Toont alle 116 resultaten

Gebruik van Kappersstoel in Kapsalon

24,95

Binnen een kapsalon werken vaak verschillende kappers die als ZZP-er aan de slag zijn. Deze overeenkomst regelt de verhouding tussen de eigenaar van de kapperszaak en die zelfstandige kappers. In de markt noemen we dit huur van een stoel, maar juridisch is het zeker geen huurovereenkomst. Dit contract omzeilt de juridische risico’s bij deze samenwerking.

Sleutelverklaring

12,95

Een sleutelverklaring is een sleutelovereenkomst tussen de rechthebbende op een ruimte en iemand die zelfstandig toegang moet hebben. Die regelt de voorwaarden die een sleutel is verstrekt. Je kan dit gebruiken voor werknemers, maar ook voor medegebruikers van bijv. een kantoor, restaurant of kapsalon. Deze verklaring is ook in het Engels verkrijgbaar.

Notulen AVA Ontslag en Benoeming Bestuurder

6,9510,40

De benoeming van een directeur door de aandeelhouders van een BV. Modelnotulen van een algemene vergadering van aandeelhouders. De benoeming van een directeur is een formeel besluit dat genomen moet worden door de aandeelhouders. Dat besluit moet goed vastgelegd worden in notulen. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Gebruiksovereenkomst Deel Kantoorruimte

24,9537,40

Je hebt een kantoorruimte of werkplek over en wilt die delen. Onderhuur is vaak niet toegestaan. Het aanbieden van een (deel van een) ruimte kun je wel regelen door er een dienst van te maken. Deze gebruiksovereenkomst regelt de verhouding tussen de huurder van een kantoor en iemand die een deel daarvan wil gebruiken. Je biedt extra zaken aan, zoals gebruik van een bureau, koffie, printer etc. Dit contract is ook in het Engels verkrijgbaar.

Arbeidsovereenkomst DGA bij eigen BV

24,95

Uitgebreid model van een Arbeidsovereenkomst DGA incl. extra vergoedingen. Een contract tussen een directeur-grootaandeelhouder en zijn eigen BV bevat afspraken die in een gewoon arbeidscontract niet voorkomen. Je legt afspraken vast zoals door de Belastingdienst, en ook door een boekhouder of accountant, worden vereist.

Directiereglement BV

24,95

Directiestatuut, directiereglement of directieregeling, allemaal namen voor hetzelfde document. Regelt de bevoegdheden die de directeur kan uitoefenen. Deze bevoegdheden liggen normaal bij de aandeelhouders. Jullie geven de directeur de mogelijkheid om de dagelijkse gang van zaken te regelen. Belangrijke besluiten zijn voorbehouden aan de aandeelhouders, zodat die niet buiten spel komen te staan.

Arbeidsovereenkomst Statutair Directeur BV

24,95

De arbeidsovereenkomst met een statutair directeur. Bevat een keuzelijst met extra vergoedingen en beloningen. De overeenkomst met een directeur die in loondienst van de bv is, bevat bepalingen die in andere contracten niet voorkomen. Belangrijk contract om zaken goed vast te leggen met een directeur.

Formulier Toestemming Medewerkers Gebruik Beeldmateriaal

6,95

Modelformulier om medewerkers toestemming te laten geven voor gebruik van beeld en geluid. Verplicht door de AVG. Je kan geen foto’s of filmpjes van medewerkers gebruiken voor een bedrijfspresentatie. Daarvoor het je nadrukkelijke toestemming nodig. Die geven medewerkers met dit eenvoudige formulier.

Openbaar Vervoer Verklaring Werkgever

4,95

Dit is een model OV-verklaring van de werkgever ten behoeve van een werknemer die geen Openbaar Vervoer abonnement heeft. Die heb je nodig als je gebruik wilt maken van de reisaftrek. Dit model kan je gebruiken.

Privacyregeling Personeel

24,95

Privacyreglement voor personeel en andere medewerkers. Organisaties moeten in een dergelijk reglement aangeven welke persoonsgegevens ze verzamelen van hun personeel en waarom. Met deze regeling voldoe je richting je medewerkers aan de regels van de AVG.

Inleenovereenkomst ter Beschikkingstelling van Personeel

28,95

De overeenkomst om personeel ter beschikking te stellen en uit te lenen. Een inleenovereenkomst tussen een Inlener en een Uitlener, meestal een uitzendbureau of detacheerder. Perfecte overeenkomst om verder zaken mee te doen.

Aanvulling Arbeidsovereenkomst met Provisieregeling

12,95

Uitbreiding beloning in arbeidsovereenkomst met provisie. Deze bepalingen kunnen worden opgenomen in een bestaande arbeidsovereenkomst, direct na de bepaling van het salaris.

Getuigschrift Werkgever

6,95

Uitgewerkt voorbeeld om een getuigschrift voor een vertrekkende werknemer op te stellen. Geeft een kader voor de feitelijke gegevens en bevat een opsomming van kernwoorden die je kunt gebruiken om de werknemer te beoordelen. Dit model zorgt ervoor dat je als werkgever aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Procuratieregeling

12,95

Procuratieregeling om iemand in de organisatie de bevoegdheid te geven te handelen namens de organisatie. Dit is een algemene procuratie die je regelt. In een bijlage kan je de aangewezen procuratiehouders opnemen. Regeling kan ingeschreven in het handelsregister en heeft dan ook kracht tegen derden. Regel duidelijk en goed wie er namens de organisatie kan tekenen.

Arbeidsovereenkomst Directeur Stichting

24,95

Arbeidsovereenkomst tussen een stichting en een directeur van deze stichting. In deze arbeidsovereenkomst worden alle aspecten geregeld inclusief de bijzondere beloning. Je kan schrappen in het ruime contract, het is een perfect model.

Overeenkomst Fiets met hulp Werkgever

24,95

Een contract waarbij de werkgever de werknemer een lening verschaft. Met dat geld koopt de werknemer een fiets. De lening lost de werknemer af door verrekening met de woon-werkbijdrage. Een goed contract dat dit helemaal vastlegt. Fiscaal is het toegestaan om renteloos geld te lenen aan de werknemer.

Inleenbevestiging

8,95

Jij hebt als uitzender/detacheerder een contract met je opdrachtgever. Voor iedere medewerker die je gaat detacheren vul je dit formulier in. Zo is die medewerker gekoppeld aan dat contract en die opdrachtgever.

Bestuurdersovereenkomst tussen Bestuurder en Organisatie

24,95

Overeenkomst met de vrijwillige bestuurders van een vereniging of stichting. Hiermee leg je wederzijdse afspraken vast. De bestuurder verbindt zich hiermee duidelijk met de organisatie. Het bestuurslid belooft ook bepaalde dingen te doen en de organisatie niet te schaden. De regeling is een goede aanvulling op vaak bestaande gedragscodes. Zou niet mogen ontbreken in een goed georganiseerde vrijwilligersorganisatie.

Arbeidsovereenkomst Stukloon

17,95

Tijdelijk contract waarbij het loon wordt bepaald op basis van stukloon. Het loon is dus afhankelijk van de productie van de werknemer. Een arbeidsovereenkomst stukloon luistert nauw, dus is het belangrijk dat je een goed model gebruikt.

Notulen Bestuursbesluit Aanstellen Directeur Stichting

12,95

Notulen voor een bestuursbesluit waarmee een directeur voor de stichting wordt aangesteld. Voor het in dienst nemen van een directeur is een formeel besluit van het bestuur een eis. Het vastleggen van dat besluit luister nauw. Het is een belangrijk besluit omdat er voor de stichting forse gevolgen aan verbonden zijn. Het bestuur treedt ook op als werkgever van de directeur. Leg daarom dit besluit goed vast en gebruik daarvoor de bijgaande notulen.

Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd

17,95

Uitgebreid voorbeeld van een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, in het dagelijks taalgebruik ook wel tijdelijk contract genoemd. Je hebt de keuze. De eerste is voor een bepaalde periode, dus bijv. 1 jaar. De tweede is voor de duur van een project.

Overeenkomst voor Interim- en Projectmanagement

24,95

Je gaat een adviesopdracht of een interim-managementopdracht aannemen. Dan moet er een goed contract zijn tussen de opdrachtgever en jou als opdrachtnemer. Hiermee voorkom je een arbeidsverhouding en regel je goed de onderlinge verhouding.

Overeenkomst Toekenning Koopoptie Aandelen aan Werknemer

24,95

Verlenen van een koopoptie op aandelen in het bedrijf is een mogelijke beloning voor onmisbare personeelsleden. De werkgever is aandeelhouder van een BV en verleent de werknemer een optie van koop op aandelen. Zo profiteer de werknemer mee van de groei van de onderneming.

Aanvulling Arbeidsovereenkomst voor Thuiswerk en Telewerk

12,95

Noodzakelijke aanvulling op de arbeidsovereenkomst voor thuiswerken (het nieuwe werken). Regelt de verhouding met de werknemer, controle en vergoedingen. Als werkgever ben je ook verantwoordelijk voor de werkplek van je werknemer thuis. Dat moet je dan wel goed regelen.

Studieovereenkomst Werknemer

17,95

Een studieovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer. De werkgever betaalt een deel van de studiekosten. In ruil daarvoor legt de werknemer zich vast op het gedurende enige tijd in dienst blijven, of de kosten deels terug te betalen. Het contract is er voor opleidingen die niet direct bij de functie passen.

Aanvulling Arbeidsovereenkomst met Concurrentiebeding en Relatiebeding

12,95

Dit zijn twee aanvullingen die je kan opnemen in een arbeidsovereenkomst. Het zijn een concurrentiebeding en een relatiebeding die niet in ieder arbeidscontract voorkomen. Je kan ze eenvoudig bewerken en toevoegen.

Leningsovereenkomst Werknemer (Personeelslening)

14,95

Overeenkomst van geldlening van de werkgever aan de werknemer (personeelslening). Werkgevers kunnen geld uitlenen aan personeel. Zij kunnen dan de aflossingen verrekenen met de loonbetalingen. De werkgever kan ook met minder zekerheden genoegen nemen dan een commerciële bank. Wat ook de reden is, juist in deze situatie is een goed contract een eerste eis. Daarmee regel je ook de verhouding lening en arbeidsovereenkomst.

Stageovereenkomst

12,95

Stagecontract. Een modelovereenkomst tussen de stagiair en de organisatie waar deze stage gaat lopen. Heel belangrijk om een goed contract te sluiten. Als de stage niet goed geregeld is, dan bestaat het risico dat er een arbeidsovereenkomst tot stand komt. Dat is zeker niet de bedoeling.

Gebruiksovereenkomst Laptop, Tablet of andere Computer

12,95

Contract tussen werkgever en werknemer. Werkgever stelt een computer, tablet of laptop ter beschikking aan werknemer. Duidelijk is wie eigenaar is, wat de wederzijdse verplichtingen zijn. De werkgever blijft namelijk eigenaar, maar wil wel zekerheden dat de werknemer zorgvuldig met de ter beschikking gestelde spullen omgaat. Een contract voorkomt mogelijk latere conflicten.

Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd

17,95

Een uitgebreide arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Met dit model loop je langs alle mogelijke onderwerpen die je wilt regelen met een werknemer. Het is een zeer uitgebreid model, dus je kan er bepalingen uit weglaten. Uiteindelijk heb je een zeer goed en gedegen arbeidscontract.

Nulurencontract

17,95

Een arbeidscontract waarin de werkgever en werknemer de verhouding vastleggen. Bij een 0-urencontract is het zo dat er geen minimaal aantal uren per week is dat er gewerkt gaat worden.

Kilometervergoeding Aanvulling op Arbeidsovereenkomst

6,95

Een overeenkomst voor een kilometervergoeding tussen werkgever en werknemer. Een aanvulling op een bestaande arbeidsovereenkomst. Biedt een goede regeling, omschrijving van de vergoeding en de wijze van declareren.

Gebruikersovereenkomst Auto van de Zaak

24,95

Gebruikersovereenkomst auto van de zaak tussen werkgever en werknemer. Dit contract tekent de werknemer op het moment dat hij daadwerkelijk een auto ontvangt. Regelt alle zaken over schade, gebruik en teruggave. Je ontvangt zowel een model aanvraagformulier als de overeenkomst.

Declaratieregeling Stichting of Vereniging

12,95

Bestuursleden of vrijwilligers kunnen meestal de door hen gemaakte kosten declareren. Dan is het verstandig als je een regeling maakt hoe je wilt dat die declaraties worden gedaan. Ook kan je regelen welke declaratie zijn toegestaan en welke kosten vooraf goedgekeurd moeten zijn. Een declaratieregeling mag niet ontbreken in een goed georganiseerde organisatie met vrijwilligers.

Vrijwilligersovereenkomst

17,95

Overeenkomst tussen stichting of vereniging en een vrijwilliger. Regelt de rechten en plichten die bij professioneel vrijwilligerswerk spelen. Zo maak je vrijwilligerswerk ook minder vrijblijvend. Beide zetten hun verwachtingen en verplichtingen duidelijk op papier.

Gebruiksovereenkomst Mobiele Telefoon

12,95

De werkgever geeft aan zijn werknemer een mobiele telefoon in gebruik. De telefoon blijft eigendom van de werkgever. De werknemer heeft het toestel dus in bruikleen. De werknemer krijgt een aantal randvoorwaarden gesteld aan het gebruik van de telefoon. Dat moet goed geregeld, met dit contract.

Vaststellingsovereenkomst Ontslag op Neutrale Gronden

24,95

Een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit is een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Deze stel je op als je samen het eens bent over het ontslag.

Leerarbeidsovereenkomst

17,95

Een leerarbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dat is een combinatie van twee contracten. De leerovereenkomst waarin je afspraken maakt over het leren. De arbeidsovereenkomst die gekoppeld is aan die leerovereenkomst. vervalt de ene, dan ook de andere. Regel dit goed, want anders zit je straks aan een personeelslid vast waar je niet aan vast wilt zitten.

Arbeidsovereenkomst voor Wisselende Werktijden

17,95

Model arbeidsovereenkomst te gebruiken bij werk met mogelijk gebroken dienst en afwijkende werktijden. Juist in deze gevallen moet je duidelijke afspraken maken die goed vastleggen. Dat kan met dit modelcontract.

Vaststellingsovereenkomst met Wederzijds Goedvinden

24,95

Voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden om een arbeidsovereenkomst te staken. Je kan een bestaande overeenkomst alleen samen beëindigen. Je spreekt de voorwaarden af en legt die vast in dit contract.

Reglement Auto van de Zaak

17,95

Uitgewerkt voorbeeld van een Reglement Auto van de Zaak die de werkgever opstelt met daarin alle voorwaarden en spelregels. Met deze regeling als basis sluit je een aparte gebruikersovereenkomst auto van de zaak met de afzonderlijke medewerkers. Download dit Word-bestand en vul zelf je organisatiegegevens in.

Sociale Media Code

24,95

Een sociale media code. Van groot belang om te hebben in een organisatie. Zonder een dergelijke regeling kan je bij een conflict je nergens op beroepen. Onduidelijkheid is in het voordeel van een werknemer. Leg dus vast op hoofdlijnen wat er wel en niet mag, wie zich namens het bedrijf naar buiten mag presenteren. Zelfs als je dit model niet letterlijk volgt geeft het je wel richtlijnen voor een eigen uitwerking.

Verzuimreglement

24,95

Een model van een verzuimreglement. Dit reglement bepaalt de voorwaarden die een werknemer in acht dient te nemen bij ziekte of verzuim. Zeer uitgebreid en compleet document.

Min-Max Contract

17,95

Dit is een arbeidsovereenkomst waarbij partijen zo flexibel mogelijk willen zijn over de hoeveelheid arbeidsuren. Met dit contract wordt een minimum en een maximum aantal uren per week afgesproken. Vandaar de naam Min-Max Contract.

Oproepcontract

17,95

Een oproepcontract is flexibel. De werknemer en werkgever sluiten een contract op hoofdlijnen. Als de werknemer wordt opgeroepen gaat de overeenkomst in. Er wordt een loon per gewerkt uur afgesproken.

Protocol Datalekken

12,95

Wat te doen bij een datalek. Hoe moet jouw organisatie handelen als er per ongeluk persoonsgegevens openbaar zijn. Dat leg je vast in een interne regeling. Het protocol datalekken helpt je daarbij.

Internetprotocol

24,95

Model internetprotocol om in een organisatie regels af te spreken over het internetgebruik. Hiermee regel je als werkgever de bevoegdheid om gegevens bij te houden, op te slaan en te gebruiken. Ook van belang in het kader van de AVG. Ook kan je regels stellen voor het gebruik en bezoek van websites en dataverkeer. Je hoeft geen gebruik te maken van je bevoegdheden, maar je kan het beter wel goed voorbereiden.

Klachtenregeling Seksuele Intimidatie

24,95

Een modelregeling ter bestrijding van seksuele intimidatie op de werkvloer. De regeling is zowel te gebruiken voor een commercieel bedrijf als voor een instelling. Het is een klachtenregeling die de uitgangspunten beschrijft en oplossingen biedt. Het is een model, dat je zeker aan kan passen aan de specifieke wensen van jouw organisatie. Het model helpt je snel op weg en biedt goede juridische teksten voor een uiteindelijke regeling.

Klokkenluidersregeling

24,95

Een klokkenluidersregeling geeft de regels weer op welke manier een klokkenluider zijn informatie kwijt kan. Het geeft een interne procedure ter bescherming. Dat is nodig omdat bij de melding vaak andere regels in het bedrijf worden geschonden. Dit model is een perfect uitgangspunt.

Bestuursregeling Directie BV

24,95

De gezamenlijke aandeelhouders van een BV maken een bestuursregeling. Daarmee geven zij het kader voor de aan te stellen directeur/bestuurder. Die directeur kan straks formeel een reeks besluiten nemen namens de BV. De aandeelhouders geven met deze regeling de grenzen van die besluiten aan. Ook geven ze taken mee. Belangrijke regeling voor een BV met een eigen directeur.

Algemene Inhuurvoorwaarden Personeel

24,95

Algemene inhuurvoorwaarden. Voorwaarden waardoor jij als inlener van personeel bepaalt wat de voorwaarden zijn. Als je met veel partijen regelmatig zaken doet kan het zeker verstandig en handig zijn om je eigen voorwaarden op te stellen. Leveranciers zoals ZZP-ers, uitzenders of detacheerders moeten zich dan aan jouw voorwaarden houden. Dat is eel beter voor jouw organisatie en overzichtelijker.

Raamovereenkomst Wervings- en Selectieopdrachten

24,95

Raamovereenkomst voor de werving en selectie. Met de overeenkomst leg je de verhouding tussen het bureau en de opdrachtgever vast. Concrete wervingsopdrachten worden per keer opgedragen. Hiermee regel je de zaken voor langere tijd.

Consultancyovereenkomst

24,95

Een overeenkomst voor het verrichten van consultancywerkzaamheden of ander advieswerk. Hiermee kan je met een gerust hard een adviesopdracht aannemen. Voor alle soorten van advies te gebruiken. Bevat de kern van de zaken die je moet of wilt regelen.

Arbeidsovereenkomst Directeur Vereniging

24,95

Ook een vereniging kan personeel hebben, waaronder een directeur. De arbeidsovereenkomst met een directeur is altijd bijzonder. Hiermee regel je namelijk ook de bevoegdheden van die directeur. Dit contract heeft zich in de praktijk ruim bewezen en is erg praktisch.

Algemene Voorwaarden voor Trainingen en Cursussen

24,95

Algemene voorwaarden voor het geven van opleidingen, cursussen, trainingen of coaching. Hiermee regel je alle belangrijke onderwerpen voor het goed kunnen geven van opleidingen. Zaken die je altijd moet regelen bij iedere opdracht. De set is direct te gebruiken.

Aanbiedingsbrief Rechtbank Ontbinding Arbeidsovereenkomst

12,95

Een modelbrief voor het aanbieden van stukken aan de rechtbank. Deze richt je aan de sector kanton voor een pro forma zitting. Verzoek om zonder tegenspraak de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Arbeidsovereenkomst Vervanging bij Ziekte of Zwangerschap

17,95

Tijdelijke arbeidsovereenkomst voor vervanging tijdens ziekte of zwangerschap. Hiermee neem je een medewerker aan wiens overeenkomst afloopt als de zieke werknemer weer gaat werken. Perfect om tijdelijk iemand te vervangen.

Huishoudelijk Reglement Personeelsvereniging

24,95

Het huishoudelijk reglement voor een personeelsvereniging. De aanvulling op de statuten waarin jullie alle details regelen specifiek voor jullie vereniging. Geeft de mogelijkheden regels op maat te maken met een goed voorbeeld.

Optreedovereenkomst Artiest

24,95

Een optreden van een artiest moet je juridisch regelen. Dit is een uitgebreid contract voor het optreden van een artiest, band, orkest etc. Hiermee leg je alle belangrijke zaken vast, zodat er van beide kanten geen onduidelijkheid kan zijn.

Opleidingscontract

24,95

Algemene overeenkomst tussen een opleidingsinstituut en een opdrachtgever. Dit zijn de afspraken die gelden voor alle werknemers van een bepaald organisatie. Het is eigenlijk een soort raamovereenkomst tussen de opleider en de klant.

Standaard Voorwaarden Detachering

24,95

Standaardvoorwaarden detachering met bepalingen terzake: de detacheringwerkzaamheden, het opnemen van vakantie, de begeleidingsgesprekken, de verantwoordeli

Stageovereenkomst met Opleidingsinstelling als Partij

17,95

Een overeenkomst waarbij een stagiair door het opleidingsinstituut bij een organisatie wordt geplaatst voor het volgen van een stage. Hier ontstaat een driehoeksverhouding, stagiair, opleidingsinstituut en stage-aanbieder. Belangrijk om in die situaties een goed contract te gebruiken

Vaststellingsovereenkomst voor Vertrekstimuleringsregeling

24,95

Einde van het dienstverband in een reorganisatie. De werknemer en werkgever maken een overeenkomst met de vertrekregeling. Dit is de individuele afspraak op grond van een collectief Sociaal Plan. Hiermee regel jet het uiteindelijke vertrek.

Meewerkovereenkomst tussen Echtgenoten

24,95

Afspraken tussen twee echtgenoten die samen in een zaak werken. De overeenkomst is van toepassing voor ondernemers in de IB sfeer. Met het contract ontstaat een recht op vergoeding voor één van beide echtgenoten.

Brief aan Werknemer Toestemming Verrichten Nevenwerkzaamheden

1,95

Een brief om toestemming te verlenen voor nevenwerkzaamheden. De werknemer heeft die toestemming gevraagd, of een melding gedaan. Met deze brief regel je die toestemming. Belangrijk voordeel is dat je nog even de regels vastlegt die aan je toestemming zijn verbonden. Stel je positie als werkgever veilig.

Brief aan Werknemer bij Overgang Onderneming

2,49

Brief aan werknemer om te melden dat de arbeidsovereenkomst is overgegaan naar een nieuwe werkgever. Door bedrijfsovername, of overgang van een deel van het bedrijf is er een nieuwe situatie. Met de brief geef je duidelijkheid aan de werknemer.

Verzoek Verlaging Gebruikelijk Loon

0,00

Voorbeeldbrief aan de belastingdienst om niet het fiscale gebruikelijk loon te betalen aan de DGA. Deze variant van de brief is voor de situatie dat in jouw branche of sector het gebruikelijk loon veel lager ligt. Gebruik deze gratis brief.

Brief aan Werkgever Verzoek Minder te Werken

0,00

Modelbrief waarmee jij als werknemer vraagt om minder te mogen werken. Je hebt het recht om dit verzoek te doen. Je moet ruim van tevoren aangeven dat je minder wilt werken. Het uitgangspunt is dat in dienst blijft in je huidige functie.

Brief aan Werknemer Aansprakelijk Stellen Werknemer voor Schade

1,95

Modelbrief van werkgever aan werknemer. Er is schade ontstaan door opzet of grove schuld onder werktijd. Jij stelt als werkgever, jouw werknemer aansprakelijk. De brief kan nuttig zijn voor een werknemer om zijn verzekering aan te spreken.

Brief aan Werknemer Opzeggen Arbeidsovereenkomst voor Proeftijd

1,95

Brief aan werknemer opzeggen arbeidsovereenkomst nog voor de aanvang van de proeftijd. De werknemer is nog niet begonnen, maar er is een reden waarom je niet verder wilt. Gebruik deze modelbrief om op te zeggen.

Brief aan Werkgever na Overlijden Werknemer

0,00

Nabestaanden sturen een brief aan de werkgever van de overledene. Deze brief bevat verzoek tot betaling laatste loon, vakantiegeld, vakantiedagen en de overlijdensuitkering. Kan financieel belangrijk zijn in deze fase.

Brief aan Werkgever Verzoek Sabbatical

0,00

Verzoek om een sabbatical op te mogen nemen. Het onbetaalde verlof gedurende een lange periode met recht op terugkeer. Met deze gratis brief kan je dat makkelijk en juridisch correct aanvragen bij je werkgever.

Brief Klacht Behandeling Ziekenhuis of Zorginstelling

0,00

Gratis modelbrief met een klacht over de behandeling in een ziekenhuis (of andere instelling) door een dokter of andere medewerker. Je moet met alle klachten altijd eerst naar de instelling waar je behandeld bent. Gebruik deze brief als gratis model.

Brief Verzoek Uitbetaling Vakantiegeld en Vakantiedagen

0,00

Gratis modelbrief aan jouw de werkgever. Het is het einde dienstverband. Dan heb je naast je laatste loon, ook recht op uitbetaling van je openstaande vakantiegeld en vakantiedagen. Het maakt niet uit wat de reden van het einde van je contract was. Als je dat niet betaald krijgt, dan eis je het met deze brief op.

Brief aan Werkgever Verzoek Opname Vakantiedagen

0,00

Vakantiedagen aanvragen kun je met een brief. Dat is handig omdat het formeel gezien schriftelijk zou moeten. Met deze brief vraag je vriendelijk en formeel om vakantie op te nemen.

Brief aan Werknemer Ontslag Binnen Proeftijd

1,95

Modelbrief ontslag nog binnen proeftijd. De schriftelijke bevestiging dat de werknemer is ontslagen in zijn proeftijd. Leg het vooral vast, zodat duidelijk is wat laatste werkdag was en waar de werknemer wel en zeker geen recht op heeft.

Brief aan Werknemer bij Non-Actiefstelling

1,95

Je moet een non-actiefstelling als werkgever altijd schriftelijk bevestigen. Dat doe je met deze voorbeeldbrief . Je stuurt die aan de werknemer met de reden en de aanvullende eisen. Zo regel je de zaken juridisch goed en duidelijk.

Brief aan Werkgever Verzoek Zwangerschapsverlof

0,00

Je bent zwanger en wil gebruik maken van zwangerschapsverlof. Zwangerschapsverlof is een wettelijk recht. De brief geeft aan wanneer je het verlof in jouw zwangerschap wilt opnemen.

Brief aan Werkgever Bezwaar tegen Verslag Functioneringsgesprek

0,00

Een modelbrief die jij als werknemer kan gebruiken. Je bent het niet eens met het verslag van het functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek. Je gebruikt deze brief om formeel bezwaar te maken tegen de weergave op deze manier van het gesprek.

Brief aan Werknemer Ontslag Wegens Pensioenleeftijd

1,95

Model van een ontslagbrief van werkgever aan de werknemer die zijn pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Met de brief geeft de werkgever aan dat de werknemer is ontslagen bij zijn pensioen. De brief is nodig, omdat de pensioenleeftijd voor iedereen verschillend is.

Brief Bevestiging Berisping Werknemer

1,95

Een berisping van een werknemer is een waarschuwing dat bepaald gedrag niet wordt getolereerd. Je doet dat als werkgever schriftelijk voor opname in personeelsdossier. Berisping is een lichte straf, maar door de opname in het personeelsdossier kan het later toch belangrijk zijn.

Declaratieformulier

0,00

Een model declaratieformulier om (on)kosten te declareren bij jouw organisatie. Voor iedere organisatie geschikt model. Zorg dat ook jouw declaratie fiscaal en boekhoudkundig perfect verloopt.

Brief aan Werkgever Vermoeden Arbeidsomvang

0,00

Je kan je arbeidscontract wijzigen naar het aantal uren dat je daadwerkelijk hebt gewerkt in de afgelopen drie maanden. Dus ook al staat er in je contract dat je 0 uren recht hebt. Dit is vooral van belang als je ziek of ontslagen bent. Dan is het achteraf dus mogelijk je contract te wijzigen. Gebruik deze gratis brief om dat te vragen.

Brief aan Werkgever Verzoek meer te Werken

0,00

Je wilt meer gaan werken. Op grond van de Wet Aanpassing arbeidsduur heb je daar het recht toe. De werkgever kan dit verzoek alleen weigeren als er goede gronden voor zijn. Gebruik deze voorbeeldbrief aan jouw werkgever om het verzoek goed in te dienen..

Brief aan Werknemer Aanvaarding Aangeboden Ontslag

1,95

Als een werknemer mondeling of schriftelijk zijn ontslag aanbiedt dan moet je als werkgever dat nog aanvaarden. Doe dat vooral schriftelijk met deze voorbeeldbrief. Dan is duidelijk wanneer het ontslag ingaat en hoe het tot stand kwam.

Brief aan Werknemer bij Schorsing

1,95

Voorbeeldbrief aan werknemer bij schorsing. Met de brief kan je de werknemer direct schorsen. Schorsing is een disciplinaire straf meestal te voorbereiding op ontslag. Tijdens de schorsing betaal je wel loon, maar meestal geen extra’s zoals telefoon en lease-auto.

Brief aan Werknemer bij Niet Verlengen Arbeidsovereenkomst

1,95

Voorbeeldbrief van de werkgever aan de werknemer bij niet verlengen tijdelijke arbeidsovereenkomst. Je bent ook bij een tijdelijk contract verplicht om die duidelijk op te zeggen. Bovendien leg je hiermee goed vast hoe dat einde van de overeenkomst eruit gaat zien. Leg het dus goed vast.

Brief Afwijzing Sollicitant

1,95

Modelbrief voor het afwijzen van een sollicitant. Eenvoudige en algemene goed te gebruiken brief. Bevat de kern van een afwijzing en een AVG bepaling.

Brief aan Werkgever Verzoek Kortdurend Zorgverlof

0,00

Modelbrief met verzoek voor kortdurend zorgverlof om voor zieke kinderen, ouders of partner te zorgen. Je hebt recht op dit verlof, je werkgever kan het alleen in bijzonder gevallen weigeren. Je moet het wel aanvragen, dat doe je met deze voorbeeldbrief.

Brief aan Werkgever Verzoek Opname Ouderschapsverlof

0,00

Brief om jouw wettelijk recht op ouderschapsverlof in te laten gaan. Dit verlof moet je in onderling overleg met jouw werkgever vorm geven. Deze gratis brief is een eerste voorstel aan de werkgever.

Brief Opzeggen Arbeidsovereenkomst door Werknemer

0,00

Voorbeeldbrief. Hiermee kan je als werknemer je arbeidsovereenkomst opzeggen. Ook een werknemer kan ontslag nemen. Dat moet dan wel gebeuren met een brief (of mail). Je kan het ook mondeling doen, maar dan heb je geen bewijs voor wat je wilt regelen. Dan is dit model een goede oplossing.

Brief aan Werknemer Ontslag op Staande Voet

1,95

Brief voor het bevestiging van het ontslag op staande voet door werkgever aan werknemer. Bevat reden en gevolg van ontslag op staande voet. Heel verstandig om dit schriftelijk vast te leggen. Meestal is het ontslag mondeling gegeven.

Brief aan Werknemer Toestemming Pleegouderverlof

2,49

Werknemer vroeg om pleegouderverlof. Dat is een betaald verlof verglijkbaar met zwangerschapsverlof. Om dit als werkgever af te handelen heb je enkele bewijsstukken nodig. Je geeft met de brief in principe toestemming, onder de voorwaarde dat werknemer die stukken aanlevert.

Brief aan Werknemer Toestemming Adoptieverlof

2,49

Werknemer vroeg om adoptieverlof. Dat is een betaald verlof verglijkbaar met zwangerschapsverlof. Om dit als werkgever af te handelen heb je enkele bewijsstukken nodig. Je geeft met de brief in principe toestemming, onder de voorwaarde dat werknemer die stukken aanlevert.

Brief aan Werkgever Verzoek Langdurig Zorgverlof

0,00

Modelbrief met verzoek om (onbetaald) zorgverlof op te mogen nemen. Langdurig zorgverlof is een wettelijk recht. Je kan voor een naaste zorgen die levensbedreigend ziek is. Je moet het schriftelijk aanvragen.

Brief aan Werkgever Protest Tegen Schorsing

0,00

Je bent geschorst door je werkgever. Daar ben je het niet mee eens. Modelbrief van werknemer aan werkgever. Jij protesteert duidelijk en geeft aan direct weer aan het werk te willen. Doe het snel, want schorsing is staat slecht in je personeelsdossier.

Brief aan Werkgever Niet Betaald Vakantiegeld

0,00

Vakantiegeld moet uiterlijk in juni zijn betaald. Heb je dat niet ontvangen? Gebruik dan deze brief aan je werkgever om je vakantiegeld alsnog op te eisen.

Brief aan Werkgever Protest Tegen Non-actief Stelling

0,00

Je wilt protesteren omdat jouw werkgever je op non actief heeft gesteld. Dat kan je het beste schriftelijk doen met deze gratis brief.

Verzoek Inzage Eigen Medisch Dossier

0,00

Je hebt recht op inzage in je medische dossier. Met deze modelbrief verzoek je die inzage bij een ziekenhuis. Inzage is geen recht op een kopie.

Brief aan Werkgever Aansprakelijkheid Schade tijdens Werktijd

0,00

Modelbrief van een werknemer aan werkgever. De werknemer heeft schade gehad tijdens werktijd (of werk gerelateerd uitje). De werkgever is aansprakelijk voor schade tijdens werktijd. Met deze brief stel je de werkgever formeel aansprakelijk.

Brief aan Werknemer Toestemming Aanvullend Geboorteverlof

2,49

Bevestiging van de werkgever met toestemming voor een aanvullend geboorteverlof. Dat kan je in principe niet weigeren als werkgever. Met de brief geef je duidelijk de voorwaarden van het verlof aan.

Brief aan Werknemer Toestemming Ouderschapsverlof

2,49

Brief van werkgever aan de werknemer die ouderschapsverlof heeft aangevraagd. Wettelijk kan je dat niet weigeren. Met de brief bevestig je dat en geef je aan om in overleg te treden over de exacte invulling van het verlof.

Brief aan Werkgever Verzoek Opname Pleegouderverlof

0,00

Bij het opnemen van een pleegkind heb je recht op pleegouderverlof Je moet het aanvragen bij je werkgever. Dit is een voorstel hoe jij het verlof vorm wilt geven. Gebruik deze gratis modelbrief.

Brief aan Werkgever Verzoek Opname Adoptieverlof

0,00

Bij adoptie heb je recht op adoptieverlof, het is vergelijkbaar met ouderschapsverlof. Je moet het aanvragen bij je werkgever. Met de brief geef je aan hoe je het verlof vorm wilt geven. Gebruik deze gratis modelbrief

Brief Protest Ontslag Zonder Vergunning

0,00

Een protestbrief van de werknemer indien die is ontslagen zonder vergunning van het UWV. De brief bevat ook het aanbod om direct het werk weer te hervatten. Te gebruiken als er geen goede juridische grond is gegeven voor het ontslag. Gratis brief.

Brief aan Werkgever bij te late Betaling Loon

0,00

Voorbeeldbrief bij te late betaling van je loon. Je vraagt rente over de dagen die de betaling te laat was. Je kan de brief ook gebruiken als er maar een gedeelte van je salaris is betaald.

Brief aan Werkgever Onjuist Opzeggen Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd

0,00

Brief omdat de werkgever je alsnog na een tijdelijke arbeidsovereenkomst wil ontslaan en je het daar niet mee eens bent. Jij werkte als werknemer door na tijdelijke arbeidsovereenkomst. Nu heb je dus een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst. Die kan niet zo maar opgezegd worden. Gebruik deze brief om dat duidelijk te maken aan de werkgever.

Brief aan Werkgever Protest niet Accepteren Ziekmelding

0,00

Je hebt je ziek gemeld, maar jouw werkgever accepteert de ziekmelding niet. Dat kan niet, de werkgever kan dat niet beoordelen. Die moet de bedrijfsarts inschakelen bij een ziekmelding. Alleen die kan bepalen of jij ziek bent of dat je weer aan het werk moet. Gebruik deze brief om bij je werkgever te protesteren.

Brief aan Werkgever Protest tegen Ontslag op Staande Voet

0,00

Voorbeeldbrief. Een protestbrief van een werknemer bij ontslag op staande voet. Bevat naast dat je aangeeft dat je het niet eens bent ook het aanbod om direct weer aan het werk te gaan. Dit is een belangrijke brief, die je zo snel mogelijk nadat je bent ontslagen moet versturen.

Brief aan Werkgever Protest tegen Schorsing

0,00

Brief van werknemer aan de werkgever protest tegen schorsing. Werknemer is het niet eens met zijn straf en eist weer aan het werk te mogen. Dat protest tegen de schorsing moet je schriftelijk doen. Dat doe je dan met deze brief.

Brief aan Werkgever Werken tijdens Staking

0,00

Voorbeeldbrief aan werkgever tijdens een staking. Niet iedere werknemer wil meedoen bij een staking. De brief geeft de arbeidsbereidheid aan van de werknemer. Het doel is dat je vraagt dat de werkgever jou doorbetaalt.

Sommatiebrief Werkgever voor te laat Betaald Loon

2,49

Je hebt een eerste brief gestuurd omdat je loon te laat is betaald. Nu is het tijd voor een laatste aanmaning dat het loon niet of te laat betaald is. De sommatie is de laatste stap voor de loonvordering.

Brief aan Werkgever Vermoeden Omvang Dienstverband bij Ziekte

0,00

Bij ziekte heb je recht op ziektegeld. Maar waarover wordt dat ziektegeld berekend? Hier is sprake van een wisselend dienstverband voor de ziekte. Je hebt recht op het gemiddelde aantal uren van de afgelopen drie maanden. Met deze brief beroep jij je op dat recht.

Brief Protest tegen Ontslag tijdens Ziekte of Zwangerschap

0,00

Ontslagen ondanks het wettelijk ontslagverbod? Dit is een gratis voorbeeldbrief om te protesteren tegen ontslag tijdens ziekte of zwangerschap. Indien je ziek of zwanger bent mag je niet worden ontslagen. Met deze brief stel je dat het ontslag onterecht is.

Ontslagbrief Werkgever bij Economische Noodzaak Ontslag

1,95

Een voorbeeldbrief die werkgever kan gebruiken bij het aanzeggen van ontslag. Het gaat om een brief die de eerste stap vormt in wat later een ontslag met vaststellingsovereenkomst gaat worden. De brief bevat aanbod om de zaak snel en goed te regelen.

Brief aan Werknemer Ontslag na Twee Jaar Ziekte

1,95

Na twee jaar ziekte mag de werkgever de werknemer ontslaan. De werkgever vraagt hiervoor een vergunning van het UWV. Heb je die vergunning, dan gebruik je deze brief om het ontslag aan te zeggen. Het is belangrijk om de procedure zorgvuldig uit te voeren om niet schadeplichtig te worden. Daar helpt deze voorbeeldbrief bij.