Resultaat 49–96 van de 116 resultaten wordt getoond

Klokkenluidersregeling

24,95

Een klokkenluidersregeling geeft de regels weer op welke manier een klokkenluider zijn informatie kwijt kan. Het geeft een interne procedure ter bescherming. Dat is nodig omdat bij de melding vaak andere regels in het bedrijf worden geschonden. Dit model is een perfect uitgangspunt.

Bestuursregeling Directie BV

24,95

De gezamenlijke aandeelhouders van een BV maken een bestuursregeling. Daarmee geven zij het kader voor de aan te stellen directeur/bestuurder. Die directeur kan straks formeel een reeks besluiten nemen namens de BV. De aandeelhouders geven met deze regeling de grenzen van die besluiten aan. Ook geven ze taken mee. Belangrijke regeling voor een BV met een eigen directeur.

Algemene Inhuurvoorwaarden Personeel

24,95

Algemene inhuurvoorwaarden. Voorwaarden waardoor jij als inlener van personeel bepaalt wat de voorwaarden zijn. Als je met veel partijen regelmatig zaken doet kan het zeker verstandig en handig zijn om je eigen voorwaarden op te stellen. Leveranciers zoals ZZP-ers, uitzenders of detacheerders moeten zich dan aan jouw voorwaarden houden. Dat is eel beter voor jouw organisatie en overzichtelijker.

Raamovereenkomst Wervings- en Selectieopdrachten

24,95

Raamovereenkomst voor de werving en selectie. Met de overeenkomst leg je de verhouding tussen het bureau en de opdrachtgever vast. Concrete wervingsopdrachten worden per keer opgedragen. Hiermee regel je de zaken voor langere tijd.

Consultancyovereenkomst

24,95

Een overeenkomst voor het verrichten van consultancywerkzaamheden of ander advieswerk. Hiermee kan je met een gerust hard een adviesopdracht aannemen. Voor alle soorten van advies te gebruiken. Bevat de kern van de zaken die je moet of wilt regelen.

Arbeidsovereenkomst Directeur Vereniging

24,95

Ook een vereniging kan personeel hebben, waaronder een directeur. De arbeidsovereenkomst met een directeur is altijd bijzonder. Hiermee regel je namelijk ook de bevoegdheden van die directeur. Dit contract heeft zich in de praktijk ruim bewezen en is erg praktisch.

Algemene Voorwaarden voor Trainingen en Cursussen

24,95

Algemene voorwaarden voor het geven van opleidingen, cursussen, trainingen of coaching. Hiermee regel je alle belangrijke onderwerpen voor het goed kunnen geven van opleidingen. Zaken die je altijd moet regelen bij iedere opdracht. De set is direct te gebruiken.

Aanbiedingsbrief Rechtbank Ontbinding Arbeidsovereenkomst

12,95

Een modelbrief voor het aanbieden van stukken aan de rechtbank. Deze richt je aan de sector kanton voor een pro forma zitting. Verzoek om zonder tegenspraak de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Arbeidsovereenkomst Vervanging bij Ziekte of Zwangerschap

17,95

Tijdelijke arbeidsovereenkomst voor vervanging tijdens ziekte of zwangerschap. Hiermee neem je een medewerker aan wiens overeenkomst afloopt als de zieke werknemer weer gaat werken. Perfect om tijdelijk iemand te vervangen.

Huishoudelijk Reglement Personeelsvereniging

24,95

Het huishoudelijk reglement voor een personeelsvereniging. De aanvulling op de statuten waarin jullie alle details regelen specifiek voor jullie vereniging. Geeft de mogelijkheden regels op maat te maken met een goed voorbeeld.

Optreedovereenkomst Artiest

24,95

Een optreden van een artiest moet je juridisch regelen. Dit is een uitgebreid contract voor het optreden van een artiest, band, orkest etc. Hiermee leg je alle belangrijke zaken vast, zodat er van beide kanten geen onduidelijkheid kan zijn.

Opleidingscontract

24,95

Algemene overeenkomst tussen een opleidingsinstituut en een opdrachtgever. Dit zijn de afspraken die gelden voor alle werknemers van een bepaald organisatie. Het is eigenlijk een soort raamovereenkomst tussen de opleider en de klant.

Standaard Voorwaarden Detachering

24,95

Standaardvoorwaarden detachering met bepalingen terzake: de detacheringwerkzaamheden, het opnemen van vakantie, de begeleidingsgesprekken, de verantwoordeli

Stageovereenkomst met Opleidingsinstelling als Partij

17,95

Een overeenkomst waarbij een stagiair door het opleidingsinstituut bij een organisatie wordt geplaatst voor het volgen van een stage. Hier ontstaat een driehoeksverhouding, stagiair, opleidingsinstituut en stage-aanbieder. Belangrijk om in die situaties een goed contract te gebruiken

Vaststellingsovereenkomst voor Vertrekstimuleringsregeling

24,95

Einde van het dienstverband in een reorganisatie. De werknemer en werkgever maken een overeenkomst met de vertrekregeling. Dit is de individuele afspraak op grond van een collectief Sociaal Plan. Hiermee regel jet het uiteindelijke vertrek.

Meewerkovereenkomst tussen Echtgenoten

24,95

Afspraken tussen twee echtgenoten die samen in een zaak werken. De overeenkomst is van toepassing voor ondernemers in de IB sfeer. Met het contract ontstaat een recht op vergoeding voor één van beide echtgenoten.

Brief aan Werknemer Toestemming Verrichten Nevenwerkzaamheden

1,95

Een brief om toestemming te verlenen voor nevenwerkzaamheden. De werknemer heeft die toestemming gevraagd, of een melding gedaan. Met deze brief regel je die toestemming. Belangrijk voordeel is dat je nog even de regels vastlegt die aan je toestemming zijn verbonden. Stel je positie als werkgever veilig.

Brief aan Werknemer bij Overgang Onderneming

2,49

Brief aan werknemer om te melden dat de arbeidsovereenkomst is overgegaan naar een nieuwe werkgever. Door bedrijfsovername, of overgang van een deel van het bedrijf is er een nieuwe situatie. Met de brief geef je duidelijkheid aan de werknemer.

Verzoek Verlaging Gebruikelijk Loon

0,75

Voorbeeldbrief aan de belastingdienst om niet het fiscale gebruikelijk loon te betalen aan de DGA. Deze variant van de brief is voor de situatie dat in jouw branche of sector het gebruikelijk loon veel lager ligt. Gebruik deze gratis brief.

Brief aan Werkgever Verzoek Minder te Werken

0,00

Modelbrief waarmee jij als werknemer vraagt om minder te mogen werken. Je hebt het recht om dit verzoek te doen. Je moet ruim van tevoren aangeven dat je minder wilt werken. Het uitgangspunt is dat in dienst blijft in je huidige functie.

Brief aan Werknemer Aansprakelijk Stellen Werknemer voor Schade

1,95

Modelbrief van werkgever aan werknemer. Er is schade ontstaan door opzet of grove schuld onder werktijd. Jij stelt als werkgever, jouw werknemer aansprakelijk. De brief kan nuttig zijn voor een werknemer om zijn verzekering aan te spreken.

Brief aan Werknemer Opzeggen Arbeidsovereenkomst voor Proeftijd

1,95

Brief aan werknemer opzeggen arbeidsovereenkomst nog voor de aanvang van de proeftijd. De werknemer is nog niet begonnen, maar er is een reden waarom je niet verder wilt. Gebruik deze modelbrief om op te zeggen.

Brief aan Werkgever na Overlijden Werknemer

0,00

Nabestaanden sturen een brief aan de werkgever van de overledene. Deze brief bevat verzoek tot betaling laatste loon, vakantiegeld, vakantiedagen en de overlijdensuitkering. Kan financieel belangrijk zijn in deze fase.

Brief aan Werkgever Verzoek Sabbatical

0,00

Verzoek om een sabbatical op te mogen nemen. Het onbetaalde verlof gedurende een lange periode met recht op terugkeer. Met deze gratis brief kan je dat makkelijk en juridisch correct aanvragen bij je werkgever.

Brief Klacht Behandeling Ziekenhuis of Zorginstelling

0,00

Gratis modelbrief met een klacht over de behandeling in een ziekenhuis (of andere instelling) door een dokter of andere medewerker. Je moet met alle klachten altijd eerst naar de instelling waar je behandeld bent. Gebruik deze brief als gratis model.

Brief Verzoek Uitbetaling Vakantiegeld en Vakantiedagen

0,00

Gratis modelbrief aan jouw de werkgever. Het is het einde dienstverband. Dan heb je naast je laatste loon, ook recht op uitbetaling van je openstaande vakantiegeld en vakantiedagen. Het maakt niet uit wat de reden van het einde van je contract was. Als je dat niet betaald krijgt, dan eis je het met deze brief op.

Brief aan Werkgever Verzoek Opname Vakantiedagen

0,00

Vakantiedagen aanvragen kun je met een brief. Dat is handig omdat het formeel gezien schriftelijk zou moeten. Met deze brief vraag je vriendelijk en formeel om vakantie op te nemen.

Brief aan Werknemer Ontslag Binnen Proeftijd

1,95

Modelbrief ontslag nog binnen proeftijd. De schriftelijke bevestiging dat de werknemer is ontslagen in zijn proeftijd. Leg het vooral vast, zodat duidelijk is wat laatste werkdag was en waar de werknemer wel en zeker geen recht op heeft.

Brief aan Werknemer bij Non-Actiefstelling

1,95

Je moet een non-actiefstelling als werkgever altijd schriftelijk bevestigen. Dat doe je met deze voorbeeldbrief . Je stuurt die aan de werknemer met de reden en de aanvullende eisen. Zo regel je de zaken juridisch goed en duidelijk.

Brief aan Werkgever Verzoek Zwangerschapsverlof

0,00

Je bent zwanger en wil gebruik maken van zwangerschapsverlof. Zwangerschapsverlof is een wettelijk recht. De brief geeft aan wanneer je het verlof in jouw zwangerschap wilt opnemen.

Brief aan Werkgever Bezwaar tegen Verslag Functioneringsgesprek

0,00

Een modelbrief die jij als werknemer kan gebruiken. Je bent het niet eens met het verslag van het functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek. Je gebruikt deze brief om formeel bezwaar te maken tegen de weergave op deze manier van het gesprek.

Brief aan Werknemer Ontslag Wegens Pensioenleeftijd

1,95

Model van een ontslagbrief van werkgever aan de werknemer die zijn pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Met de brief geeft de werkgever aan dat de werknemer is ontslagen bij zijn pensioen. De brief is nodig, omdat de pensioenleeftijd voor iedereen verschillend is.

Brief Bevestiging Berisping Werknemer

1,95

Een berisping van een werknemer is een waarschuwing dat bepaald gedrag niet wordt getolereerd. Je doet dat als werkgever schriftelijk voor opname in personeelsdossier. Berisping is een lichte straf, maar door de opname in het personeelsdossier kan het later toch belangrijk zijn.

Declaratieformulier

0,00

Een model declaratieformulier om (on)kosten te declareren bij jouw organisatie. Voor iedere organisatie geschikt model. Zorg dat ook jouw declaratie fiscaal en boekhoudkundig perfect verloopt.

Brief aan Werkgever Vermoeden Arbeidsomvang

0,00

Je kan je arbeidscontract wijzigen naar het aantal uren dat je daadwerkelijk hebt gewerkt in de afgelopen drie maanden. Dus ook al staat er in je contract dat je 0 uren recht hebt. Dit is vooral van belang als je ziek of ontslagen bent. Dan is het achteraf dus mogelijk je contract te wijzigen. Gebruik deze gratis brief om dat te vragen.

Brief aan Werkgever Verzoek meer te Werken

0,00

Je wilt meer gaan werken. Op grond van de Wet Aanpassing arbeidsduur heb je daar het recht toe. De werkgever kan dit verzoek alleen weigeren als er goede gronden voor zijn. Gebruik deze voorbeeldbrief aan jouw werkgever om het verzoek goed in te dienen..

Brief aan Werknemer Aanvaarding Aangeboden Ontslag

1,95

Als een werknemer mondeling of schriftelijk zijn ontslag aanbiedt dan moet je als werkgever dat nog aanvaarden. Doe dat vooral schriftelijk met deze voorbeeldbrief. Dan is duidelijk wanneer het ontslag ingaat en hoe het tot stand kwam.

Brief aan Werknemer bij Schorsing

1,95

Voorbeeldbrief aan werknemer bij schorsing. Met de brief kan je de werknemer direct schorsen. Schorsing is een disciplinaire straf meestal te voorbereiding op ontslag. Tijdens de schorsing betaal je wel loon, maar meestal geen extra’s zoals telefoon en lease-auto.

Brief aan Werknemer bij Niet Verlengen Arbeidsovereenkomst

1,95

Voorbeeldbrief van de werkgever aan de werknemer bij niet verlengen tijdelijke arbeidsovereenkomst. Je bent ook bij een tijdelijk contract verplicht om die duidelijk op te zeggen. Bovendien leg je hiermee goed vast hoe dat einde van de overeenkomst eruit gaat zien. Leg het dus goed vast.

Brief Afwijzing Sollicitant

1,95

Modelbrief voor het afwijzen van een sollicitant. Eenvoudige en algemene goed te gebruiken brief. Bevat de kern van een afwijzing en een AVG bepaling.

Brief aan Werkgever Verzoek Kortdurend Zorgverlof

0,00

Modelbrief met verzoek voor kortdurend zorgverlof om voor zieke kinderen, ouders of partner te zorgen. Je hebt recht op dit verlof, je werkgever kan het alleen in bijzonder gevallen weigeren. Je moet het wel aanvragen, dat doe je met deze voorbeeldbrief.

Brief aan Werkgever Verzoek Opname Ouderschapsverlof

0,00

Brief om jouw wettelijk recht op ouderschapsverlof in te laten gaan. Dit verlof moet je in onderling overleg met jouw werkgever vorm geven. Deze gratis brief is een eerste voorstel aan de werkgever.

Brief Opzeggen Arbeidsovereenkomst door Werknemer

0,00

Voorbeeldbrief. Hiermee kan je als werknemer je arbeidsovereenkomst opzeggen. Ook een werknemer kan ontslag nemen. Dat moet dan wel gebeuren met een brief (of mail). Je kan het ook mondeling doen, maar dan heb je geen bewijs voor wat je wilt regelen. Dan is dit model een goede oplossing.

Brief aan Werknemer Ontslag op Staande Voet

1,95

Brief voor het bevestiging van het ontslag op staande voet door werkgever aan werknemer. Bevat reden en gevolg van ontslag op staande voet. Heel verstandig om dit schriftelijk vast te leggen. Meestal is het ontslag mondeling gegeven.

Brief aan Werknemer Toestemming Pleegouderverlof

2,49

Werknemer vroeg om pleegouderverlof. Dat is een betaald verlof verglijkbaar met zwangerschapsverlof. Om dit als werkgever af te handelen heb je enkele bewijsstukken nodig. Je geeft met de brief in principe toestemming, onder de voorwaarde dat werknemer die stukken aanlevert.

Brief aan Werknemer Toestemming Adoptieverlof

2,49

Werknemer vroeg om adoptieverlof. Dat is een betaald verlof verglijkbaar met zwangerschapsverlof. Om dit als werkgever af te handelen heb je enkele bewijsstukken nodig. Je geeft met de brief in principe toestemming, onder de voorwaarde dat werknemer die stukken aanlevert.

Brief aan Werkgever Verzoek Langdurig Zorgverlof

0,00

Modelbrief met verzoek om (onbetaald) zorgverlof op te mogen nemen. Langdurig zorgverlof is een wettelijk recht. Je kan voor een naaste zorgen die levensbedreigend ziek is. Je moet het schriftelijk aanvragen.

Brief aan Werkgever Protest Tegen Schorsing

0,00

Je bent geschorst door je werkgever. Daar ben je het niet mee eens. Modelbrief van werknemer aan werkgever. Jij protesteert duidelijk en geeft aan direct weer aan het werk te willen. Doe het snel, want schorsing is staat slecht in je personeelsdossier.