Resultaat 1–24 van de 27 resultaten wordt getoond

Sleutelverklaring

12,95

Een sleutelverklaring is een sleutelovereenkomst tussen de rechthebbende op een ruimte en iemand die zelfstandig toegang moet hebben. Die regelt de voorwaarden die een sleutel is verstrekt. Je kan dit gebruiken voor werknemers, maar ook voor medegebruikers van bijv. een kantoor, restaurant of kapsalon. Deze verklaring is ook in het Engels verkrijgbaar.

Intentieverklaring – LOI

24,95

Het (ver)kopen van een bedrijf gaat in stappen. Deze intentieverklaring (ook wel Letter of Intent of LOI) is de stap waarbij je aangeeft dat je van plan bent om met elkaar in onderhandeling te treden. Uitgebreid voorbeeld met o.a. een tijdpad, procedure, prijsbepaling, dus de intentie om tot een deal te komen.

Afstandsverklaring

0,00

Een zittend aandeelhouder in een BV verklaart afstand te doen van zijn statutair recht tot het uitoefenen van een voorkeursrecht bij uitgifte of aanbieding van aandelen in BV. Op die manier staat het je vrij de aandelen aan een nieuwe partij aan te bieden.

Garanties bij Overname BV

24,95

Model met uitgebreide garanties van de verkoper van een onderneming. Dit document dient als bijlage bij een overnamecontract. Bevat tot in detail de inhoud van garanties. Kan je zelf aanpassen of aanvullen.

Verklaring Hoofdelijke Aansprakelijkheid ex 403 BW

6,95

Een verklaring waarmee een holding zich aansprakelijk stelt voor alle schulden van een dochterbedrijf. Een zogeheten 403 verklaring. Die moet je deponeren bij het handelsregister.

Openbaar Vervoer Verklaring Werkgever

4,95

Dit is een model OV-verklaring van de werkgever ten behoeve van een werknemer die geen Openbaar Vervoer abonnement heeft. Die heb je nodig als je gebruik wilt maken van de reisaftrek. Dit model kan je gebruiken.

Verhuurdersverklaring

6,95

Een verhuurdersverklaring waarin een voormalig verhuurder verklaart hoe het gedrag van een huurder is geweest. Het beantwoordt o.a. of de huur altijd op tijd is betaald, er geen sprake van overlast is geweest en of er geen regels zijn overtreden. Het is feitelijk een uitgebreide verklaring van (goed) huurgedrag.

Optieverklaring Koop Onroerend Goed

6,95

Optieverklaring voor eventuele aankoop van een huis. De verkoper geeft een potentiële koper een tijdje het recht om een onroeend goed te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs.

Instemmingsverklaring

0,00

Een instemmingsverklaring voor de verkoop van aandelen in een BV. Een aandeelhouder verklaart akkoord te zijn met de overdracht van aandelen in een BV door de andere aandeelhouder.

Verenigings- of Stichtingsverklaring

6,95

Een verklaring van verenigingsbestuur of een stichtingsbestuur. Ze geven aan de andere partij aan dat ze wijzigingen in de vertegenwoordiging schriftelijk zullen melden. Zonder melding zullen zij zich niet beroepen op een probleem in de vertegenwoordiging. Zo kan je eenvoudiger zaken doen als stichting of vereniging.

Intrekking Hoofdelijke Aansprakelijkheidsverklaring van art. 403 BW 2

6,95

Brief aan de KvK voor de intrekking hoofdelijke aansprakelijkheidsverklaring van art. 403 Boek 2 BW. Met deze brief trek je de eerder afgegeven aansprakelijkheid voor andere ondernemingen binnen de groep weer in.

Privacy- en Cookie Verklaring

24,95

Model van een privacyverklaring en cookieverklaring. Zeker sinds de AVG is dit een verplicht onderdeel van iedere website. Je moet duidelijk aangeven wat je registreert en wat je met die gegevens doet.

Volmacht voor Bankzaken in het Algemeen

6,95

Volmacht om iemand namens jou de bankzaken uit te laten voeren. De gevolmachtigde kan alle bankzaken uitvoeren. Hiermee kan je iemand aanwijzen die namens jou kan handelen als jij daar zelf tijdelijk niet toe in staat bent.

Betalingsgarantie Aankoop Onroerende Zaak

24,95

Betalingsgarantie die voortvloeit uit een voorlopig koopcontract van onroerend goed. De garantsteller geeft voor de koper een garantie af voor een deel van de koopsom.

Niet-investeringsverklaring

6,95

Uitbreiding van een bestaande kredietverhouding. Zolang de kredietverleners nog geld tegoed heeft zal de kredietnemer geen investeringen doen. Dat is een extra zekerheid voor de kredietverlener.

Volmacht Vertegenwoordiging AVA

6,95

Volmacht tot vertegenwoordiging van een aandeelhouder bij een algemene vergadering van aandeelhouders. Hiermee kan iemand namens een aandeelhouder stemmen. Van belang als vereist is dat er een meerderheid is of dat alle aandeelhouders moeten instemmen.

Oprichtingsverklaring (Geruisloze Inbreng)

24,95

Verklaring van oprichter van een BV waarbij tot storting van de uit te geven aandelen een onderneming zal inbrengen. Deze inbreng omvat de inbreng van alle

Volmacht om Specifieke Betalingen te Verrichten

6,95

Volmacht aan gevolmachtigde om specifieke betalingen te verrichten. Hiermee kan een gevolmachtigde optreden namens de volmachtgever. Denk aan een directeur die eenmalig een transactie kan uitvoeren die zijn normale bevoegdheden te boven gaat.

Boedelvolmacht

24,95

Een boedelvolmacht om een nalatenschap of erfenis af te wikkelen. De volmacht maakt het mogelijk dat één van de erfgenamen de erfenis afhandelt. De andere erfgenamen geven een volmacht aan die ene persoon om de zaken te regelen. Dat is wel zo praktisch, anders moeten alle erfgenamen hun handtekening steeds zetten.

Firmaverklaring voor VOF of CV

6,95

De firmaverklaring zorgt dat je contracten op naam van de zaak kan zetten. De ondernemer verklaart dat hij onder een firmanaam zaken doet en dat hij persoonlijk aansprakelijk blijft.

Volmacht Besluiten Genomen op AVA

6,95

Volmacht die de aandeelhouders geven aan iemand om de besluiten van de aandeelhoudersvergadering uit te voeren. Vooral belangrijk als een BV geen natuurlijke personen in de directie heeft. Dat is vaak omdat de BV bestuurt wordt door een andere vennootschap. Met deze volmacht kunnen de besluiten dan alsnog uitgevoerd.

Volmacht aan Makelaar in Onroerend Goed

6,95

Volmacht voor een makelaar in onroerend goed. Hiermee kan de makelaar naar keuze een bod uitbrengen of aanvaarden. De makelaar kan ook de koopovereenkomst namens jou sluiten. Je kan de volmacht heel concreet maken. Ook te gebruiken voor de aankoop op een veiling.

Volmacht tot Aangaan van Borgtocht

6,95

Volmacht waarbij een persoon wordt gemachtigd om namens de vennootschap rechtshandelingen uit te voeren. In deze specifieke volmacht gaat het om het aangaan van een borgtocht.

Garantie Huur

24,95

Garantie voor het betalen van de huur ten behoeve van de verhuurder. De garantsteller staat garant voor de verplichtingen van de huurder zoals het betalen van de huur.