Juridisch Latijn

Juristen spraken vroeger veel in het Latijn. Veel van die oude termen uit het juridisch latijn worden nu nog gebruikt. Om je wegwijs te maken geven we hier de betekenis van de belangrijkste van deze termen, woorden en uitdrukkingen.

 • bona fide
  Handelend vanuit zuivere motieven.
  Lees meer
 • bona vacantia
  Bona vacantia begrip komt voor in het Notarieel recht. Goederen die vrijvallen bij het overlijden van iemand zonder testament of
  Lees meer
 • cadit quaestio
  De zaak vervalt. Er is niet langer een rechtsvraag omdat het geschil, of de vraag is vervallen. Dat kan zijn
  Lees meer
 • causa causans
  De bron van de oorzaken. Bijvoorbeeld in letselschade, de aanleiding die alles in gang zette.
  Lees meer
 • causa finalis
  Het doel waartoe een overeenkomst dient.
  Lees meer
 • caveat emptor
  De term caveat emptor betekent koper wees op je hoede. Een koper moet zich vooraf goed informeren voor over te
  Lees meer
 • certiorari
  Begrip uit Amerikaanse recht. Een zaak voorleggen aan het Hooggerechtshof. Deze beslist dan of ze de zaak in behandeling wil
  Lees meer
 • ceteris omissis
  Ceteris omissis gebruik je bij een inkorting van een tekst. Je zet dit neer, waarna je de rest van de
  Lees meer
 • committimus
  Letterlijk betekent committimus, wij bevelen. Het gaat over de mensen die de bevelen geven. Zekere personen hoeven zich niet voor
  Lees meer
 • commodum ex injuria sua nemo habere debet
  Je mag geen voordeel hebben van zelf begane overtredingen.
  Lees meer
 • compos mentis
  Compos mentis wil zeggen dat iemand zijn verstand heeft. Je gebruikt het bij strafrecht om te bepalen of iemand zijn
  Lees meer
 • conditio sine qua non
  De conditio sine qua non, is de voorwaarde die bepalend was. De schade was niet ontstaan als niet aan die
  Lees meer
 • consensus ad idem
  Partijen zijn het eens.
  Lees meer
 • constitutum possessorium
  Constitutum possessorium is de levering van een goed dat niet in iemands bezit is, maar bij een ander.
  Lees meer
 • contra bonos mores
  Tegen de goede zeden.
  Lees meer
 • contra proferentem
  Contra proferentem is een rechtsbeginsel. Dit komt uit het contractenrecht. De uitleg van een onduidelijke bepaling in een overeenkomst, moet
  Lees meer
 • contradictio in adjecto
  Een contradictio in adjecto is een tegenstrijdigheid in de tekst. In principe dus twee begrippen die niet tegelijk waar kunnen
  Lees meer
 • coram iudice
  Bij coram iudice, is de rechter aanwezig. Een uitspraak of getuigenis waar de rechter in persoon bij aanwezig is. Een
  Lees meer
 • coram nobis
  Amerikaans recht: de bijlage die een hogere rechter schrijft bij verwijzing naar een lagere rechter. In deze schrijft men de
  Lees meer
 • coram non judice
  Coram non judice wil zeggen dat het geen rechter is. Gebruikt voor: niet voor de juiste rechter.
  Lees meer
 • corpus delicti
  Het corpus delicti is het voorwerp van het misdrijf. Komt uit het strafrecht. Formeel is dit het object waartegen het
  Lees meer
 • corpus juris
  Het corpus juris is het wetboek, of verzameling wetten. Meestal gebruikt in Corpus Iuris Civilis, de verzameling regels die in
  Lees meer
 • corpus juris civilis
  Het corpus juris civilis is de eerste verzameling van losse wetten die golden voor het handelsverkeer. Het is de eerste
  Lees meer
 • cui bono
  De uitdrukking cui bono vraagt naar het motief. Wie profiteert van de overtreding of de foute handeling. In die hoek
  Lees meer
 • culpa
  Culpa betekent schuld. Oorspronkelijk uit het Romeins recht. Schuld in de zin van onachtzaamheid.
  Lees meer
 • culpa in causa
  Culpa in causa, schuld in de oorzaak. Iemand plaatst zich in een situatie waaruit vanzelf een strafbaar feit zal voortvloeien.
  Lees meer
 • cum confitente sponte mitius est agendum
  Iemand die meewerkt bij de opsporing door vrijwillig te bekennen zou recht hebben op strafvermindering.
  Lees meer
 • cum suis
  Cum suis betekent met de zijnen. In de betekenis van een gezelschap dat je aanduidt op basis van de belangrijkste
  Lees meer
 • damnum absque iniuria
  Begrip in Angelsaksisch recht. Er is wel schade, maar die wordt veroorzaakt door een handeling die in zichzelf niet onrechtmatig
  Lees meer
 • de facto
  De facto is de feitelijke situatie, in de praktijk. Dit ter onderscheid van de jure. Je geeft het onderscheid aan
  Lees meer
 • de jure
  De jure of de iure wil zeggen, formeel volgens het recht. In tegenstelling tot de facto. In het spraakgebruik om
  Lees meer
 • de jure belli ac pacis
  De jure belli ac pacis is de boektitel van Hugo de Groot. Oorlogsrecht. Het eerste boek waarin werd gesteld dat
  Lees meer
 • de minimis (non curat preator)
  De minimis, dat zijn kleinigheden. Europees recht: kleine steun die niet gemeld hoeft te worden bij de EU.Civiel recht: kleinigheden
  Lees meer
 • delegatus non potest delagare
  Het is niet mogelijk om een taak die aan iemand is gedelegeerd weer door te delegeren.
  Lees meer
 • dictum
  Het dictum is de eigenlijke uitspraak, de kern. Het ziet op de uitspraak door een rechter. Ook de benaming voor
  Lees meer
 • do ut des
  Voor wat hoort wat. Onderhandelingstaktiek waarbij iets wordt weg gegeven om iets terug te krijgen.
  Lees meer
 • dolus in causa
  Dolus in causa is de oorzaak van het strafbare feit. Tegenwoordig culpa in causa.
  Lees meer
 • judex non calculat
  Judex non calculat of iudex non calculat. De rechter rekent niet. Ziet op het beginsel dat een rechter rekenfouten kan
  Lees meer
 • juncto
  Juncto, wordt gebruikt om het verband in een opsomming aan te geven: artikel 1 jo. art 5. Wil dus zeggen
  Lees meer
 • juris prudentia
  Juris prudentie is de jurisprudentie. Het geheel aan uitspraken van rechters. Oorspronkelijk de beslissingen van deskundigen zoals priesters in het
  Lees meer
 • jus agendi
  Het Latijnse begrip jus agendi of ius agendi betekent dat je het recht hebt om een vordering in te stellen.
  Lees meer
 • jus cogens
  Het jus cogens is het dwingend recht binnen het Internationaal recht.  Het jus cogens verwijst naar algemeen geldende internationale rechtsnormen.
  Lees meer
 • jus commune of ius coummune
  Het jus commune is het algemene recht, de voorloper van het burgerlijk recht.
  Lees meer
 • jus de non evocando
  Het jus de non evocando is een rechtsbeginsel. Recht dat iemand niet mag worden afgehouden van de rechter die de
  Lees meer
 • jus gentium
  Het recht zoals dat geldt tussen staten.
  Lees meer
 • jus honorum
  Het jus honorum is het recht om een ere ambt uit te oefenen. Oorspronkelijk uit het Romeins recht.
  Lees meer
 • jus naturale
  Staat voor alle wetten en regels die voor iedereen gelden, omdat ze universeel geldig zouden zijn.
  Lees meer
 • jus promovendi
  Het jus promovendi of ius promovendi is het recht dat een hoogleraar bezit om een wetenschapper te promoveren. De graad
  Lees meer
 • jus sanguinis
  Het jus sanquinis, of ius sanguinis is het recht van het bloed. Het is een begrip uit het Volkenrecht. Het
  Lees meer
 • jus scriptum
  Het geschreven recht in tegenstelling tot het “gemaakte” recht in jurisprudentie en doctrine.
  Lees meer
 • jus soli
  Het jus soli is een rechtsbeginsel uit het Volkenrecht. De nationaliteit wordt bepaald door de plaats waar iemand wordt geboren.
  Lees meer
 • jus talionis
  Het jus talionis of ius talionis is het vergeldingsrecht. Principe van oog om oog, tand om tand. Naar Nederlandse normen
  Lees meer
 • justitia commutativa
  oog om oog, tand om tand.
  Lees meer
 • justitia distributiva
  Ieder moet onder het recht vallen. Ook de naam van een stichting uit 2013 die is opgericht om de Rabobank
  Lees meer
 • justitia omnibus
  Justitia Omnibus wil zeggen recht voor iedereen. De stadsspreuk van Washington DC. Ook de naam van de BV die deze
  Lees meer
 • obiter dictum
  Een obiter dictum is een toevoeging aan bijvoorbeeld een vonnis waarin de rechter zijn mening geeft over een bepaalde rechtsvraag.
  Lees meer
 • onus probandi
  De bewijslast, dat wil zeggen dat als de partij die de bewijslast heeft zijn stelling niet kan bewijzen, dat hij
  Lees meer
 • opinio consentanea
  Een instemmende mening, ook wel als stemverklaring afgegeven.
  Lees meer
 • opinio juris
  De opinio juris is de algemeen heersende juridische opvatting. Dat wat ondder beoefenaren van het recht als algemeen gangbaar wordt
  Lees meer
 • pacta sunt servanda
  Pacta sunt servanda. Algemeen rechtsbeginsel dat eenmaal gemaakte afspraken moeten worden nagekomen.
  Lees meer
 • paritas creditorum
  Paritas creditorum is een beginsel uit het faillissementsrecht. Alle crediteuren zijn gelijk. Dit beginsel kan aangetast door zekerheidsrechten of bepaalde
  Lees meer
 • pecunia non olet
  Het maakt niet uit hoe je je geld verdinet. Ook de naam van een fiscaal dispuut in Leiden
  Lees meer
 • per incuriam
  Angelsaksisch recht. Een uitspraak van een hogere rechter, die duidelijk in strijd is met wetgeving of geldend recht en daarom
  Lees meer
 • per se
  In combinatie met datgene wat “op zich zelf” een bepaalde betekenis heeft.
  Lees meer
 • persona non grata
  Persona non grata is een term die onder andere wordt gebruikt in het vreemdelingenrecht. Het wil zeggen dat iemand niet
  Lees meer
 • petitum
  Het petitum is het onderdeel van de dagvaarding of de memorie van eis, waarin staat wat de eiser nu precies
  Lees meer
 • prima facie
  Een beoordeling op het eerste gezicht, zonder uitgebreide onderbouwing.
  Lees meer
 • pro bono publico
  Pro bono werken, is werken voor de goede zaak. Werken zonder een financiele vergoeding. Professionele dienstverleners zoals advocaten werken dan
  Lees meer
 • pro deo
  Pro deo is werken voor niets. Diensten die gratis worden uitgevoerd, zonder financiele beloning. Oude term voor gefinancierde rechtshulp. Komt
  Lees meer
 • pro forma
  Strafrecht. Een pro forma zitting voorkomt dat een verdachte moet worden vrijgelaten. Er is geen inhoudelijke behandeling van de zaak.
  Lees meer
 • pro tempore (pro tem)
  Juridisch ook gebruikt voor tijdelijke vervanging van een voorzitter.
  Lees meer
 • productum sceleris
  De opbrengst voortgekomen uit een misdrijf. Dit gaat verder dan de directe opbrengst. In Nederland probeert men dit te beperken
  Lees meer
 • temere litigare
  Temere litigare is lichtvaardig procederen. Een proces voeren zonder dat daar een belang bij is. Te snel of niet belangrijk.
  Lees meer
 • terra nullius
  De terra nullius is een terrein dat aan niemand toebehoort. Ten tijde van de kolonisaties: land dat niet toebehoorde aan
  Lees meer
 • testes ponderantur, non numerantur
  De uitdrukking testes ponderantur, non numerantur wil zeggen: niet het aantal getuigen is bepalend, maar hun gewicht.
  Lees meer
 • testimonium de auditu
  Het testimonium de auditu is een verklaring die niet op eigen waarneming is gebaseerd. In het strafrecht afgekort tot een
  Lees meer
 • traditio brevi manu
  De traditio brevi manu is een vorm van levering. De verkrijger is reeds de houder van het goed. De zaak
  Lees meer
 • traditio longa manu
  Traditio longa manu is de levering van een goed dat zich niet in handen van de verkoper of de koper
  Lees meer
 • tu quoque
  Tu quoque is een jij bak. Het is een drogredenering in een discussie. In plaats van op het argument in
  Lees meer