Informatie op de site van de Nederlandse Arbeidsinspectie.