Woordenboek Juridisch

Home » Woordenboek Juridisch
8.0

Juridisch Woordenboek

Juristen gebruiken erg veel woorden die voor niet-juristen soms lastig te begrijpen zijn. Daarom leggen we die hier in het gratis Juridisch Woordenboek uit. Met zoveel mogelijk onderlinge verbanden.

Je kunt ook woorden per categorie bekijken.

 • Aandeel
  Een aandeel in een rechtspersoon is een deel van de eigendom van die rechtspersoon. In Nederland kan je aandelen bezitten in een BV of een NV. De aandeelhouders nemen samen besluiten op een aandeelhoudersvergadering. Een aandeel geeft recht op een deel van de winst, het zogenaamde dividend. De bezitter van een aandeel noemen we aandeelhouder. […]
  Lees meer
 • Aandeelhouder
  De aandeelhouder bezit een deel van een bedrijf. Dat kan van een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV) zijn. Het gaat hier om de economische eigendom van een onderneming. Het aandeelhouderschap geeft recht op een dividend, indien er winst gemaakt wordt. Het bezit van een aandeel geeft ook recht om de Algemene Aandeelhouders […]
  Lees meer
 • Aandeelhoudersovereenkomst
  De aandeelhoudersovereenkomst kan naast de statuten van een BV een manier zijn om afspraken vast te leggen tussen aandeelhouders.Zo kan je afspraken maken over: hoe te handelen bij patstellingen en conflicten het beleid bij winstuitkering (dividend) dat minderheidsaandeelhouders een vetorecht hebben geheimhoudingsbeding en concurrentiebeding voor het geval dat de samenwerking tussen aandeelhouders wordt verbroken. De […]
  Lees meer
 • Aandeelhoudersvergadering
  Aandeelhoudersvergadering of zoals de formele benaming is: Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Op deze vergadering nemen de houders van aandelen in een rechtspersoon besluiten. Minimaal eenmaal per jaar is er een jaarvergadering. Op die vergadering stellen de aandeelhouders de jaarstukken vast. De vergadering hoeft niet altijd in fysieke vorm plaats te vinden. Je kan ook schriftelijk […]
  Lees meer
 • Aanmaning
  Een aanmaning is een herinnering om iets te doen. In de juridische zin gaat het dan meestal om de herinnering om te betalen of te leveren. Een eerste aanmaning is meestal redelijk vriendelijk en gaat nog uit van een mogelijke vergissing. Bij een tweede aanmaning is de toon onvriendelijker. Hierna volgt soms een ingebrekestelling, de […]
  Lees meer
 • Aannemingsovereenkomst
  De aannemingsovereenkomst is een specifieke overeenkomst om een werk van stoffelijke aard (bijvoorbeeld een bouwwerk) tot stand te brengen. De partij die de verplichting op zich neemt, noem je de aannemer. Hij is verantwoordelijk voor het eindresultaat, maar kan het werk door anderen uit laten voeren. Omdat hij niet zelf de arbeid hoeft te verrichten […]
  Lees meer
 • Aanstelling
  Een aanstelling is de oude term voor de arbeidsovereenkomst van ambtenaren. Sinds januari 2020 zijn ambtenaren ook in dienst op grind van een arbeidsovereenkomst. Ambtenaren waren niet in dienst op grond van een arbeidsovereenkomst, maar op grond van een aanstelling. Enkele bijzondere groepen vallen niet onder het arbeidsrecht, zoals rechters en politici.
  Lees meer
 • Achtergesteld
  Achtergesteld is een begrip dat meestal in combinatie met een geldlening in gebruik is. De lening is dan tweede in rij. Normaal zijn alle lenigen en vorderingen gelijk. Is er dan te weinig geld, bij financiële problemen, dan krijgt iedereen een evenredig deel. Bij een achtergestelde vordering is dat anders. Die komt pas aan bod […]
  Lees meer
 • Achterstallig onderhoud
  Achterstallig onderhoud wil zeggen dat er zo slecht onderhoud is gepleegd dat er schade is ontstaan. Je gebruikt deze term meestal bij onroerend goed. Je kan een onderhoudsachterstand hebben. Zolang die nog te verhelpen is onzer schade is dat geen achterstallig onderhoud. Is dat er wel, dan heeft een huurder schade doordat er te weinig […]
  Lees meer
 • actio pauliana
  Actio pauliana begrip in het faillissementsrecht. De bevoegdheid op te komen tegen de rechtshandelingen van de debiteur. Het gaat om rechtshandelingen waardoor de schuldeisers zijn benadeeld in het zich van een faillissement.
  Lees meer
 • actio popularis
  De actio popularis is het recht van een ieder om bezwaar te maken tegen een overheidsbeslissing. Ook al heeft die persoon geen persoonlijk of eigen belang. Dit recht bestaat niet in Nederland. Hier moet men een persoonlijk belang hebben voor een vordering.
  Lees meer
 • Activa
  De activa zijn alle bezittingen of eigendommen van een rechtspersoon. Een rechtspersoon kan daarover beschikken voor de uitoefening van het bedrijf. De activa en de waarde daarvan zie je terug op de balans van de rechtspersoon. Voorbeelden van activa zijn gebouwen in eigendom, kasgeld, handelsvoorraden, machines en andere bedrijfsmiddelen. Tegenover de activa staan de passiva. Op de balans […]
  Lees meer
 • ad litem
  Ad litem wil zeggen, speciaal voor deze procedure. Specifiek voor een bepaald proces. Bijvoorbeeld bij het Internationaal Strafhof in Den Haag een ad litem rechter: een speciaal toegewezen rechter.
  Lees meer
 • ad nutum
  Ad nutum iets herroepen. Dat wil zeggen zonder verdere motivering. Bijvoorbeeld bij de consumentenkoop op afstand. De consument kan de overeenkomst ontbinden zonder daar een motivatie voor te hoeven hebben.
  Lees meer
 • Adviesrecht
  Een ondernemingsraad heeft een wettelijk adviesrecht. De ondernemingsraad heeft het recht om over een flink aantal beslissingen te adviseren. Als de ondernemer het advies niet vraagt, of een gegeven advies niet opvolgt, dan kan de ondernemingsraad in beroep. Dat beroep speelt bij de Ondernemingskamer.  Die rechter kan het besluit van de ondernemer vernietigen.
  Lees meer
 • Advocaat
  De advocaat is een bijzondere jurist die is beëdigd door de rechtbank. Na een studie rechten kan je bij een advocatenkantoor een stage lopen van drie jaar. Daarna kan je dan zelfstandig advocaat worden. In die stageperiode ben je ook al advocaat. Advocaten zijn gebonden aan de advocatenwet, dat hebben ze ook beloofd toen ze […]
  Lees meer
 • Advocaat-generaal
  De advocaat-generaal is een functionaris bij de Hoge Raad. Een advocaat-generaal bij de Hoge Raad is hoofdzakelijk belast met het geven van rechtsgeleerde adviezen aan de Hoge Raad. De AG bereidt met deze adviezen de uitspraken van de Hoge Raad voor. In de meeste gevallen nemen de rechters dit advies later over. De advocaat-generaal bij […]
  Lees meer
 • Advocatenwet
  De Advocatenwet bevat regels over advocaten, zijn of haar bevoegdheden, wettelijke plichten en de eisen waaraan een advocaat moet voldoen. Daarnaast bepaalt de Advocatenwet de kernwaarden van een advocaat. Zoals partijdigheid en vertrouwelijkheid. Op grond daarvan heeft de advocaat een geheimhoudingsplicht. Tot slot regelt de Advocatenwet ook het tuchtrecht. De officiële tekst van de Advocatenwet […]
  Lees meer
 • Afvloeiingsregeling
  Een afvloeiingsregeling is een vergoeding die je aan een werknemer betaalt in geval van ontslag. Tegenwoordig meestal een transitievergoeding. Het gaat om een bedrag om de gevolgen van het ontslag te verzachten. In de wet staat niet exact hoe hoog de schadevergoeding moet zijn. Dat hangt van de verschillende factoren en de aard van het […]
  Lees meer
 • Agentuur
  Agentuur is de overeenkomst waarbij een handelsagent overeenkomsten sluit tussen zijn opdrachtgever en de klant. De agent is dus zelf geen partij bij de overeenkomst. Deze agenten zijn zelfstandig, ze zijn dus ook geen werknemer, er is geen arbeidsovereenkomst.
  Lees meer
 • Akte van verpanding
  De akte van verpanding is een ander woord voor een pandakte. In dit schriftelijk stuk leggen de pandgever en de pandhouder vast dat de pandgever ten behoeve van de pandhouder een pandrecht vestigt op zijn of haar goederen. Voor een stil pandrecht op roerende zaken en pandrecht op vorderingen heb je altijd een akte van […]
  Lees meer
 • Algemene vergadering
  De algemene vergadering is de ledenvergadering van een vereniging. Tijdens deze algemene vergadering moeten alle leden zijn opgeroepen, moet er een agenda zijn en moeten er notulen opgemaakt. De ALV neemt de besluiten die de statuten aan haar opdraagt en ze kan het bestuur vervolgens vragen deze uit te voeren. Tegenwoordig hoeft een ALV niet […]
  Lees meer
 • Algemene Verordening Gegevensverwerking AVG
  De AVG zoals de Algemene Verordening Gegevensverwerking beter bekend is, bevat regels die de privacy van mensen moet beschermen. Belangrijkste doel is dat organisaties zich bewust zijn van de vraag waarom zij persoonsgegevens bewaren en of dit noodzakelijk is. De burger heeft recht op inzage van de gegevens die verzameld zijn en kan ook vragen […]
  Lees meer
 • Algemene voorwaarde
  Algemene voorwaarden zijn een set aanvullende of standaard afspraken die een verkoper of dienstverlener kan gebruiken voor meerdere overeenkomsten. Bijvoorbeeld bepalingen over de rechten en plichten van partijen bij levering van een product of dienst, levertijd, betalingsvoorwaarden, garantie, annulering en aansprakelijkheid. Algemene voorwaarden maken deel uit van een overeenkomst als de wederpartij, dus bijvoorbeeld de […]
  Lees meer
 • Alimentatie
  Alimentatie is een geldbedrag dat een ex-partner of ouder moet betalen aan de andere, minder draagkrachtige, ex-partner voor kosten van levensonderhoud. Ouders moeten altijd meebetalen aan het onderhoud van hun minderjarige kinderen. De alimentatieplicht voor partners ontstaat bij een echtscheiding. Alimentatie is dan een voortzetting van de onderhoudsplicht. Die plicht had je al tijdens het […]
  Lees meer
 • Alimentatie-indexering
  De alimentatie-indexering is een jaarlijks percentage waarmee de alimentatie stijgt. Dit percentage stelt de minister van Rechtsbescherming vast. De verhoging is bedoeld om de stijgende prijzen te compenseren. De verhoging is van rechtswege, dus gaat altijd in. Dat is voor wat betreft partneralimentatie alleen anders, als het nadrukkelijk is uitgesloten. De verhoging staat los van […]
  Lees meer
 • amicus curiae
  De amicus curiea, is letter een vriend van de rechtbank. Het zijn personen of instanties die geen partij zijn, maar de rechtbank hun mening of advies kunnen geven.
  Lees meer
 • Anciënniteit
  Binnen het arbeidsrecht is anciënniteit is dat de duur van het dienstverband bepalend is voor bepaalde rechten. Bijvoorbeeld, hoe langer in dienst, hoe meer vakantiedagen. Met betrekking tot het ontslagrecht vinden we het anciënniteitbeginsel terug in de last in/first out-regel. De laatste die binnen kwam kan het eerst ontslagen worden.
  Lees meer
 • Appel
  Appel is een ander woord voor hoger beroep. Het is de oude term, die je nog terugziet in de namen van de partijen de stukken in een hoger beroep. Zo heet de partij die hoger beroep aantekent appellant. Tot 2006 was de schrijfwijze appèl. Bij een hoger beroep van een kort geding kan sprake zijn […]
  Lees meer
 • Arbeidsinspectie
  De arbeidsinspectie is een overheidsdienst die is belast met de handhaving en uitvoering van arbeidsomstandighedenwet en arbeidstijdenwetgeving. De formele naam is tegenwoordig inspectie SZW. Het is een bijzondere opsporingsdienst de leden hebben opsporingsbevoegdheid en kunnen proces-verbaal opmaken. Informatie op de site van de inspectie SZW.
  Lees meer
 • Arbeidsomstandigheden
  De arbeidsomstandigheden zijn het geheel van omstandigheden waaronder je arbeid verricht. Dat zijn dus feitelijk omstandigheden zoals de inrichting van de werkplek. Het gaat ook over de veiligheid van het gebruik van gereedschappen,  en andere hulpmiddelen die gebruikt bij je werk. Ook valt de aanpassing in de arbeid aan zwangere werkneemsters en dergelijke hieronder. Ook […]
  Lees meer
 • Arbeidsomstandighedenwet
  In de Arbeidsomstandighedenwet is geregeld welke verplichtingen de werkgever heeft met betrekking tot arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en welzijn van de (soms verschillende categorieën) werknemers. Geeft ook de regels voor de arbodienst. De integrale wettekst van de Arbeidsomstandighedenwet
  Lees meer
 • Arbeidsongeschiktheid
  Arbeidsongeschiktheid wil zeggen dat je ‘op medische gronden naar objectieve maatstaven gemeten niet kan of mag werken.  De in aanmerking komende arbeid zal vaak ‘passende arbeid’ zijn. De eerste twee jaar is de passende arbeid bij je werkgever, althans als je in loondienst bent. Daarna pas krijg je recht op een WIA-uitkering. Ook dan is […]
  Lees meer
 • Arbeidsovereenkomst
  Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer. Hierbij spreken de werkgever en werknemer af dat de werknemer tegen loon zal werken voor de werkgever. Dat kan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd zijn. Let op: niet alleen de vastgelegde afspraken bepalen de inhoud van de overeenkomst, maar ook hoe die in […]
  Lees meer
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  Het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is ‘objectief bepaalbaar’. De arbeidsovereenkomst is tijdelijk. Dat wil zeggen dat het einde onafhankelijk van de wil van een van de partijen tot stand komt. Dat kan bijvoorbeeld zijn het tijdsverloop. De overeenkomst loopt na een bepaalde tijd af. Niemand kan beïnvloeden hoe lang een maand of […]
  Lees meer
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft geen vooraf vaststaande einddatum. Het moment waarop deze arbeidsovereenkomst eindigt staat van tevoren niet vast. Je moet de overeenkomst beëindigd door opzegging of ontbinding. Deze arbeidsovereenkomst staat tegenover de overeenkomst voor bepaalde tijd. De Rijksoverheid heeft een korte uitleg over het verschil.
  Lees meer
 • Arbeidsvoorwaarde
  Arbeidsvoorwaarde, komt eigenlijk alleen voor in het meervoud, de arbeidsvoorwaarden. Dat zijn de in acht te nemen voorwaarden bij een arbeidsovereenkomst. Het zijn de juridisch afdwingbare afspraken over bijvoorbeeld loon, werktijden, vakantie en tal van andere zaken. De arbeidsvoorwaarde kan je vinden in de individuele en de collectieve arbeidsovereenkomst CAO. Naast de CAO bestaat er […]
  Lees meer
 • Arbitrage
  Arbitrage is een vorm van rechtspraak. Dat is een (vaak goedkoper en sneller) alternatief voor een procedure bij de gewone rechter of de rechtbank. In plaats van de gewone rechters spreken deskundigen (arbiters) uit de branche het recht. Er zijn verschillende arbitragecommissies en arbitrage-instituten.  Bijvoorbeeld de Raad van Arbitrage voor de Bouw en het Nederlands Arbitrage Instituut. Je kunt niet verplicht worden of iemand […]
  Lees meer
 • Arbitrageclausule
  Een arbitrageclausule is een afspraak tussen contractspartijen. Daarmee spreek je met elkaar af dat jullie eventuele geschillen niet aan de rechter, maar aan een arbiter zullen voorleggen. Zonder arbitrageclausule kan je geen arbitrageprocedure starten. Arbitrage sluit de gewone rechter uit. Wanneer een van de partijen dus alsnog naar de gewone rechter (rechtbank) stapt, dan moet die rechter zich onbevoegd verklaren. Hij of […]
  Lees meer
 • Arbodienst
  Een arbodienst is een organisatie die werkgevers onder andere  bijstaat bij controle van ziekte en arbeidsomstandigheden. De werkgever is verplicht gebruik te maken van een door de overheid gecertificeerde arbodienst voor ziekteverzuimbeleid, zowel handhaving als controle. 
  Lees meer
 • Auteursrecht
  Het auteursrecht in formele zin is het recht van een maker om zelf te mogen bepalen wat er met zijn werk gebeurd. Dat houdt ook het krijgen van een vergoeding in. In de volksmond wordt met het auteursrecht ook de vergoeding aangeduid die iemand krijgt. Een specifiek onderdeel van het auteursrecht is het portretrecht. Het […]
  Lees meer
 • Authentieke akte
  Een akte is pas een authentieke akte als die door een daartoe bevoegde ambtenaar is opgemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld een ambtenaar van de burgerlijke stand of een notaris. De akte krijgt daarmee hetzelfde gewicht als een vonnis van de rechter. Een authentieke akte is de tegenhanger van de onderhandse akte, die iedereen kan opmaken. Die […]
  Lees meer
 • Authentieke pandakte
  Een authentieke pandakte is een pandakte die is opgesteld via een notaris. In dit schriftelijk stuk leggen de pandgever en pandhouder vast dat de pandgever ten behoeve van de pandhouder een pandrecht vestigt op zijn of haar goederen, zoals roerende zaken en vorderingen. Het tegenoverstelde van een authentieke pandakte is een onderhandse pandakte. Die is […]
  Lees meer
 • Autoriteit Consument en Markt
  De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is de toezichthouder die consumenten beschermt tegen oneerlijke handelspraktijken. Consumenten kunnen bij de ACM melding doen van bedrijven die zich niet aan het consumentenrecht houden. De ACM kan boetes opleggen aan bedrijven die het consumentenrecht overtreden. Daarnaast houdt de ACM toezicht op de eerlijke concurrentie op de Nederlandse markt. […]
  Lees meer
 • Autoriteit Financiële Markten
  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een overheidsinstelling die toezicht houdt op financiële markten en onder andere de consument beschermt tegen oneerlijke financiële producten en dienstverlening. Ook geeft de AFM informatie en advies aan consumenten over financiële producten. De AFM is een stichting. Consumenten kunnen bij de AFM melding doen van bedrijven die zich niet […]
  Lees meer
 • Autoriteit Persoonsgegevens
  De Autoriteit Persoonsgegevens is de organisatie die toeziet op de naleving van de AVG. Zij houden in het algemeen zich bezig met privacy in Nederland. Zo kunnen zij ook advies geven over bepaalde ontwikkelingen. Met de invoering van de AVG is het toezicht op persoonsgegevens en privacy sterk uitgebreid.Je kan als burger een klacht indienen […]
  Lees meer
 • Bankgarantie
  De bankgarantie is een garantie dat de bank de koopsom of een ander bedrag zal voldoen aan de verkoper. Hiermee krijgt de verkoper meer zekerheid dat de koop doorgaat. Een bankgarantie kan ook door een andere partij dan een bank afgegeven worden. Zolang maar vast staat dat die partij het bedrag daadwerkelijk kan betalen. Ook […]
  Lees meer
 • Basisregistratie Personen
  In de Basisregistratie personen (BRP) worden de persoonsgegevens bijgehouden van iedereen die in Nederland woont. De Basisregistratie Personen is in beheer bij de gemeente. In deze registratie staan de belangrijkste gegevens van iedereen die in Nederland woont. Zo staat erin genoteerd hoe je naam is, zowel voornaam als achternaam, wanneer je geboren bent, je adres, […]
  Lees meer
 • Beding
  Een beding is een bepaling of artikel in een overeenkomst of akte. Ook wel een clausule. Een beding kan een recht of een verplichting voor een contractspartij laten ontstaan. Bijvoorbeeld een concurrentiebeding of relatiebeding in een arbeidsovereenkomst. Je kan ook een boetebeding opnemen. Heb je een specifieke overeenkomst nodig? Kijk dan op onze site. Onze […]
  Lees meer
 • Bedrijfsarts
  Een bedrijfsarts is een medische deskundige die gespecialiseerd is in medische zaken en werk. Iedere werkgever is verplicht om een bedrijfsarts te hebben, meestal huren ze die extern in. Deze dokter heeft een wettelijke taak en zorgt onder andere voor de medische beoordeling of iemand kan werken of niet. Werknemers kunnen ook zelfstandig contact opnemen […]
  Lees meer
 • Beëindigingsovereenkomst arbeidsovereenkomst
  Een beëindigingsovereenkomst is een contract. In dat contract leg je vast dat je een bestaande overeenkomst wil beëindigen. Je spreekt de voorwaarden af waaronder jullie beiden akkoord zijn met die beëindiging. Dat verschilt per soort overeenkomst. Bij een arbeidsovereenkomst regel je de transitievergoeding, het aantal maanden dat je nog in dienst bent en dergelijke.
  Lees meer
 • Begunstigde
  De begunstigde is degene aan wie iets ten goede komt. Het begrip wordt juridisch heel veel gebruikt. Bij een schenking is de begunstigde de ontvanger van de schenking. Bij een uitkering van een verzekering is dat degene die de uitkering ontvangt. Bij een bankoverschrijving vul je een rekeningnummer en een naam in. Die naam is […]
  Lees meer
 • Benelux-Bureau voor intellectuele eigendom
  Het Benelux-bureau voor intellectuele eigendom is de organisatie waar je een merk of ontwerp kan deponeren. Je maakt onderscheid tussen een woordmerk en een beeldmerk. Dat laatste is een logo of ander ontwerp. De Benelux zijn België Nederland en Luxemburg, je legt een merk dus direct vast voor drie landen. Je kan alles vinden op […]
  Lees meer
 • Beschikking
  De beschikking is een van de soorten beslissingen die een rechter van een rechtbank kan nemen. Het ligt aan de situatie wat je nodig hebt, een vonnis of een beschikking. Tegen een beschikking kan je normaal gesproken in hoger beroep gaan. Je hebt meestal een beschikking nodig als je iets wilt verzoeken aan de rechter, […]
  Lees meer
 • Besloten Vennootschap
  Een Besloten Vennootschap is een rechtspersoon. Voluit Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vennootschap is besloten omdat je de aandelen niet vrij kan verhandelen. De aandeelhouders bieden deze eerst aan elkaar aan. Je moet wettelijk een BV oprichten bij een notaris. Bovendien moet een BV ingeschreven staan in het handelsregister.
  Lees meer
 • Besluit energieprestatie gebouwen
  Het Besluit energieprestatie gebouwen (BEG) is een regeling van de overheid die vastgoedeigenaren verplicht om een energielabel af te geven. Het Besluit verplicht dat bij verkoop, verhuur en oplevering van gebouwen zoals woningen en bedrijfspanden. Daarnaast verplicht het Besluit om verkopers en verhuurders van een gebouw de energielabelklasse of score (A++++ tot en met G) […]
  Lees meer
 • Bestuursverslag
  Het bestuursverslag is een verantwoording door het bestuur van een rechtspersoon. Hierin staat een toelichting op de jaarcijfers en het beleid van de organisatie. Het bestuursverslag is lang niet altijd wettelijk verplicht en dus ook niet altijd openbaar. Vroeger heette dit een jaarverslag, een woord dat nog veel in gebruik is.
  Lees meer
 • Bewaarneming
  Bewaarneming is een bijzondere overeenkomst, waarbij de ene partij iets zal bewaren, voor de andere pratij. Belangrijke aspecten zijn de intentie om de zaken terug te geven, op de goederen te passen en de vergoeding. Veel voorkomende vormen van bewaarneming zijn de tijdelijke opslag van meubels, de stalling van een caravan en dergelijke. Wet: Artikel […]
  Lees meer
 • Bewind
  Bewind wil zeggen dat een persoon of instelling de beslissingen namens een ander neemt. Bewind komt voor bij mensen die niet zelfstandig hun mening kunnen vormen of die grote schulden hebben. Bijvoorbeeld als je in de schuldsanering zit, dan heb je een bewindvoerder. Ook mensen in een psychiatrische inrichting kunnen een bewindvoerder hebben. Als je […]
  Lees meer
 • Bewindvoerder
  Een bewindvoerder (ook curator) beheert namens iemand anders zijn financiën. De taak is het beheren van alles wat onder zijn bewind gesteld is. Een bewindvoerder kan je zelf aanstellen of door de rechter worden aangesteld. De curator heeft (tijdelijk) het bewind over bijvoorbeeld een erfenis. Hij beheert die dan tot een vastgesteld moment. De vertrouwenspersoon […]
  Lees meer
 • Blokkeringsregeling
  De blokkeringsregeling is een regeling die de mogelijkheid van eigendomsoverdracht van aandelen van een besloten vennootschap beperkt. Deze regeling beperkt, dus blokkeert de aandeelhouders in hun vrijheid om hun aandelen zomaar te kunnen overdragen aan iemand anders. Dit is om te voorkomen dat de medeaandeelhouders in de BV een vreemde aandeelhouder erbij krijgen. De blokkeringsregeling is opgenomen in de statuten van de BV, er […]
  Lees meer
 • Boekjaar
  Een boekjaar is een boekhoudkundig begrip. Het is juridisch van belang omdat het boekjaar wordt gedefinieerd in de statuten van een rechtspersoon. Het is de periode waarover de financiële verantwoording in een boekhouding loopt. Het wordt afgesloten met een jaarrekening. Een boekjaar beslaat een periode van twaalf maanden. Het is meestal gelijk aan een kalenderjaar. […]
  Lees meer
 • Boete
  Een boete is een bedrag dat je voor straf moet betalen. We kennen verschillende boetes. De meest bekende is de strafrechtelijke boete. Die staat in de wet, of verkeerswet. De hoogte van die boetes staat ook vast. Dan heb je de boete die je kan opnemen in een contract. Een boetebepaling of boetebeding. Boete in […]
  Lees meer
 • Boetebeding
  Een boetebeding is een onderdeel, een beding, van een overeenkomst. Als één van de partijen zich niet aan de overeenkomst houdt is er een boete verschuldigd. Het boetebeding kan zien op de hele overeenkomst, of op bepaalde aspecten. Een bekend beding is het concurrentiebeding. Op overtreding staat dan een boete.
  Lees meer
 • Borg
  De borg is iemand die aan een schuldeiser een borgstelling of borgtocht heeft afgegeven voor iemand anders (de schuldenaar). Dat houdt in dat de borg de schuld of lening moet betalen als de schuldenaar niet betaalt. Die partij geeft dus extra zekerheid voor betaling van schulden. Pas als de schuldenaar niet betaalt, kan de schuldeiser […]
  Lees meer
 • Borgstelling
  Een borgstelling is een afspraak tussen een borg en een schuldeiser zoals een bank. Ook wel borgtocht of garantstelling. Die afspraak houdt in dat de borg zich garant stelt voor een schuld van iemand anders. En dat de borg de schuld pas moet betalen, als de schuldenaar niet betaalt. Een belangrijk kenmerk van borgstelling is […]
  Lees meer
 • Box 3
  Box 3 is een fiscale term. Het is de vermogensbox. Er zijn bij de opgave van de Inkomstenbelasting drie boxen. Box 1 is het inkomen uit arbeid Box 2 uit onderneming Box 3 is inkomen uit vermogen De belasting die je betaalt in box 3 noemen we vermogensrendementsheffing. Om de omvang van je vermogen te […]
  Lees meer
 • BTW (omzetbelasting)
  De BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde. Het is een zogeheten directe belasting. Men noemt het ook wel omzetbelasting. Dit begrip is van belang voor ondernemers. Alle ondernemers die een besloten vennootschap (BV) hebben zijn BTW-plichtig. Ook eenmanszaken en een VOF hebben te maken met omzetbelasting. In sommige gevallen kan ook een stichting of vereniging, […]
  Lees meer
 • Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen
  Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen noem je BBA. Het BBA is een van de oudste regelingen op het gebied van arbeidsrecht. De wet is grotendeels vervangen door de Wet Werk en Zekerheid WWZ. In deze oude regeling was het ontslagrecht geregeld. Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
  Lees meer
 • Bureau Kredietregistratie BKR
  Het Bureau Kredietregistratie, beter bekend als BKR in Tiel is een centraal register van consumentenkredieten. Alle banken en andere kredietverschaffers melden kredieten boven de € 250 bij het register. Zij melden ook als er betaalproblemen zijn. Voordat je een lening kan afsluiten controleert de bank bij het BKR jouw vermelding. Voor meer informatie is er […]
  Lees meer
 • Burgemeester
  De burgemeester is een bestuurder op lokaal niveau namelijk de gemeente. Iedere gemeente in Nederland heeft een burgemeester. De benoeming is in handen van de minister. Er is al jaren discussie over de vraag of de burgemeester niet gekozen moet zijn. De burgemeester is onafhankelijk en staat boven de partijen. Ondanks dat zijn praktisch alle […]
  Lees meer
 • Burgemeester en wethouders
  Het college van burgemeester en wethouders is een publiek orgaan van de gemeente. Het college van B&W is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bestaat zoals de naam al aangeeft uit de burgemeester en de wethouders. Ieder lid van het college heeft een portefeuille. Dat is vergelijkbaar met de ministers op landelijk niveau.
  Lees meer
 • Burgerlijk Wetboek
  Het Burgerlijk Wetboek is een verzamelingen van wetboeken die regels bevatten over de verschillende (rechts)verhoudingen tussen personen. Het bestaat uit negen boeken. Zo wordt in Boek 1 het Personen- en familierecht geregeld. In Boek 4 wordt het Erfrecht geregeld. Lees meer over het Burgerlijk Wetboek op Wikipedia.
  Lees meer
 • Burgerservicenummer
  Het burgerservicenummer een uniek nummer dat iedere Nederlander heeft. Het is het nummer waarmee je bent opgeslagen in de Basisregistratie Personen, het BRP. Het is ook het nummer dat wordt gebruikt door de fiscus voor je aanslagen. Vroeger had je een fiscaal nummer, dat is daarna omgezet in het burgerservicenummer. Het nummer staat meestal bekend […]
  Lees meer
 • caveat emptor
  De term caveat emptor betekent koper wees op je hoede. Een koper moet zich vooraf goed informeren voor over te gaan tot een koop. Eens gekocht blijft gekocht. Van belang als je achteraf je wil beroepen op dwaling. Dan speelt de vraag, heb je vooraf zelf voldoende onderzoek gedaan.
  Lees meer
 • Centraal Justitieel Incassobureau CJIB
  Het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) is het incassobureau van de overheid. Dit incassobureau zorgt namelijk voor inning van schulden aan de overheid. Bijvoorbeeld de inning van verkeersboetes, dwangsommen en bestuurlijke boetes. Het CJIB houdt zich ook bezig met inning van boetes en administratiekosten op basis van de Wet Mulder. Daarnaast coördineert het CJIB bijvoorbeeld ook […]
  Lees meer
 • Centrale ondernemingsraad
  De Centrale Ondernemingsraad staat boven de afzonderlijke ondernemingsraden. In grote bedrijven, die uit meerdere ondernemingen bestaan, kan in iedere onderneming een ondernemingsraad zijn ingesteld. Daarnaast kan een centrale ondernemingsraad zijn ingesteld. Deze is samengesteld uit leden van de ondernemingsraden van de verschillende ondernemingen van het bedrijf. De instelling van een COR is verplicht indien de […]
  Lees meer
 • Centrale Raad van Beroep
  De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter in Nederland voor ambtenarenzaken en sociale zekerheid. Die zaken gaan dus niet naar de Hoge Raad, maar naar deze rechter. De Centrale Raad van Beroep behandelt ook nog enkele specifieke zaken, zoals uitkeringen aan oorlogsslachtoffers en veteranen. Ook zaken van rechters die met hun werk te […]
  Lees meer
 • Clausule
  De clausule is een ander woord voor bepaling of artikel in een overeenkomst een wet of een ambtelijk stuk. Het is een ander woord voor een beding. Een clausule kan ook uit een aantal artikelen bestaan die samen een bepaald doel moeten bereiken.
  Lees meer
 • Codicil
  In een codicil regel je zelf de gang van zaken na je dood. Het gaat dan niet om hoe je de complete erfenis wil verdelen, maar om meer praktische zaken. Het belang van een schriftelijk stuk is dat voor de nabestaanden duidelijk is wat jouw wensen zijn. Formeel moet een codicil met de hand geschreven […]
  Lees meer
 • Collectief ontslag
  Collectief ontslag is het ontslaan van meer dan één werknemer tegelijk. Dit ontslag is meestal in het kader van een reorganisatie. Er zijn speciale regels als een werkgever in een periode van drie maanden 20 of meer werknemers wil ontslaan. De werkgever moet op grond van de Wet melding collectief ontslag (Wmco) dit aan het […]
  Lees meer
 • Collectieve arbeidsovereenkomst
  Een collectieve arbeidsovereenkomst is beter bekend onder de afkorting CAO. Het is een overeenkomst tussen werkgever(s) en vakbonden. In de collectieve arbeidsovereenkomst staan voor een of meerdere groepen werkgevers de arbeidsvoorwaarden. De CAO-afspraken gelden alsof de partijen ze zelf zijn overeengekomen. De CAO kan algemeen verbindend zijn verklaard. De minister heeft dan bepaald dat deze […]
  Lees meer
 • College van procureurs generaal
  Het College van procureurs generaal is het bestuur van het Openbaar Ministerie. Het College maakt beleid en stuurt het OM aan. Het beleid bestaat ook uit richtlijnen voor de vervolging en de strafeisen. Op die manier is er meer eenheid van rechtspraak in Nederland. Het college bestaat uit ten minste drie procureurs generaal. De voorzitter […]
  Lees meer
 • Commanditaire vennootschap
  Een commanditaire vennootschap is een ondernemingsvorm die het meest lijkt op de VOF. Net als bij de vennootschap onder firma is een CV geen rechtspersoon. Het is een samenwerkingsverband van minimaal twee personen. De ene is de dagelijkse ondernemer, de beherend vennoot. De andere is de geldschieter. De stille vennoot of commanditaire vennoot genaamd. De […]
  Lees meer
 • committimus
  Letterlijk betekent committimus, wij bevelen. Het gaat over de mensen die de bevelen geven. Zekere personen hoeven zich niet voor lagere rechtbanken te verantwoorden. Mensen van hogere stand hoeven niet voor een eenvoudige rechtbank te verschijnen. Kwam vroeger voor, nu niet meer in het Nederlands recht.
  Lees meer
 • compos mentis
  Compos mentis wil zeggen dat iemand zijn verstand heeft. Je gebruikt het bij strafrecht om te bepalen of iemand zijn daden en gevolgen kan overzien. Bij testamenten en levenstestamenten is het een vraag voor medici en notarissen. Iemand die niet meer kan overzien wat hij besluit kan geen geldige juridische beslissingen meer nemen.
  Lees meer
 • Concurrentiebeding
  Een concurrentiebeding is een bepaling in een arbeidsovereenkomst die de werknemer verbiedt om bij een concurrent van de werkgever te gaan werken. Je kan ook een concurrentiebeding hebben tussen aandeelhouders, in een aandeelhoudersovereenkomst of tussen verschillende ondernemers.Het is een van de meest voorkomende bedingen in contracten.
  Lees meer
 • conditio sine qua non
  De conditio sine qua non, is de voorwaarde die bepalend was. De schade was niet ontstaan als niet aan die voorwaarde was voldaan. Veel gebruikt in letselschade. Het woord ziet op het “causaal” verband tussen oorzaak en gevolg.
  Lees meer
 • Consignatie
  Consignatie is het tijdelijk in bewaring nemen van goederen met het doel deze te verkopen. De eigendom is van de en partij, de andere partij neemt ze onder zich. Onderscheid met bewaarneming, daarbij is het doel juist om de goederen terug te geven. Consignatie zie je bijvoorbeeld bij kunsthandel, de kunstwerken blijven eigendom van de […]
  Lees meer
 • constitutum possessorium
  Constitutum possessorium is de levering van een goed dat niet in iemands bezit is, maar bij een ander.
  Lees meer
 • Consument
  Een consument in juridische zin, is een iemand die iets koopt niet voor zijn of haar beroep of bedrijf. Dat is dus een particuliere koper die iets koopt voor persoonlijk en dus niet commercieel gebruik. Het onderscheid tussen deze twee manieren van zaken doen is belangrijk. Consumenten hebben namelijk sterke consumentenrechten hebben. Zie ook consumentenkoop. […]
  Lees meer
 • Consumentenbond
  De Consumentenbond is een landelijke consumentenorganisatie die opkomt voor bescherming en belangen van consumenten. Het is een vereniging waarvan je als consument lid kan worden. Consumenten kunnen bij de Consumentenbond klachten indienen over bedrijven. Daarnaast houdt de vereniging zich bezig met het testen van producten en met overleg met brancheorganisaties. Zij stemmen samen de regels […]
  Lees meer
 • Consumentenkoop
  Een consumentenkoop is een koopovereenkomst tussen een consument en een professionele verkoper. Bij een consumentenkoop heeft de consument sterke consumentenrechten, waar de consument en verkoper rekening mee moeten houden. Bijvoorbeeld een bedenktijd van 14 dagen bij internetaankopen van een webwinkel. Er is alleen sprake van een consumentenkoop als de consument een roerende zaak koopt. Bijvoorbeeld […]
  Lees meer
 • contra proferentem
  Contra proferentem is een rechtsbeginsel. Dit komt uit het contractenrecht. De uitleg van een onduidelijke bepaling in een overeenkomst, moet in het nadeel zijn van degene die de bepaling heeft voorgesteld. Het is een sanctie op het opstellen van onduidelijke overeenkomsten. In het bijzonder van toepassing bij algemene voorwaarden.
  Lees meer
 • Contributie
  Contributie is letterlijk de bijdrage. Bij verenigingen is het lidmaatschapsgeld. De contributie is de bijdrage die de leden aan de vereniging moeten betalen. In een contributieregeling kan je de regels vastleggen. Denk aan de hoogte en of die voor iedereen gelijk is en wanneer er betaald moet zijn.
  Lees meer
 • coram iudice
  Bij coram iudice, is de rechter aanwezig. Een uitspraak of getuigenis waar de rechter in persoon bij aanwezig is. Een uitspraak ter zitting bijvoorbeeld.
  Lees meer
 • coram non judice
  Coram non judice wil zeggen dat het geen rechter is. Gebruikt voor: niet voor de juiste rechter.
  Lees meer
 • corpus delicti
  Het corpus delicti is het voorwerp van het misdrijf. Komt uit het strafrecht. Formeel is dit het object waartegen het strafbaar feit is gepleegd. Zoals het huis dat in brand is gestoken. In het algemeen spraakgebruik het voorwerp waarmee het misdrijf is gepleegd. Dat is dan formeel het instrimentum delictiNaam van de Studievereniging Criminologie in […]
  Lees meer
 • Crediteur
  De crediteur is een ander woord voor schuldeiser. Een crediteur is dus iemand een vordering heeft op een debiteur ofwel schuldenaar. Bijvoorbeeld een geldverstrekker of iemand die de levering van goederen of diensten in rekening heeft gebracht.
  Lees meer
 • cui bono
  De uitdrukking cui bono vraagt naar het motief. Wie profiteert van de overtreding of de foute handeling. In die hoek moet je dan ook de dader of veroorzaker zoeken.
  Lees meer
 • culpa in causa
  Culpa in causa, schuld in de oorzaak. Iemand plaatst zich in een situatie waaruit vanzelf een strafbaar feit zal voortvloeien. Hierdoor kan de dader zich niet meer beroepen op een schulduitsluitingsgrond. Voorheen ook dolus in causa. Zie ook het zogenaamde culpa in causa arrest over een man die onder invloed van drugs zijn grootmoeder heeft […]
  Lees meer
 • Curatele
  Curatele betekent dat iemand onder toezicht is gesteld. Als een meerderjarige zijn eigen belangen niet meer behoorlijk kan behartigen (bijvoorbeeld omdat hij aan een geestelijke stoornis lijdt), dan kan hij door de rechter onder curatele worden gesteld. Er wordt dan een ‘curator‘ aangesteld, die de verzorging van de betrokkene (de curandus) moet regelen en zijn […]
  Lees meer
 • Curator
  Een curator is iemand die door de rechtbank aangewezen is om iemands bezittingen te beheren. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat iemand niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of omdat deze persoon onder bewind staat, ook wel curatele genoemd. Een curator is ook een persoon in het faillissementsrecht. Als een bedrijf failliet gaat dan stelt de […]
  Lees meer
 • Dagtekening
  De dagtekening is de datum die op een document staat. Bijvoorbeeld op een onderhandse akte of authentieke notariële akte . Die datum geeft aan op welke dag de akte is ondertekend door de persoon voor wie de akte is gemaakt. Dit is voor de bruikbaarheid van een akte heel belangrijk. Door de dagtekening staat namelijk vast op […]
  Lees meer
 • Dagvaarding
  Een dagvaarding is een processtuk waarmee je een civiele zaak start of aanhangig kan maken bij de rechtbank. Met een dagvaarding roep je jouw wederpartij op om op een bepaalde dag te verschijnen in de dagvaardingsprocedure. Daarnaast vraag je met een dagvaarding aan de rechter om een oordeel te geven over jouw zaak. Ook de […]
  Lees meer
 • Datalek
  Een datalek is de mogelijkheid dat persoonsgegevens openbaar zijn geworden. Ze zijn per ongeluk of bewust verschaft aan een andere partij dan die ze verzamelde. Daarmee is het risico dat ze openbaar worden. Een datalek kan bewust of onbewust optreden. Een datalek moet gemeld aan de betrokkenen en soms aan de Autoriteit Persoonsgegevens
  Lees meer
 • Debiteur
  De debiteur is ander woord voor schuldenaar. Een debiteur is dus iemand die een schuld bezit en moet betalen aan de crediteur ofwel schuldeiser. Een voorbeeld van een debiteur is een geldlener of kredietnemer, maar bijvoorbeeld ook iemand aan wie goederen of diensten zijn geleverd waarvoor hij of zij moet betalen.
  Lees meer
 • Deeltijdarbeid
  Deeltijdarbeid is arbeid die regelmatig op basis van een arbeidsovereenkomst wordt verricht, gedurende een arbeidsduur die korter is dan de gebruikelijk in de betreffende sector of onderneming. Op grond van de wet aanpassing arbeidsduur is een recht op deeltijd ontstaan. De werkgever moet een aanbod van een werknemer om een kleiner aantal uren per week te […]
  Lees meer
 • Derdengeld
  Derdengeld is geld dat van iemand anders is. Het is geld dat tijdelijk door iemand anders wordt beheerd. Door het geld in een aparte stichting onder te brengen behoort het niet tot het ondernemersvermogen en staat het veilig geparkeerd op een derdengeldrekening. Je noemt die rekening ook wel een kwaliteitsrekening. Zo blijft dat geld buiten […]
  Lees meer
 • Derdengeldenrekening
  Een derdengeldenrekening is een bankrekening waarop geld staat dat niet van de notaris, de advocaat of een deurwaarder is, maar van iemand anders. Dat geld heet derdengeld. Op deze rekening staat het geld dat derden aan de notaris hebben toevertrouwd in verband met zijn werkzaamheden. Je noemt die rekening ook wel een kwaliteitsrekening.Een werknemer en […]
  Lees meer
 • Deurwaarder
  De deurwaarder is een openbaar ambtenaar die betrokken is bij juridische procedures. Ook wel gerechtsdeurwaarder. Een deurwaarder zorgt ervoor dat een schuld van een schuldeiser kan worden geïnd via een gerechtelijke procedure. Daarvoor heeft een deurwaarder verschillende wettelijke taken en bevoegdheden. Dat zijn bijvoorbeeld: Het oproepen van een partij om voor de rechter te verschijnen. […]
  Lees meer
 • dictum
  Het dictum is de eigenlijke uitspraak, de kern. Het ziet op de uitspraak door een rechter. Ook de benaming voor adviezen van de Raad van State.
  Lees meer
 • Directeur Grootaandeelhouder
  Een DGA is iemand die naast een leidinggevende functie in een BV een substantieel deel van de aandelen bezit. Voor een directeur grootaandeelhouder gelden een aantal bijzondere fiscale regels. Zo moet een DGA een bepaald norminkomen uit zijn bedrijf halen, het gebruikelijk loon. Ook zijn er bijzondere regels voor de uitkering van winst. Juridisch eisen […]
  Lees meer
 • Directeur/bestuurder
  De directeur is de hoogste positie binnen de onderneming of organisatie. Deze leidinggevende kan best zelf ook werknemer van de onderneming zijn. Directeur is geen wettelijke functie, in de wet noem je deze persoon bestuurder.  In de Wet op de ondernemingsraden is de bestuurder verantwoordelijk voor de verplichtingen van de onderneming die uit die wet […]
  Lees meer
 • Dividend
  Dividend is een winstuitkering. Als een onderneming met aandeelhouders (zoals een BV of winst maakt kan zij die winst uitkeren aan de aandeelhouders.Deze winstuitkering heet dividend. Over dividend moet je dividendbelasting betalen. Jaarlijks stellen de aandeelhouders op de jaarvergadering de dividenduitkering vast. Zij doen dat bij de vaststelling van de jaarrekening op de AvA.De tarieven […]
  Lees meer
 • Doorbetalingsverplichting
  De doorbetalingsverplichting is de plicht on loon door te betalen tijdens ziekte. De werkgever is verplicht om het loon door te betalen gedurende de eerste twee jaar na ziekte. Gedurende die periode is er ook een ontslagverbod, namelijk het ontslagverbod bij ziekte.
  Lees meer
 • Dringende reden
  Een dringende reden is een begrip in het ontslagrecht. Het is categorie redenen die kan leiden tot een terecht gegeven ontslag op staande voet. Dat wil zeggen een ontslag waarbij de arbeidsovereenkomst direct mag eindigen. In dat geval gelden er geen opzegtermijnen of -verboden. Voorbeelden van een dergelijke reden zijn: diefstal, mishandeling en vergelijkbare zaken.
  Lees meer
 • Due Diligence
  Due Diligence is een begrip uit de fusie- en overnamewereld. Het boekenonderzoek door de verkoper van de gegevens van de koper. Het onderzoek moet inzage geven in de getrouwheid van de informatie die de verkoper heeft gegeven. Ook moet het onderzoek aangeven waar eventuele risico’s zijn. De koper of zijn adviseurs onderzoeken een reeks van […]
  Lees meer
 • Dwaling
  Dwaling is de situatie dat iemand een overeenkomst is aangegaan onder valse voorwendselen. De andere partij heeft zaken zodanig anders voorgesteld dat je de overeenkomst niet was aangegaan als je de waarheid had gekend. De wettelijke basis is  artikel 228 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (art. 6:228 BW) Voorbeeld Je koopt een auto. Pas na […]
  Lees meer
 • Dwingend recht
  Dwingend recht zijn regels opgenomen in de wet waar je niet vanaf kan wijken. Als je een contract sluit dan mag je niet afwijken van regels van dwingend recht. Dat mag ook niet als beide partijen bij de overeenkomst het met elkaar eens zijn dat ze af willen wijken. De regels hebben als doel om […]
  Lees meer
 • Echtgenoot
  De echtgenoot is iemand waarmee een ander wettelijk is getrouwd. Zij kunnen in gemeenschap van goederen of onder huwelijksvoorwaarden trouwen. De regels voor echtgenoten gelden ook voor een geregistreerd partnerschap. Tussen echtgenoten zijn er verschillende rechten en plichten, zoals getrouwheid en het verlenen van hulp en bijstand. Je hoeft in een huwelijk niet verplicht samen […]
  Lees meer
 • Energielabel
  Een energielabel is een document waarop een score voor de energiezuinigheid en energieprestaties van gebouwen staat. Bijvoorbeeld voor woningen en bedrijfspanden. Die score loopt van A++++ tot en met G. Een woning met energielabel A++++ is een zeer zuinige woning. Energielabel G geeft aan dat de woning zeer onzuinig is vergeleken met vergelijkbare woningen. Een […]
  Lees meer
 • Erfenis
  De erfenis bevat alles wat er bij overlijden van iemand (de erflater)aan goederen en schulden aanwezig is. Bijvoorbeeld bezittingen zoals het huis, de auto, de inboedel, de banktegoeden. Maar dus ook de schulden zoals de hypotheek en de schuld van een creditcard of de schuld aan de belastingen. En natuurlijk de begrafenis- of crematiekosten. Een […]
  Lees meer
 • Erfgenaam
  De erfgenaam is iemand die iets erft. In de wet staan wie je erfgenamen zijn. Je kunt dat ook zelf bepalen door een testament te maken. Daarin kan je dan zelf erfgenamen opnemen. Je kan dan ook erfgenamen onterven.
  Lees meer
 • ex nunc
  Ex nunc wil zeggen een beoordeling van de situatie zoals deze nu is. Bij een bezwaarschrift wordt dan bijvoorbeeld niet gekeken naar de situatie zoals deze was bij het nemen van het besluit. De rechter kijkt naar het heden.
  Lees meer
 • ex tunc
  Ex tunc is de beoordeling van de situatie zoals deze toen was. De rechter gaat voorbij aan eventueel daarna gewijzigde omstandigheden. Het is het tegenovergestelde van ex nunc.
  Lees meer
 • exceptio non adimpleti contractus (enac)
  De exceptio non adimpleti contractus is een begrip uit het contractenrecht. In het bijzonder gaat dit over de wederkerige overeenkomsten. Het recht van een der partijen bij de overeenkomst om zijn deel niet na te komen omdat de andere partij zijn deel niet nakomt. Alleen van toepassing bij zeer nauw met elkaar verbonden verplichtingen. De […]
  Lees meer
 • Executeur
  De executeur regelt jouw erfenis. Letterlijk betekent het: uitvoerder. Je wijst de executeur aan in je testament. Het is meestal iemand waar je bijzonder vertrouwen in hebt. Het kan ook een organisatie zijn die zich heeft gespecialiseerd in het uitvoeren van nalatenschappen. Wat doet de executeur De executeur zorgt dat de erfenis geregeld wordt. Daarvoor […]
  Lees meer
 • Executoriale verkoop
  De executoriale verkoop (of executieverkoop) is de verkoop van goederen van de schuldenaar. Uit de opbrengst van die goederen worden de schulden dan betaald. Zijn dat roerende zaken dan is de verkoop via een deurwaarder. Zijn het onroerende zaken dan gaat dat via een notaris. De opbrengst van de veiling gaat naar de kosten van […]
  Lees meer
 • exequatur
  Exequatur is een oorspronkelijk Latijnse term. Nu in gebruik in het internationaal privaatrecht (het IPR). Beslissing van de rechter om een vonnis uit een ander land uit te mogen voeren in het land van die rechter.
  Lees meer
 • Faillissement
  Een faillissement kan zakelijk of persoonlijk zijn. Persoonlijk failliet is als jij jouw schulden niet meer kunt voldoen. Je kunt terecht komen in een situatie van faillissement. Bij een zakelijk faillissement is het een bedrijf of organisatie die zijn schulden niet meer kan voldoen. Een faillissement wordt door de rechter uitgesproken op eigen verzoek of […]
  Lees meer
 • Faillissementsregister (Centraal Insolventieregister)
  Het faillissementsregister is het openbare en online register waarin informatie staat over faillissementen van rechtspersonen en natuurlijke personen. Het register bevat alleen gegevens over faillissementen die na 1 januari 2005 zijn gepubliceerd. De officiële benaming is het Centraal Insolventieregister (CIR). Als je zaken doet met anderen, kan je dit register dus gebruiken ter controle. Daarnaast […]
  Lees meer
 • fidei commis
  Fidei commis is een erfenis waarbij van een bepaald goed een extra verplichting is gesteld. In het testament wordt bepaald dat dit niet opnieuw kan vererven, of dat het in stand moet blijven. De bekendste vorm is de tweetrapsmaking ook wel de fideï-commis de residuo.
  Lees meer
 • fidei commis de residuo
  De fidei commis de residuo komt uit het erfrecht. De erfgenaam moet bij zijn dood het restant van de erfenis doorgeven aan een van tevoren bepaald persoon of instantie. Het staat ook bekend als een tweetrapsmaking. Het is een bijzonder vorm van de fidei commis.
  Lees meer
 • forum privilegiatum
  Een forum privilegiatum is het bijzondere gerecht waarop bepaalde personen recht hebben. In Nederland alleen nog voor ambtsdelicten van ministers, staatssecretarissen en leden van de Staten-Generaal. Ook de militaire kamer voor strafzaken tegen militairen kan je zo beschouwen.
  Lees meer
 • Forumkeuze
  De forumkeuze is een bepaling in een overeenkomst of akte waarin partijen vastleggen bij welke rechter zij geschillen laten behandelen. Dat is op voorhand voor alles dat mogelijk tussen hen kan ontstaan. Deze afspraak kan bijvoorbeeld in statuten of een aandeelhoudersovereenkomst worden opgenomen.Het voordeel van een forumkeuze is dat hierdoor partijen weten bij welke rechter […]
  Lees meer
 • fraus legis
  Fraus legis is het gebruik van het recht voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld was. In het fiscaal recht, het opzetten van constructies die op zich passen binnen het recht, maar tot doel hebben het recht te omzeilen.
  Lees meer
 • Gedeputeerde
  Een gedeputeerde is een bestuurder van de provincie. De functie is vergelijkbaar met die van een wethouder bij de gemeente of een minister. Een gedeputeerde heeft een eigen beleidsterrein dat noem je een portefeuille. Gedeputeerden zijn gekozen door Provinciale Staten. De gedeputeerden maken onderdeel uit van Gedeputeerde Staten.
  Lees meer
 • Gemeenteraad
  De gemeenteraad is een gekozen orgaan van een gemeente. De leden van de raad zijn gekozen voor een periode van vier jaar. De gemeenteraad houdt toezicht op het dagelijks bestuur van de gemeente: het college van burgemeester en wethouders. De wethouders maken geen deel uit van de gemeenteraad. De situatie is vergelijkbaar met de ministers […]
  Lees meer
 • Gerechtshof
  Een gerechtshof is een rechterlijk orgaan. De rechters in het gerechtshof noem je raadsheren. Het hof spreekt recht in hoger beroep. Je komt hier dus nadat je bij een rechtbank bent geweest. In deze instantie is een advocaat verplicht. De uitspraken noem je geen vonnis, maar een arrest. Er zijn in Nederland vier gerechtshoven. Ook […]
  Lees meer
 • Geschillencommissie
  Een geschillencommissie is een organisatie die beslissingen kan nemen bij conflicten. De commissie bestaat meestal uit mensen die in het veld werken. Aan de andere kant zitten er ook vertegenwoordigers van de klanten of consumenten in de commissie. Meestal zijn er dan nog enkele onafhankelijke leden. De geschillencommissie is een goedkoper en vaak sneller alternatief […]
  Lees meer
 • Getuigschrift
  Een getuigschrift is een document dat een werkgever opstelt op verzoek van een werknemer die uit dienst gaat. De werknemer heeft recht op dat getuigschrift. Het getuigschrift bevat in ieder geval de feitelijke gegevens van de arbeidshistorie bij de werkgever. Zo staat er in: duur arbeidsovereenkomst, aantal uur per week, aard van de aanstelling. De […]
  Lees meer
 • Gevolmachtigde
  De gevolmachtigde is degene die de volmacht heeft gekregen van de volmachtgever. De gevolmachtigde kan namens die persoon of organisatie rechtshandelingen uitvoeren.
  Lees meer
 • Goed huurderschap
  Goed huurderschap betekent dat een huurder zich als een goed huurder moet gedragen. Met andere woorden moet de huurder goed voor het gehuurde zorgen. Dit is een wettelijke en algemene bepaling die voor alle soorten huur geldt. Voorbeelden van slecht of geen goed huurderschap zijn handelen in strijd met de wet of het veroorzaken van […]
  Lees meer
 • Gouden handdruk
  De gouden handdruk is de naam van de oude ontslagvergoeding, de afkoopsom bij ontslag. Tegenwoordig spreekt met van een transitievergoeding. De hoogte van de regeling is vastgelegd in de wet en van toepassing bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De oude regeling noemde men een gouden handdruk omdat de bedragen enorm op konden lopen. Dat is […]
  Lees meer
 • Griffier
  De griffier is een juridische functionaris die de rechters ondersteunt. Tijdens een rechtszaak zit de griffier naast de rechter. Deze functionaris maakt aantekeningen van alles wat er wordt gezegd tijdens de zitting. Ook bij het opstellen van het vonnis of de uitspraak doet de griffier voorbereidende werkzaamheden. De griffie is het bureau van de griffier. […]
  Lees meer
 • Griffierecht
  Griffierecht is de bijdrage die je moet betalen aan de rechterlijke macht. Het griffierecht is dus het tarief voor het product of dienst die je afneemt. Je moet griffierecht betalen als je een procedure start. Je betaalt het ook als je bijvoorbeeld iets wilt deponeren of registreren. Voorbeeld griffierecht Bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden die worden geregistreerd […]
  Lees meer
 • Grondwet
  De Grondwet vormt de basis voor het Nederlandse recht. Hierin staat de grondrechten, de vrijheidsrechten. Daarnaast bevat het ook regels voor de regering, het parlement en de rechtspraak. Zo waarborgt de Grondwet de vrijheid van vereniging en de vrijheid van godsdienst, waardoor iedereen zich mag verenigen en een geloof mag aanhangen en uitbeelden. Bijvoorbeeld door […]
  Lees meer
 • Grosse
  Een grosse is een bijzonder gewaarmerkt afschrift van de authentieke akte of van een vonnis. Dit afschrift heeft dezelfde bewijskracht als een door de rechter uitgesproken vonnis of een door de notaris gemaakte akte. Je hebt een gewaarmerkt afschrift nodig omdat het origineel bij de notaris ligt of bij de rechtbank.
  Lees meer
 • Handelsnaam
  De handelsnaam is de naam waarmee een onderneming handel drijft. Het kan ook de naam zijn waarmee een stichting of vereniging deelneemt aan het handelsverkeer. Eén organisatie kan ook verschillende handelsnamen bezitten. De handelsnaam hoeft niet dezelfde naam te zijn als de statutaire naam, maar is dat meestal wel. Bij de oprichting van de rechtspersoon […]
  Lees meer
 • Handelsregister
  Het handelsregister is een door de overheid ingesteld register van rechtspersonen. Doel is om het handelsverkeer te ondersteunen. In het register zijn de formele kenmerken van een organisatie terug te vinden zoals adres, bestuurders en de bevoegdheden van bestuurders. Het register wordt beheerd door de Kamer van Koophandel. Die rekent een eenmalige inschrijvingsbijdrage aan alle […]
  Lees meer
 • Handlichting
  Handlichting is het verlenen van bevoegdheden aan een minderjarige van zestien- of zeventienjarige minderjarige die anders alleen toekomen aan meerderjarigen.Zo mag een minderjarige via handlichting een beroep of bedrijf uitoefenen of in een vennootschap deelnemen.Handlichting wordt (op verzoek van de minderjarige) verleend door de kantonrechter. Bij misbruik van de verleende handlichting kan de rechter het […]
  Lees meer
 • Hoge Raad
  De Hoge Raad is een rechterlijk orgaan in Nederland. Het is de hoogste instantie. Je komt hier nadat je een arrest van het Gerechtshof hebt gekregen. De Hoge Raad kijkt niet naar de feiten van de zaak, maar naar de toepassing van het recht. Uitspraken van de Hoge Raad noem je arresten. Deze arresten hebben […]
  Lees meer
 • Hoger beroep
  Hoger beroep is dat een eerder besluit wordt voorgelegd aan een hogere rechter. Een partij is het niet eens met een vonnis of beschikking. Deze partij gaat in hoger beroep. De hele zaak wordt opnieuw bekeken door die hogere rechter. Je kan in Nederland maar éénmaal in hoger beroep. Dat is anders als je naar […]
  Lees meer
 • Hoofdsom
  De hoofdsom is bij een lening het bedrag dat er geleend is. Je onderscheidt de hoofdsom van de rente, die je berekent over de hoofdsom. De hoofdsom kan lager worden door aflossingen. Ook bij een incasso spreek je over de hoofdsom. Dan is de hoofdsom de optelling van alle vorderingen bij elkaar, zonder de rente […]
  Lees meer
 • Hoofdverblijf
  Het hoofdverblijf is de plaats waar het persoonlijke leven van iemand zich in hoofdzaak afspeelt. Dus simpel gezegd waar iemand leeft of woont. De wet geeft geen definitie van een hoofdverblijf. Een hoofdverblijf is vaak een eigen of gehuurde woning. Met name als de bewoner bij de gemeente staat ingeschreven op het adres van die […]
  Lees meer
 • Huishoudelijk reglement
  Een huishoudelijk reglement regelt de interne organisatie en werkwijze van een rechtspersoon in aanvulling op de statuten. Als er per ongeluk tegenstrijdige bepalingen zijn dan zijn de statuten van een hogere orde en dus leidend.In het huishoudelijk reglement kun je aanvullingen maken op de statuten. Je kunt bijvoorbeeld commissies in het leven roepen, vergaderschema vaststellen […]
  Lees meer
 • Huisvredebreuk
  Huisvredebreuk is letterlijk het breken van de vrede in een huis of woning. Dat betekent dat iemand zonder toestemming of recht een huis binnendringt of daar aanwezig is. Dus tegen de wil van de eigenaar of gebruiker van de woning. Bijvoorbeeld een weggestuurde bezoeker die weigert om weg te gaan. De bezoeker maakt zich dan […]
  Lees meer
 • Huurbescherming
  Huurbescherming betekent dat de wet een huurder beschermt tegen opzegging van het huurcontract door de verhuurder. Dit houdt in dat een verhuurder een huurcontract niet zomaar (zonder geldige reden) mag opzeggen. Huurbescherming geldt bij een vast huurcontract voor woningen, maar ook bij huur van middenstandsbedrijfsruimte of 290-bedrijfsruimte. Dit is dwingend recht. Bij tijdelijke huur van […]
  Lees meer
 • Huurcommissie
  De Huurcommissie is een onpartijdige en landelijke overheidsinstantie die bindende uitspraken kan doen over geschillen tussen een huurder en een verhuurder. De Huurcommissie kan uitspraken doen over huurverhoging en huurverlaging. Maar ook over de hoogte van servicekosten, kosten voor nutsvoorzieningen, de energieprestatievergoeding, onderhoud en woningverbetering. De commissie bestaat meestal uit mensen die gespecialiseerd zijn in […]
  Lees meer
 • Huurcontract
  Een huurcontract is een afspraak tussen twee partijen, de verhuurder en de huurder. Die afspraak houdt in dat de verhuurder aan de huurder een bepaald object laat gebruiken in ruil voor een tegenprestatie. Dat kan een huurwoning zijn, maar bijvoorbeeld ook een auto of een bedrijfsmachine. De afgesproken tegenprestatie is vrijwel altijd een huurprijs. De […]
  Lees meer
 • Huurder
  De huurder is iemand die een object van een ander, de verhuurder, huurt op basis van een huurcontract. De huurder mag het gehuurde object gebruiken in ruil voor een tegenprestatie. Die tegenprestatie is (vrijwel altijd) betaling van een huurprijs aan de verhuurder. Een verhuurder moet er rekening mee houden dat huurders wettelijke huurdersbescherming genieten. Een […]
  Lees meer
 • Huurprijs
  De huurprijs is de afgesproken prijs die een huurder aan de verhuurder moet betalen. Dit is één van de belangrijkere onderwerpen in een huurcontract. Er zijn verschillende soorten huurprijzen. Zoals een kale huurprijs of een all-in huur. Kale huur is de huur zonder bijkomende kosten, zoals servicekosten en kosten voor gas en licht. Een all-in […]
  Lees meer
 • Huurprijsindexering
  De huurprijsindexering is de jaarlijkse verhoging van de huurprijs met een vast percentage. Ook wel huurindex of huurindexatie. Het percentage is gekoppeld aan de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er geldt geen maximale huurverhoging voor huur van een vrijesectorwoning. De huurverhoging moet dan wel duidelijk in het huurcontract staan. Met de […]
  Lees meer
 • Huurprijzenwet woonruimte
  De Huurprijzenwet woonruimte is een wet die tot 2003 gold. De wet regelde onder andere de vaststelling van de wettelijke huurprijzen voor woonruimte bij sociale huur. En ook regels over de procedure bij de huurcommissie voor het verhogen of verlagen van de huurprijs bij sociale huur. De Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in de plaats gekomen van […]
  Lees meer
 • Huurverhoging
  De huurverhoging is het verhogen van de huurprijs. Meestal op basis van afspraken in het huurcontract tussen de verhuurder en de huurder. Een vorm van huurverhoging is de huurprijsindexering. Dat is namelijk een aanpassing van de huur aan de hand van de consumentenprijsindex van het CBS. Er geldt geen maximale huurverhoging voor huur van een […]
  Lees meer
 • Huwelijk
  Een huwelijk is het wettelijk geregeld samenleven van 2 personen. Juridisch zijn aan het huwelijk in de wet verschillende rechten en plichten gekoppeld. Het huwelijk voor de wet noemt men het burgerlijk huwelijk. Het huwelijk heeft belangrijke gevolgen voor de belasting, schenken en het erfrecht. Het huwelijk is geregeld in het personen en familierecht.
  Lees meer
 • Huwelijksvoorwaarden
  Huwelijksvoorwaarden is een overeenkomst met afspraken over het huwelijk. Zoals het woord al zegt: hierin leg je voorwaarden vast waaronder jullie gaan trouwen. In deze overeenkomst kan je van alles vastleggen. Je kunt met huwelijkse voorwaarden afwijken van de normale wettelijke regels voor een huwelijk. Je kan ook op voorhand afspraken maken over partneralimentatie. Je […]
  Lees meer
 • Hypotheek
  De hypotheek is de zekerheid bij een lening voor de financiering van een registergoed (bijvoorbeeld een woning). Als je de lening niet aflost, of de rente niet betaalt dan kan de bank het onderpand verkopen. Dat noem je parate executie.Juridisch: Het hypotheekrecht van de geldverstrekker (hypotheekverstrekker) om de zaak waarop de hypotheek rust te verkopen. […]
  Lees meer
 • Identiteitsbewijs
  Een identiteitsbewijs (ID bewijs) is een door de overheid afgegeven officieel identiteitsbewijs, zoals een origineel en geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Dit heb je nodig als je komt voor het opmaken van stukken (legalisatie).
  Lees meer
 • Incassobureau
  Een incassobureau is een bedrijf dat vorderingen incasseert. Er zijn verschillende soorten incassobureaus. Veel deurwaarders hebben bijvoorbeeld ook een incassobureau. Er zijn grote en kleine en vooral nette en veel minder nette bedrijven. Enkele grote incassobureaus zijn ook aangesloten bij een vereniging. Soms werkt een incassobureau tegen een percentage en soms helemaal voor eigen rekening […]
  Lees meer
 • Incassokosten
  De incassokosten zijn de kosten die je van je schuldenaar mag opeisen omdat je betaling moet afdwingen. Die mag je eisen als iemand niet op tijd zijn of haar schuld betaalt. Die kosten komen dan bovenop het totale verschuldigde bedrag. De hoogte van de incassokosten hangt af van het geldbedrag dat je opeist. Let op: […]
  Lees meer
 • Informatierecht
  Het informatierecht is het recht van de ondernemingsraad op informatie. Zij heeft dat recht bij alle onderwerpen waarover de ondernemingsraad adviesrecht of instemmingsrecht heeft. Dat wil zeggen; belangrijke bedrijfsorganisatorische en financiële beslissingen en personeelsbeleid.
  Lees meer
 • Ingebrekestelling
  De ingebrekestelling is een brief of e-mail waarmee een schuldeiser binnen een redelijke termijn nakoming van een afspraak of verplichting door de schuldenaar eist. Bijvoorbeeld om een factuur te betalen of om afgesproken werkzaamheden (alsnog goed) uit te voeren. In een ingebrekestelling staat vaak ook wat de gevolgen zijn als de schuldenaar alsnog niet nakomt. […]
  Lees meer
 • Instemmingsrecht
  Het instemmingsrecht is het belangrijkste recht dat een ondernemingsraad heeft. Ten aanzien van een aantal onderwerpen geldt dat de werkgever een regeling niet mag instellen, wijzigen of intrekken, zonder dat de ondernemingsraad daarmee instemt. Doet hij dat wel, dan is zijn besluit nietig. Dat betekent dat het besluit in het geheel niet tot stand is […]
  Lees meer
 • instrimentum deliciti
  Het instrimentum deliciti is het voorwerp waarmee de misdaad is gepleegd. In het algemeen spraakgebruik noemt men dat meestal het corpus deliciti. Formeel is dat echter onjuist.
  Lees meer
 • Jaarrekening
  De jaarrekening geeft een jaarlijks financieel verslag van de organisatie. Het geeft een beeld van inkomsten en uitgaven en de eventuele bezittingen. Daarnaast geeft het inzicht in de reserves en de continuïteit van de organisatie. De jaarrekening kan onderdeel uitmaken van een bestuursverslag. Een jaarrekening is verplicht een bestuursverslag niet. Als de jaarrekening wordt goedgekeurd […]
  Lees meer
 • Jaarvergadering
  De jaarvergadering is een bijzonder vergadering waarin de belangrijkste besluiten worden genomen. De jaarvergadering bij een vereniging is een bijzondere algemene vergadering (ALV). Alle leden moeten worden opgeroepen voor de vergadering. Bij een BV of NV is het een bijzondere aandeelhoudersvergadering. In de jaarvergadering stelt de vergadering en daarmee de organisatie de jaarstukken vast.
  Lees meer
 • Jaarverslag
  Jaarverslag is de term die sinds 2016 is vervangen door Bestuursverslag.
  Lees meer
 • judex non calculat
  Judex non calculat of iudex non calculat. De rechter rekent niet. Ziet op het beginsel dat een rechter rekenfouten kan herstellen in een vonnis. Dit zolang de rekenfout geen effect heeft op de inhoud van de uitspraak.
  Lees meer
 • Juridisch Loket
  Het Juridisch Loket is een organisatie die gratis juridisch advies geeft aan rechtzoekenden. Het Juridisch Loket geeft telefonisch advies en verzorgt inloopspreekuren, maar ook persoonlijk advies tijdens een gesprek met een jurist. Natuurlijk kan je ook online terecht. Voor een afspraak bij het Juridisch Loket mogen het verzamelinkomen en het vermogen niet boven de grenzen […]
  Lees meer
 • juris prudentia
  Juris prudentie is de jurisprudentie. Het geheel aan uitspraken van rechters. Oorspronkelijk de beslissingen van deskundigen zoals priesters in het Romeinse Rijk.
  Lees meer
 • jus agendi
  Het Latijnse begrip jus agendi of ius agendi betekent dat je het recht hebt om een vordering in te stellen.
  Lees meer
 • jus sanguinis
  Het jus sanquinis, of ius sanguinis is het recht van het bloed. Het is een begrip uit het Volkenrecht. Het is recht om de nationaliteit van een bepaald land te hebben als de ouders. Je onderscheidt dit van het jus soli, waarbij je de nationaliteit van je geboorteland hebt.
  Lees meer
 • Kadaster
  Het kadaster is een overheidsorganisatie waar alle registergoederen staan geregistreerd. Wat de afmeting is van een perceel, wie de eigenaar is, of er een hypotheek op rust. Het kadaster is een openbaar register, tegen vergoeding kan iedereen de gegevens inzien. De notaris kan aktes inschrijven bij het kadaster, hij kan ook aktes doorhalen of wijzigen. […]
  Lees meer
 • Kamer van Koophandel
  De Kamer van Koophandel (KvK) is een organisatie met verschillende taken. De eerste taak is het bijhouden van het handelsregister. Met natuurlijk het verschaffen van een uittreksel handelsregister. De tweede taak is het behartigen van de belangen van ondernemers in de regio. Daarnaast geeft de KvK advies aan ondernemers en startende ondernemers. Er zijn bijeenkomsten […]
  Lees meer
 • Kamerverhuurvrijstelling
  De Kamerverhuurvrijstelling is een regeling van de Belastingdienst voor verhuurders. Ook wel de fiscale kamerverhuurvrijstelling of belastingvrije kamerverhuur. Deze vrijstelling geldt als je voor een langere tijd een deel van je woning, zoals een kamer, verhuurt. Bijvoorbeeld aan een student. Deze regeling houdt in dat je als verhuurder geen belasting hoeft te betalen over jouw […]
  Lees meer
 • Kantonrechter
  De kantonrechter is één van de rechters van een rechtbank. De wet maakt een verdeling tussen bevoegdheden van verschillende soorten rechters. Zo is het kanton bevoegd om te oordelen over zaken waarin het belang maximaal € 25.000 of minder bedraagt. Daarnaast heeft de kantonrechter specifieke bevoegdheden. Het is belangrijk om te weten bij welke rechter […]
  Lees meer
 • Kantoorklachtenregeling
  De kantoorklachtenregeling is de interne regeling die een kantoor hanteert bij de behandeling van klachten. Die regeling is meestal te vinden op de website, of sturen ze je op verzoek toe. Hierin staat beschreven hoe je jouw probleem kunt voorleggen. Ook en hoe geprobeerd zal worden om een oplossing te vinden. Probeer altijd eerst om […]
  Lees meer
 • Kettingbeding
  Het kettingbeding is een verplichting voor de koper om een bepaalde afspraak ook op te leggen aan de volgende koper. Als je een kettingbeding niet doorgeeft aan jouw opvolger dan kan je worden verplicht om een boete te betalen aan degene die jou het beding heeft opgelegd. De overeenkomst waarin een kettingbeding is opgenomen bevat […]
  Lees meer
 • Kind
  Een kind is een directe afstammeling van een persoon. Een zoon of een dochter. Er zijn enkele mogelijkheden die gelijk gesteld zijn met een biologisch kind. een erkenning; een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap (voor een natuurlijk kind met een vaderschapstest); een adoptie Juridisch en fiscaal gezien zijn ook stiefkinderen en pleegkinderen soms gelijk aan […]
  Lees meer
 • Kinderalimentatie
  Kinderalimentatie is de alimentatie die je moet betalen voor jouw kinderen. Als je kinderen hebt, dan moet je die verzorgen. Die plicht geldt tot hun achttiende verjaardag en langer als ze dan doorleren. De plicht is gebaseerd op de wet. De hoogte heeft te maken met de verdeling van de kosten van de kinderen tussen […]
  Lees meer
 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
  De KNB is de organisatie waarbij alle notarissen in Nederland verplicht zijn aangesloten. De organisatie stelt eigen regels op waar notarissen aan moeten voldoen. Deze staan naast de regels uit de notariswet. Ook is de KNB een belangenbehartiger van notarissen. Zij beheert een online register waar alle notarissen van Nederland in staan vermeld, het Register […]
  Lees meer
 • Koopoptie
  Een koopoptie is een recht om in de toekomst iets te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs of voorwaarde. Een dergelijke optie heeft een waarde. Die betaal je soms op het moment dat je de optie neemt. Je hebt bij een koopoptie een recht, geen plicht om iets af te nemen. Voorbeeld koopoptie Je hebt […]
  Lees meer
 • Koopovereenkomst
  Een koopovereenkomst is een overeenkomst waarbij de verkoper zich verplicht om aan de koper een zaak te geven. De koper moet hiervoor een prijs in geld betalen, de koopsom. De koopovereenkomst kan schriftelijk gesloten, maar ook heel vaak mondeling. Een bijzonder type koopovereenkomst is de consumentenkoopovereenkomst. Heb je een koopovereenkomst nodig? Je vindt de modelkoopovereenkomsten […]
  Lees meer
 • Kort geding
  Een kort geding is een versnelde procedure bij de rechtbank. De officiële term is een voorzieningen procedure. De kort gedingrechter noem je dan ook voorzieningenrechter. Een rechterlijke procedure kan enorm lang duren. Als er een spoedeisend belang is kan je snel een uitspraak van de rechter vragen. Dat kan zelfs in het weekend. Van een […]
  Lees meer
 • Kredietnemer
  De kredietnemer of soms kredietontvanger genoemd is de partij die het geld ontvangt. De partij die het geld ter beschikking stelt is de kredietverstrekker. Een krediet is een lening. Je kan een krediet hebben in de vorm van geld, maar ook bijvoorbeeld in de vorm van dat je later of in termijnen betaalt. Ook koop […]
  Lees meer
 • Kredietverstrekker
  De kredietverstrekker of ook wel de kredietverlener, of soms kredietgever genoemd is de partij die bij een lening het geld ter beschikking stelt. De partij die het geld dus uitleent aan de kredietnemer. Krediet kan verstrekt worden door een bank, of door een andere organisatie met een vergunning. Ook anderen kunnen een krediet verstrekken in […]
  Lees meer
 • Kwaliteitsrekening
  De kwaliteitsrekening is een andere naam voor de derdengeldenrekening. Het is een aparte veilige bankrekening van de notaris, advocaat of deurwaarder voor geld van klanten.
  Lees meer
 • Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) is een overheidsinstelling die zich bezighoudt met de inning van alimentatie als de alimentatieplichtige weigert om te betalen. Het LBIO int zowel partneralimentatie als kinderalimentatie. Maar alleen als het gaat om een door de rechter vastgestelde alimentatiebijdrage. Daarnaast kan het LBIO tegen betaling ook een alimentatieberekening maken. Dat doet […]
  Lees meer
 • Leeftijdsdiscriminatie
  Leeftijdsdiscriminatie is het ongeoorloofd onderscheid maken op grond van leeftijd. Dat kan op veel terreinen. Het maken van onderscheid naar leeftijd kan onrechtmatig zijn, als daarvoor geen goede reden bestaat. De wet maakt in veel gevallen onderscheid naar leeftijd, zoals bijvoorbeeld de minimumleeftijden om bepaalde arbeid te mogen verrichten in de Arbeidstijdenwet. Het verbod op […]
  Lees meer
 • Leegstandswet
  De leegstandswet bevat regels over leegstand van woningen en andere gebouwen. Deze wet maakt het mogelijk dat woningen die bestemd zijn voor sloop, grondige renovatie of verkoop tijdelijk te verhuren. De officiële tekst van de Leegstandwet kan je hier raadplegen. In het artikel Wat is de Leegstandswet geven wij je graag meer informatie over de Leegstandswet.
  Lees meer
 • Leerovereenkomst
  Een leerovereenkomst is een mengeling van een arbeidsovereenkomst met een contract om te leren. Het is een onderwijsvoorziening voor jongeren, waarbij zij naast arbeid ook onderwijs ontvangen. De leerlingen zijn partieel leerplichtig en zijn zowel leerling als werknemer.
  Lees meer
 • Legaat
  Een legaat is een specifiek bedrag of object dat je nalaat aan iemand. Je hoeft niet altijd erfgenaam te zijn om iets te krijgen uit de erfenis van iemand. De Erflater kan in een testament hebben geschreven dat je een vast geldbedrag krijgt of bijvoorbeeld een kast of een schilderij. Het legaat gaat voor de erfenis. […]
  Lees meer
 • Legalisatie
  Legalisatie is een verklaring van de notaris, of een andere functionaris dat de handtekening onder een document door jou gezet is. Tegelijk is vastgesteld dat jij je daarbij hebt gelegitimeerd met een geldig ID bewijs. Op deze manier kun je een document ondertekenen, of volmacht geven om een document namens jou te ondertekenen zonder dat […]
  Lees meer
 • Leges
  Leges zijn de kosten die officiële overheidsinstanties in rekening brengt voor een dienst, bijvoorbeeld voor het verstrekken van bepaalde officiële documenten. Het betalen van deze leges is dan een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de diensten. Zo moet je voor het opvragen en ontvangen van bepaalde documenten bij de gemeente en het Kadaster […]
  Lees meer
 • Legitieme portie
  Legitieme is de afkorting voor legitieme portie. Als kind heb je altijd recht op een minimumdeel uit de erfenis van jouw ouders. Dat is altijd de helft van wat je volgens de wettelijke regels zou krijgen. Je hebt alleen recht op de waarde van jouw deel, in de vorm van een geldvordering (dus niet op goederen […]
  Lees meer
 • Leveringsvoorwaarde
  Leveringsvoorwaarden zijn een set aanvullende of standaard afspraken die een verkoper of dienstverlener kan gebruiken voor meerdere overeenkomsten. In de leveringsvoorwaarden staat onder welke voorwaarden spullen of diensten worden geleverd (en verkocht) aan de andere partij, de afnemer. Dus welke rechten en verplichtingen iedere partij bij de levering van het product heeft. Voorbeeld Bijvoorbeeld bij […]
  Lees meer
 • Licentie
  Een licentie is een recht dat je kan geven om iets dat van jou is te gebruiken. In het algemeen ontvang je een licentievergoeding voor dat licentierecht. Je geeft bijvoorbeeld een licentie om een bepaald merk te gebruiken. Ook kan je een licentie geven op software of andere producten van intellectuele eigendom. Het voordeel van […]
  Lees meer
 • Lokaalvredebreuk
  Lokaalvredebreuk is letterlijk het breken van vrede in een lokaal. Dat betekent dat iemand zonder toestemming of recht een lokaal binnendringt of daar aanwezig is. Dus tegen de wil van de eigenaar of gebruiker. Bijvoorbeeld een weggestuurde bezoeker die weigert om weg te gaan. De bezoeker maakt zich dan schuldig aan lokaalvredebreuk. Lokalen zijn andere […]
  Lees meer
 • Loon
  Het loon is de tegenprestatie voor het verrichten van de arbeid. Fooi, bijvoorbeeld, behoort niet tot het loon. Het Burgerlijk Wetboek bevat de voorschriften over alles dat te maken heeft met het loon. Welke vormen van loon zijn er, de wijze waarop het moet worden uitbetaald.
  Lees meer
 • Loonsanctie
  De loonsanctie is een boete. Het UWV van een loonsanctie opleggen aan een werkgever. Dat kan als de werkgever zich niet voldoende heeft ingespannen om een zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Dat wil zeggen dat het re-integratieplan onvoldoende was. De loonsanctie is een extra jaar lang doorbetalen van het loon aan een […]
  Lees meer
 • Loonvordering
  Een loonvordering stel je in als er geen loon is betaald. De werknemer is van mening dat het wel had moeten gebeuren. Er zijn veel redenen om een loonvordering in te stellen. Bijvoorbeeld als geen loon is betaald of er is te weinig loon ontvangen. Ook komt het voor dat de werkgever de werknemer op […]
  Lees meer
 • Maatschap
  Een maatschap is een ondernemingsvorm die te vergelijken is met een vennootschap onder firma. In de maatschap werken personen samen die een vrij beroep uitoefenen. Ze zijn daarbij gebonden aan de regels van dat beroep. Denk hierbij aan advocaten, doctoren, tandartsen en dergelijke. Zij werken dus individueel in een samenwerkingsverband. De maatschap is geen rechtspersoon.
  Lees meer
 • mare liberum
  De mare liberum komt uit het internationaal recht of volkenrecht. Het principe van de vrije handel op zee. Ook vrije vaart op zee. Principe geformuleerd door Hugo de Groot.
  Lees meer
 • Medehuurder
  Een medehuurder is iemand waarmee een huurder samen een woning deelt. Je noemt dat medehuurderschap. Er zijn twee soorten medehuurders. Namelijk contractuele medehuurders en wettelijke medehuurders. Een contractuele medehuurder of samenhuurder is iemand die in het huurcontract ook als huurder staat genoemd. Daarnaast heb je de wettelijke medehuurder. De echtgenoot of geregistreerde partner van een […]
  Lees meer
 • Medezeggenschap
  Medenzeggenschap is het recht van werknemers om invloed uit te oefenen op het bestuur van een onderneming of instelling. Die medezeggenschap kan via een ondernemingsraad of ander orgaan. Er is de Wet op de ondernemingsraden, waarin het recht op informatie, overleg, advies en instemming is geregeld. Er is ook het enquêterecht van het Burgerlijk Wetboek.
  Lees meer
 • Meerderjarig
  Meerderjarig. In Nederland bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Je hebt de leeftijd bereikt waarop de wet zegt dat je volwassen bent. Alleen een meerderjarige kan een rechtshandeling uitvoeren. Tot die tijd heb je toestemming nodig van je wettelijke vertegenwoordiger. Voor die leeftijd noemen we je minderjarig. Als een minderjarige iets koopt […]
  Lees meer
 • Meldingsplicht
  Zakelijke dienstverleners zoals notarissen en advocaten hebben verschillende wettelijke verplichtingen die hij of zij moet naleven. Een van die verplichtingen is de meldingsplicht. Zij moeten op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering (WWFT) van terrorisme namelijk melding maken van (voorgenomen) ongebruikelijke geldtransacties. Deze melding gaat naar FIU-Nederland en wordt niet meegedeeld aan […]
  Lees meer
 • Minderjarig
  Als een kind nog geen 18 jaar is, is het minderjarig. Op de achttiende verjaardag wordt het kind meerderjarig. Minderjarigen kunnen geen zelfstandige rechtshandelingen uitvoeren, dat moet altijd gedaan worden door hun wettelijke vertegenwoordigers, meestal de ouders. Zij zijn nog niet handelingsbekwaam.De rechter kan de minderjarigheid opheffen op verzoek dat heet handlichting. Een verzoek tot […]
  Lees meer
 • Minimumloon
  Het minimumloon is een minimaal loon dat iedereen moet ontvangen, Het ligt vast in de wet. Het is daarmee een wettelijk beschermd loonniveau. Voor volwassenen en jongeren gelden verschillende bedragen. Elk jaar past de minister het hiervoor genoemde minimumloon aan. Lang niet alle landen in de wereld kennen een minimumloon. Je moet het wettelijk minimumloon […]
  Lees meer
 • Naamloze Vennootschap
  Een naamloze vennootschap is een rechtspersoon. De aandelen van de NV staan niet genoteerd op naam, vandaar de Naamloze Vennootschap. De aandelen in deze vennootschap, de NV zijn vrij verhandelbaar. De NV kan ook een beursnotering hebben. Bij een NV is altijd meer dan één aandeelhouder. De NV moet worden opgericht door een notaris.
  Lees meer
 • Nabestaande
  De nabestaande is het familielid dat achterblijft als iemand is overleden. In de ruime zin is een nabestaande ieder familielid. In de beperkte juridische zin is het alleen de partner of echtgenoot van de overledene. Bijvoorbeeld een nabestaandenpensioen is alleen van toepassing op partner of echtgenoot. Ook een uitkering op grond van de Algemene Nabestaanden […]
  Lees meer
 • Nalatenschap
  Nalatenschap is een ander woord voor erfenis.
  Lees meer
 • Nationale Ombudsman
  De Nationale Ombudsman is een klachteninstantie voor handelen van de overheid. Het is een organisatie, hoewel de directeur dan de Ombudsman is. Op dit moment is dit Reinier van Zutphen. De ombudsman kan ook zelfstandig onderzoek doen. Je kan je klacht online indienen, via de site van de Nationale Ombudsman. De ombudsman komt pas in […]
  Lees meer
 • Natuurlijk persoon
  Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed. Natuurlijke personen kunnen rechtshandelingen verrichten en rechten en plichten hebben. Bijvoorbeeld het sluiten van overeenkomsten, het vestigen van pandrechten en het oprichten en besturen van rechtspersonen. Let er wel op dat de wet rechtspersonen gelijk stelt met natuurlijke personen. Dat betekent dat rechtspersonen juridisch hetzelfde […]
  Lees meer
 • ne bis in idem
  Ne bis in idem is een Latijnse uitdrukking. Iemand kan niet tweemaal voor hetzelfde feit terecht staan. Dit uitgangspunt is ook aanvaard in het Nederlandse strafrecht.
  Lees meer
 • nemo tenetur prodere se ipsum
  Nemo tenetur is een beginsel in het strafrecht. Niemand hoeft bewijs tegen zichzelf aan te leveren. Dat houdt onder andere in dat je een zwijgrecht hebt. Je hoeft niet mee te werken aan je eigen veroordeling.
  Lees meer
 • Niet opeisbaarheid
  Niet opeisbaarheid is een bepaling die in overeenkomsten kan zijn opgenomen. De vordering is pas opeisbaar als een bepaalde voorwaarde is vervuld. Een voorbeeld is in een testament dat een erfgenaam zijn erfdeel nog niet in handen krijgt. Meestal is dat het geval als de erfgenamen minderjarig zijn of bijvoorbeeld als de langstlevende het vruchtgebruik […]
  Lees meer
 • Nietig
  Een nietige rechtshandeling bestaat volgens de wet niet. De wet is hier heel strikt in. Een handeling die nietig is, heeft dus geen gevolgen. Het gaat hier om handelingen in strijd met de openare orde of de goede zeden. Zo zijn huwelijkse voorwaarden die niet bij de notaris zijn gemaakt nietig. Er kan dan geen […]
  Lees meer
 • nolo contendere
  Nolo contendere begrip uit het strafrecht. In het Angelsaksisch recht. Je pleit niet schuldig of onschuldig maar accepteert een straf.
  Lees meer
 • Notaris
  Een notaris is een openbaar ambtenaar die door de overheid onder meer bevoegd is verklaard om bepaalde officiële stukken (akten), zoals hypotheken en testamenten, op te maken. Een dergelijk stuk gemaakt door de notaris noemen we een authentieke akte.De notarissen worden benoemd door de koning. Alle notarissen in Nederland zijn lid van de Koninklijke Notariële […]
  Lees meer
 • Notulen
  De notulen zijn de aantekeningen of een verslag van een vergadering van een orgaan van een rechtspersoon, bijvoorbeeld van een aandeelhoudersvergadering, algemene vergadering of bestuursvergadering. In de notulen staat beschreven wat is besproken en besloten tijdens de vergadering. Het is meestal geen letterlijk of gedetailleerd verslag. Het is niet wettelijk verplicht om te notuleren bij […]
  Lees meer
 • novum
  Een novum. Dat zijn nieuwe feiten en/of omstandigheden, die zo van belang kunnen zijn dat de zaak opnieuw wordt beoordeeld. Het speelt bij strafrecht als iemand veroordeeld is, dan is het aan afwijking op het ne bis in idem principe. Ook bij bestuursrecht, zoals asielaanvragen kan de zaak opnieuw behandeld worden.
  Lees meer
 • nulla poena sine lege scripta
  Nulla poena of ook wel het legaliteitsbeginsel. Dit is een rechtsbeginsel. Er bestaan geen andere strafbare feiten dan die in de schriftelijke wet zijn opgenomen. Dit noemen we het “nulla poena” beginsel. Dit uitgangspunt is ook aanvaard in het Nederlandse strafrecht.
  Lees meer
 • obiter dictum
  Een obiter dictum is een toevoeging aan bijvoorbeeld een vonnis waarin de rechter zijn mening geeft over een bepaalde rechtsvraag. Zonder dat dit invloed heeft op de uiteindelijke beslissing. Het is een toevoeging ten overvloede.
  Lees meer
 • Officier van Justitie
  De Officier van Justitie is de ambtenaar in dienst van het Openbaar Ministerie. Zij zijn de functionarissen die belast zijn met de opsporing. De OvJ geeft leiding aan het opsporingsonderzoek. Aan het einde van het onderzoek bepaalt hij of zij of de zaak zal worden voorgelegd aan de rechter. Er kan om veel redenen ook […]
  Lees meer
 • Onderhandse akte
  Een onderhandse akte is een overeenkomst die tussen partijen is opgemaakt. Dus er is geen notaris bij betrokken. Net als een formele akte dient het stuk tot bewijs van de verhouding tussen de partijen. Is die overeenkomst of akte wel door de notaris of een andere bevoegde ambtenaar volgens bepaalde regels opgesteld (en mede-ondertekend) dan […]
  Lees meer
 • Onderhandse pandakte
  Een onderhandse pandakte is een pandakte die is opgesteld door twee partijen en niet door een notaris. In dit schriftelijk stuk leggen de pandgever en de pandhouder vast dat de pandgever ten behoeve van de pandhouder een pandrecht vestigt op zijn of haar goederen, zoals roerende zaken en vorderingen. Het tegenoverstelde van een onderhandse pandakte […]
  Lees meer
 • Onderhuur
  Onderhuur is de situatie waarin een hoofdhuurder het gehuurde object op zijn of haar beurt weer aan iemand anders verhuurt, de onderhuurder. Dat terwijl de huurder er zelf ook woont. Er zijn in dat geval dus twee huurovereenkomsten. Namelijk de hoofdhuurovereenkomst tussen de hoofdverhuurder en hoofdhuurder. Daarnaast de onderhuurovereenkomst tussen de hoofdhuurder en onderhuurder. Onderhuur […]
  Lees meer
 • Ondernemersvereniging
  De ondernemersvereniging is een vereniging van ondernemers. Zijn dit vooral winkeliers, dan spreek je van een winkeliersvereniging. De ondernemersvereniging behartigt de belangen van de leden. Vaak is het zo geformuleerd dat de vereniging opkomt voor alle ondernemers in een bepaalde regio of branche. Daarbij geeft ze dan specifiek aandacht aan de belangen van de leden. […]
  Lees meer
 • Ondernemingskamer
  De ondernemingskamer is een speciaal rechtscollege, onderdeel van het gerechtshof in Amsterdam. De Ondernemingskamer kan beslissen tot het houden van een enquête naar de gang van zaken in een onderneming. Dit op een verzoek van een vakbond, ondernemingsraad of van aandeelhouders. Ten tweede is dit de instantie waar de ondernemingsraad in beroep kan gaan. Dit […]
  Lees meer
 • Ondernemingsraad
  De Ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van de werknemers in een onderneming. Via de OR hebben de werknemers inspraak en medezeggenschap over voorgenomen besluiten van de ondernemer. Belangrijke rechten van de OR zijn onder andere: overlegrecht instemmingsrecht informatierecht adviesrecht Zo moet de ondernemer bij belangrijke besluiten en maatregelen de OR eerst tijdig om […]
  Lees meer
 • Onrechtmatige daad
  Een onrechtmatige daad wil zeggen dat iemand iets doet dat niet passend is in het maatschappelijk verkeer. Door onwettig of onbehoorlijk handelen is er schade ontstaan. Het is een heel ruim begrip. De onrechtmatige daad moet hebben geleid tot schade bij het slachtoffer. In dat geval is er een mogelijkheid om schadevergoeding te eisen. Schade […]
  Lees meer
 • Onroerende zaak
  Een onroerende zaak is een gebouw of werk dat duurzaam met de grond is verbonden. Bijvoorbeeld woningen en winkelpanden. De grond is ook een onroerende zaak. Niet juristen hebben het over een onroerend goed, dat is de oude term voor een onroerende zaak. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen roerende zaken en onroerende […]
  Lees meer
 • Onroerende zaakbelasting
  De Onroerende Zaakbelasting (OZB) is een belasting die gemeenten heffen van eigenaren over onroerende zaken. Zoals woningen, winkelpanden, bedrijfspanden, kantoren en percelen. De eigenaar van de onroerende zaak moet daarover OZB betalen. Bij het bepalen van de hoogte van de OZB wordt de WOZ waarde (Waardering onroerende zaak) van de onroerende zaak gebruikt. De gemeente […]
  Lees meer
 • Ontbindende voorwaarde
  De ontbindende voorwaarde is een bepaling in een overeenkomst waarin staat beschreven wanneer de overeenkomst wordt ontbonden (beëindigd). Hierdoor ontstaat er dan een verplichting tot ongedaanmaking. Dat betekent dat de situatie moet worden hersteld zoals die was voordat de overeenkomst was ondertekend. De situatie moet in dat geval worden teruggedraaid. Voorbeeld Ontbindende voorwaarde Zo kan […]
  Lees meer
 • Ontbindingsbesluit rechtspersoon
  Het ontbindingsbesluit is het besluit van het bestuur of de aandeelhouders om een rechtspersoon te ontbinden. Het is het formele besluit om de organisatie op te heffen. Bij een stichting neemt het stichtingsbestuur het besluit. Bij een vereniging de leden op de algemene vergadering, waar dit besluit op de agenda is gezet door het verenigingsbestuur. […]
  Lees meer
 • Onterven
  Onterven is het in een testament bepalen dat een wettelijke erfgenaam niet mag erven. Je kunt je kind onterven. Als je in je testament je kind onterft, kan je kind het er bij laten zitten en de erfenis niet opeisen. Maar je kind heeft altijd het recht om het deel op te eisen dat in […]
  Lees meer
 • Ontslag op staande voet
  De term ontslag op staande voet komt niet voor in enig wetboek. De wet spreekt van een ontslag vanwege een dringende reden. Ontslag op staande voet is een ontslag dat direct ingaat en zonder opzegtermijn. Niet alleen moet voor ontslag op staande voet die dringende reden aanwezig zijn, ook moet deze onverwijld worden medegedeeld aan […]
  Lees meer
 • Ontslagverbod
  Een ontslagverbod of opzegverbod is een wettelijk verbod om een werknemer te ontslaan of een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Ontslagverboden vallen uiteen in twee groepen. De groep met een verbod om iemand te ontslaan tijdens een bepaalde situatie, bijvoorbeeld als iemand zwanger is. De andere groep is die met een verbod om iemand te ontslaan wegens […]
  Lees meer
 • Ontslagverbod: functionaris gegevensbescherming
  Het ontslagverbod van de functionaris gegevensbescherming (FG). Het arbeidsrecht kent diverse ontslagverboden. Zo is het verboden om een medewerker te ontslaan die belast is met de gegevensbescherming op grond van de AVG. Deze persoon noem je meestal Data Protection Officer (DPA). De FG mag je niet ontslaan als dat verband houdt met de uitoefening van zijn functie. […]
  Lees meer
 • Ontslagverbod: Ondernemingsraad-lid
  Het ontslagverbod voor OR-leden. Het arbeidsrecht kent diverse ontslagverboden. Zo is het verboden om een medewerker te ontslaan die lid is van de Ondernemingsraad. Het verbod geldt ook voor kandidaat-leden en ex-leden tot twee jaar na hun vertrek uit de OR. Het verbod geldt bovendien voor mensen die zich inspannen om een OR in te voeren bij […]
  Lees meer
 • Ontslagverbod: ziekte
  Het ontslagverbod bij ziekte. Het arbeidsrecht kent diverse ontslagverboden. Zo is het verboden om een medewerker te ontslaan tijdens ziekte. Het ontslagverbod geldt vanaf de ziekmelding gedurende de eerste twee jaar van de ziekte. Het ontslagverbod werkt niet als de werkgever al ontslag had aangevraagd voor de werknemer zich ziek meldde.
  Lees meer
 • Ontslagverbod: zwangerschap
  Het ontslagverbod bij zwangerschap. Het arbeidsrecht kent diverse ontslagverboden. Zo is het verboden om een medewerker te ontslaan tijdens zwangerschap. Het ontslagverbod geldt: gedurende de zwangerschap gedurende het zwangerschapsverlof tot zes weken na het zwangerschapsverlof als je arbeidsongeschikt bent door de zwangerschap
  Lees meer
 • Ontslagvergunning
  Een ontslagvergunning is de vergunning van het UWV om een werknemer te mogen ontslaan op bedrijfseconomische gronden. Naast deze route is er ook het ontslag via de kantonrechter of in onderling overleg. 
  Lees meer
 • Opeisbaarheid
  Opeisbaarheid betekent dat een recht kan worden opgeëist. Niet elk recht is namelijk direct opeisbaar. Bijvoorbeeld het recht op een erfenis of schenking kan worden opgeëist door de erfgenaam of de begiftigde. Je hebt niet meteen recht op ontvangst van een erfenis of schenking. Ook niet als je een erfgenaam bent of als begiftigde bent aangewezen in […]
  Lees meer
 • Openbaar Ministerie
  Het Openbaar Ministerie (OM) is de overheidsinstantie die beoordeelt of een verdachte van een strafbaar feit wordt vervolgd. Het OM is belast met de vervolging. De medewerkers van het OM zijn de Officieren van Justitie (OvJ). Het OM vormt samen met de rechters de rechterlijke macht. Zo kan het OM aan de rechter verzoeken om […]
  Lees meer
 • Opstalrecht
  Het opstalrecht is het recht om in, op of boven een onroerende zaak (bijvoorbeeld een stuk grond) van iemand anders gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben. Ook wel recht van opstal. Het gebouw of ander bouwwerk dat op andermans grond staat, wordt het opstal genoemd. De eigenaar van het opstal wordt de opstaller genoemd. […]
  Lees meer
 • Orde van Advocaten
  De Orde van Advocaten is de landelijke beroepsorganisatie voor de advocaten. Voluit de Nederlandse Orde van Advocaten. De Orde van Advocaten houdt zich namelijk bezig met de organisatie van advocaten in Nederland. Zoals met regels, toezicht op advocaten en het behandelen van klachten tegen advocaten. Zie ook tuchtrecht en kantoorklachtenregeling. Regels over de Orde van […]
  Lees meer
 • Ouderschapsverlof
  Het ouderschapsverlof is de periode waarin een ouder verlof krijgt van de werkgever voor de verzorging van zijn of haar kind of kinderen. Als je recht hebt op ouderschapsverlof, dan krijg je maximaal 26 keer het aantal uur dat je per week werkt. Je hebt echter geen recht op salaris voor de uren waarvoor je […]
  Lees meer
 • pacta sunt servanda
  Pacta sunt servanda. Algemeen rechtsbeginsel dat eenmaal gemaakte afspraken moeten worden nagekomen.
  Lees meer
 • Pandakte
  Een pandakte of akte van verpanding is een schriftelijk stuk waarin de pandgever met de pandhouder overeenkomen dat de pandgever een pandrecht vestigt op zijn of haar goederen. Ook staat er in waarvoor de pandgever het pandrecht als zekerheid vestigt. Dat is meestal tot zekerheid van terugbetaling van een door de pandhouder aan de pandgever verstrekte geldlening. Voor […]
  Lees meer
 • Pandgever
  De pandgever is iemand die een goed, zoals een roerende zaak of vorderingen, in pand geeft aan de pandhouder. Hij of zij vestigt op zijn of haar goederen een pandrecht voor de pandhouder tot zekerheid van terugbetaling van bijvoorbeeld een geldlening. Meestal is de pandgever degene aan wie de pandhouder een geldlening heeft verstrekt. Een […]
  Lees meer
 • Pandhouder
  De pandhouder is iemand die een goed, zoals een roerende zaak of vorderingen, in pand heeft gekregen van de pandgever. Dat tot zekerheid van terugbetaling van bijvoorbeeld een geldlening. Meestal is dit dan ook degene aan wie de pandgever een geldlening heeft verstrekt. In de praktijk noem je in plaats van pandhouder dit ook wel […]
  Lees meer
 • Pandnemer
  De pandnemer is een synoniem voor het woord pandhouder. Een pandnemer neemt bijvoorbeeld roerende zaken  van de pandgever onder zich als onderpand. Dat doet hij of zij in ruil voor het verstrekken van bijvoorbeeld een geldlening aan de pandgever. Vanwege het pandrecht mag de pandnemer het onderpand verkopen (of vorderingen innen) als de pandgever zijn of […]
  Lees meer
 • Pandrecht
  Een pandrecht is een zekerheidsrecht dat je kan vestigen op goederen. Dat zijn dan geen registergoederen, daar noem je een dergelijke zekerheid meestal een hypotheek. Pandrecht kan je vestigen op roerende zaken zoals voorraad en inventaris, maar ook aan (handels)vorderingen, belastingteruggaven, merkenrechten, alles van waarde. Het pandrecht is als zekerheid voor terugbetaling van een geldvordering. […]
  Lees meer
 • Parate executie
  De parate executie is het uitoefenen van een pandrecht of hypotheekrecht doordat de pandhouder of hypotheekhouder de verpande of verhypothekeerde zaak verkoopt. Hij of zij mag dan vervolgens verhalen op de verkoopopbrengst. Voor een parate executie is niet eerst een voorafgaande uitspraak van de rechter en beslaglegging nodig. Zonder zekerheidsrecht is dat wel nodig. Voor […]
  Lees meer
 • paritas creditorum
  Paritas creditorum is een beginsel uit het faillissementsrecht. Alle crediteuren zijn gelijk. Dit beginsel kan aangetast door zekerheidsrechten of bepaalde wettelijke regels. Zo heeft de Belastingdienst voorrang op andere schuldeisers.
  Lees meer
 • Partneralimentatie
  Partneralimentatie is de alimentatie die je betaalt aan je ex-partner. De hoogte dan de partneralimentatie is gebaseerd op jullie beider inkomen. De alimentatie is meestal in de tijd beperkt. De alimentatie vervalt als de ex-partner opnieuw gaat trouwen. In een convenant kunnen specifieke afspraken gemaakt zijn over de duur en hoogte van de alimentatie. Het […]
  Lees meer
 • Passeren
  Passeren is in het juridische jargon een heel ander woord dan in het normale spraakgebruik. Passeren is de formele handeling waarbij een akte bij de notaris door alle partijen wordt ondertekend. Soms teken je de akte persoonlijk op het moment van passeren. Dat is bijvoorbeeld verplicht bij het passeren van een testament. In andere gevallen […]
  Lees meer
 • Passiva
  De passiva zijn alle schulden van een rechtspersoon. Voorbeelden van passiva zijn geldleningen. De passiva staat op de balans van de rechtspersoon. Tegenover de passiva staat de activa. Dat zijn de bezittingen van de rechtspersoon. Op de balans zijn de passiva en activa gelijk aan elkaar. Zie ook schuldenaar. Passiva is een boekhoudkundig begrip. Bij […]
  Lees meer
 • Pensioen
  Pensioen is de periode na je werkende leven. Ook in gebruik voor het bedrag dat je dan ontvangt. De uitdrukking is dat je met pensioen gaat. De AOW verschaft een basispensioen van 70% van het minimumloon. Boven op die AOW ontvangen vele pensioengerechtigden een aanvullend pensioen. De verplichting tot het opbouwen van een pensioen vloeit […]
  Lees meer
 • persona non grata
  Persona non grata is een term die onder andere wordt gebruikt in het vreemdelingenrecht. Het wil zeggen dat iemand niet welkom is. Ook diplomaten kunnen op die manier niet welkom zijn in een bepaald land. Het kan een juridische sanctie zijn als bijkomende straf.
  Lees meer
 • Personeelsbeleid
  Personeelsbeleid is het geheel van contracten, beleid en documenten dat een organisatie heeft opgezet. Hierin staat hoe de organisatie met het personeel om zal gaan. Het sociale beleid ten aanzien van de in de onderneming werkzame personen. Het personeelsbeleid is vastgesteld door de bestuurder van de onderneming, meestal in overleg met de werknemers. De neerslag […]
  Lees meer
 • Personeelsvertegenwoordiging
  De personeelsvertegenwoordiging (PVT) is een medezeggenschapsorgaan dat bestaat uit minstens drie werknemers van de onderneming. De PVT komt op voor de belangen van de werknemers. Via de PVT hebben de werknemers inspraak en medezeggenschap over voorgenomen besluiten van de ondernemer. Het is vergelijkbaar met een Ondernemingsraad, maar dan voor kleinere ondernemingen. Leden van de PVT worden rechtstreeks […]
  Lees meer
 • Personen- en familierecht
  Het personenrecht en familierecht is het rechtsgebied dat regels bevat over de juridische status van natuurlijke personen. Zo bevat dit rechtsgebied regels over bijvoorbeeld handelingsbekwaamheid, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, adoptie, afstamming, levensonderhoud en ouderlijk gezag.
  Lees meer
 • Persoonsgegeven
  Persoonsgegevens is alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het zijn dus gegevens die tot jou te herleiden zijn. Ze vallen onder jouw privacy. De persoonlijke levenssfeer is een grondrecht dat ook in de grondwet staat. Op grond van de AVG kan je vragen aan een organisatie welke gegevens ze van jou […]
  Lees meer
 • Plaatsvervulling
  Plaatsvervulling is een begrip in het erfrecht. Als een erfgenaam niet kan erven, bijvoorbeeld omdat die erfgenaam eerder is overleden (vooroverlijden), dan komen er anderen in zijn plaats. Er zijn ook andere redenen voor plaatsvervulling. De erfgenaam kan bijvoorbeeld de erfenis verwerpen, ook in dat geval komen zijn erfgenamen voor hem in de plaats. De […]
  Lees meer
 • Pleegkind
  Een pleegkind is een kind dat geen eigen kind is, wel tot het gezin behoort en dat men opvoedt en onderhoudt als een eigen kind. Juridisch is er een onderscheid met adoptie. Een pleegkind houdt de band met de biologische ouders.
  Lees meer
 • Politierechter
  De politierechter is een rechter bij een rechtbank. Deze rechter behandelt alleen strafzaken, waaronder misdrijven, waarvoor maximaal 1 jaar gevangenisstraf kan worden geëist tegen een meerderjarige verdachte. De politierechter kan een taakstraf, boete, voorwaardelijke gevangenisstraf van maximaal 1 jaar en een schadevergoeding voor slachtoffers opleggen. De politierechter behandelt geen civiele zaken (zaken tussen burgers of […]
  Lees meer
 • Portretrecht
  Het portretrecht maakt onderdeel uit van het auteursrecht. Het is het specifieke recht van iemand die herkenbaar is afgebeeld zich daartegen te verzetten. Deze persoon moet een redelijk belang hebben om zich hierop te beroepen. Dat kan in de aard van het portret liggen, of een zakelijk belang zijn. Je kan meer lezen over portretrecht […]
  Lees meer
 • Pro Deo
  Pro Deo betekent dat een advocaat gratis rechtsbijstand geeft. Dat is meestal voor onvermogende rechtzoekenden. Een pro deo advocaat werkt niet op basis van een uurtarief, maar een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand). Voor een pro deo advocaat is de klant alleen een eigen bijdrage verschuldigd die afhankelijk is van de hoogte van het inkomen en vermogen. […]
  Lees meer
 • Proeftijd
  De proeftijd is een korte periode aan het begin van een arbeidsovereenkomst.  De duur hiervan is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Partijen kunnen zelf een proeftijd afspreken, of juist afspreken dat er geen proeftijd is. In deze periode mogen de werkgever en de werknemer op elk moment de arbeidsovereenkomst beëindigen. Tijdens de proeftijd […]
  Lees meer
 • Raad voor de Kinderbescherming
  De Raad voor de Kinderbescherming is een overheidsinstantie die zich inzet voor het veilig laten opgroeien, ontwikkelen en opvoeden van minderjarige kinderen. De wet geeft aan de Raad enkele taken die daarmee te maken hebben. Bijvoorbeeld advisering over omgang, verblijf en ouderlijk gezag. Zo beoordeelt de Raad of het verstandig is dat een gezin een […]
  Lees meer
 • Raad voor de rechtspraak
  De Raad voor de rechtspraak is een onderdeel van de rechterlijke macht, maar zonder rechtsprekende bevoegdheid. De Raad heeft als opdracht te bevorderen dat de gerechten hun rechtsprekende taak goed kunnen vervullen. De Raad behartigt het gemeenschappelijk belang van de gerechten. Ook zorgt de raad voor voorzieningen zoals automatisering en bibliotheken, houdt toezicht op de […]
  Lees meer
 • Raad voor Onroerende Zaken (ROZ)
  De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) is een vereniging die zich inzet voor de belangen van vastgoedeigenaren en verhuurders. Bij de ROZ zijn verschillende vastgoedpartijen aangesloten. Een van de bekendste werkzaamheden van de ROZ is het opstellen van standaard algemene voorwaarden voor huurcontracten. Oftewel de ROZ-voorwaarden. De ROZ is verantwoordelijk voor het op regelmatige basis […]
  Lees meer
 • Raadsheer
  Een raadsheer is een rechter in het Gerechtshof of bij de Hoge Raad. De term ziet op de functie, dus ook een vrouwelijke rechter noem je raadsheer en niet raadsvrouw. De rechter spreekt recht en velt vonnissen. Vonnissen van een raadsheer noem je arresten. In de aanspreektitel is er wel een onderscheid, zowel naar geslacht, […]
  Lees meer
 • Re-integratie
  Re-integratie is een begrip uit het arbeidsrecht. Het ziet op het weer terug laten keren in het arbeidsproces van een zieke werknemer. Dat re-integreren kan op de oude functie zijn maar ook op een andere functie en zelfs bij een andere werkgever. De werkgever en de werknemer zijn samen verplicht om zich tot het uiterste […]
  Lees meer
 • Rechtbank
  De rechtbank is een officiële overheidsinstantie en de ‘laagste’ rechter in Nederland. Dat betekent dat je bij het starten van een nieuwe zaak meestal eerst hier terecht zal komen. Met andere woorden de rechtbank is de rechter in eerste aanleg. Onderdelen bij de rechtbanken zijn het kantongerecht en de politierechter. Voor veel verschillende juridische zaken […]
  Lees meer
 • Rechter
  De rechter is een persoon die rechtspreekt in een rechtbank. Deze persoon zal jouw zaak behandelen als je er niet samen uit kunt komen of je als volgens de wet een verzoekschrift moet indienen bij de rechtbank. Bijvoorbeeld een echtscheidingsverzoek. Verschillende rechters Er zijn verschillende categorieën rechters ‘in eerste aanleg’ (dus bij een rechtbank). Bijvoorbeeld […]
  Lees meer
 • Rechtsbijstandverzekering
  De rechtsbijstandverzekering is een verzekering voor particulieren en ondernemers waarmee kosten voor juridische bijstand ofwel rechtsbijstand verzekerd zijn. Als je een geschil hebt met iemand, kan je een beroep doen op jouw rechtsbijstandverzekering. De juristen van de verzekering gaan meestal eerst zelf aan de slag. De verekering dekt dan de kosten voor bijstand door een […]
  Lees meer
 • Rechtshandeling
  Een rechtshandeling voer je uit als je graag een bepaalde juridische relatie wil laten ontstaan, wijzigen of beëindigen. Waar je aan kan denken bij een juridische relatie is bijvoorbeeld een huurcontract. Het opzeggen maar dus ook het wijzigen of ondertekenen van dit huurcontract zijn rechtshandelingen. Belangrijk voor de geldigheid van een rechtshandeling is dat je […]
  Lees meer
 • Rechtskeuze
  De rechtskeuze is een bepaling in een overeenkomst of akte waarmee je verklaart welk recht van toepassing is op de overeenkomst of akte. Ook wel rechtskeuzebeding genoemd. Een rechtskeuzebeding herken je door de standaardformulering: ‘’op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing’’. Een rechtskeuze is vooral van belang bij situaties met internationale aspecten. Bijvoorbeeld wanneer […]
  Lees meer
 • Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer RSIN
  Het RSIN is een uniek nummer dat iedere rechtspersoon krijgt. Een eenmanszaak is geen rechtspersoon en heeft dus ook geen RSIN. Het nummer kan je vinden in het handelsregister. Het unieke nummer wordt gebruikt voor de koppeling van overheidsbestanden. De Belastingdienst gebruikt het nummer om andere unieke nummers zoals het BTW nummer en het LB […]
  Lees meer
 • Rechtspersoon
  Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een organisatie rechten en plichten kan bezitten. De rechtspersoon is een organisatie, een vennootschap, die zelfstandig kan deelnemen aan het rechtsverkeer. Daardoor kunnen rechtspersonen dingen kopen en overeenkomsten afsluiten. De bestuurders zijn dan ook slechts in uitzonderlijke gevallen aansprakelijk voor het doen en laten van de rechtspersoon.De rechtspersonen […]
  Lees meer
 • reformatio in peius
  Reformatio in peius wil zeggen dat de burger slechter af is door bezwaar of beroep aan te tekenen dan daarvoor.In het Nederlandse bestuursrecht geldt het beginsel dat burger er niet slechter voor mag komen te staan door bezwaar of beroep. In het Nederlandse strafrecht geldt dit beginsel niet. Bij een hoger beroep loop je het […]
  Lees meer
 • Regelend recht
  Regelend recht zijn regels in de wet waar partijen bij een contract van kunnen afwijken. Als zij het samen eens zijn kunnen ze deze regels dus buiten spel zetten. Maak je geen duidelijke afspraak, dan is ook het regelend recht van toepassing. Je onderscheid het regelend recht van het dwingend recht, waar je niet van […]
  Lees meer
 • rei vindicato
  De rechtsactie rei vindicato komt van de eigenaar. Degene die stelt eigenaar te zijn vordert zijn goed terug bij de bezitter. Juridische begrip tegenwoordig is revindicatie. De leasemaatschappij die de auto terugvordert. De auto is dan rechtmatig bij de bezitter, de eigenaar vordert die terug.
  Lees meer
 • Reisovereenkomst
  Een reisovereenkomst is een overeenkomst tussen een professionele reisorganisator of reisorganisatie en een reiziger voor het verzorgen van een reis. De wet beschermt reizigers tegen risico’s bij reisovereenkomsten. Zo mag je als reiziger de reisovereenkomst altijd met onmiddellijke ingang opzeggen. Dat geldt alleen als dat de overeenkomst ziet op ten minste één overnachting of ten […]
  Lees meer
 • Rekening-courant
  Een rekening-courant is een begrip uit het ondernemingsrecht. Je gebruikt het woord ook voor een normale bankrekening bij een bank. Bij een onderneming is een rekening-courant een grootboekrekening in de boekhouding. Hierop boek je bedragen die tijdelijk met een vaste partij wisselen. Voorbeeld rekening-courant Bijvoorbeeld de directeur die geld voorschiet voor het bedrijf, of het […]
  Lees meer
 • Rente
  Rente is een vergoeding voor geld. Dat kan geld zijn dat je geleend hebt of dat je uitgeleend hebt. De hoogte van de rente is vrij, die kunnen de partijen dus samen bepalen. Dat is in de praktijk niet altijd het geval. De hoogte van de rente die de bank wil hebben is vaak geen […]
  Lees meer
 • Roerende zaak
  De roerende zaak is een zaak die niet vastzit in de grond of met een onroerende zaak (zoals een woning of ander bouwwerk) is verbonden. Bijvoorbeeld een auto, fiets en meubels. Het tegenovergestelde van een roerende zaak is een onroerende zaak. Het is voor de onroerendezaakbelasting en overdrachtsbelasting van belang om vast te stellen of […]
  Lees meer
 • Royeren
  Royeren betekent doorhalen of schrappen. Je kan een lid van een vereniging royeren. Dat wil zeggen dat je het lid uit de vereniging zet. Je kan een hypotheek royeren. Dat wil zeggen dat de hypotheek wordt doorgehaald in het kadaster.
  Lees meer
 • ROZ-voorwaarden
  De ROZ-voorwaarden zijn standaard algemene voorwaarden voor huurcontracten van woningen, winkelruimten en kantoorruimten. Deze voorwaarden zijn opgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). Hierin staan onder ander afspraken over het gebruik, onderhuur, aanpassingen, onderhoud, opzegging en dergelijke. Het zijn aanvullende afspraken tussen de verhuurder en de huurder naast het huurcontract. De voorwaarden zijn gunstiger […]
  Lees meer
 • Schenkbelasting
  Schenkbelasting is de belasting die je moet betalen over een schenking. Je kan bij een schenking kiezen of de belasting wordt betaald door de schenker of door de ontvanger. Als je schenkt en de belasting voor rekening van de schenker komt dan noem je dat vrij van recht. Schenkbelasting kent vrijstellingen . Dat zijn bedragen die je […]
  Lees meer
 • Schenker
  De schenker is iemand die een schenking doet. Degene die de schenking aanvaardt of aanneemt is de begunstigde. Over een schenking is schenkbelasting verschuldigd.
  Lees meer
 • Schenking
  Schenking is een ander woord voor gift. Een schenking is een gift zonder tegenprestatie. Schenkingen zijn overeenkomsten, er zijn dus twee partijen. De schenking moet aanvaard worden door de begunstigde. Meestal gebruik je schenking voor geld en is de schenking in natura dan spreek je van een cadeau.
  Lees meer
 • Schuldeiser
  De schuldeiser is de persoon die recht heeft op een prestatie (meestal betaling van geld) door een schuldenaar. Het recht op de prestatie (geldsom) is meestal vanwege een overeenkomst met de schuldenaar. De schuldeiser kan de schuldenaar (via de rechter) dwingen tot nakoming. Zie ook faillissement.
  Lees meer
 • Schuldenaar
  De schuldenaar is degene die een schuld bezit. Het is dus degene die moet betalen. De schuld komt voort uit een verplichting die je bent aangegaan. Het is de persoon die een prestatie (meestal betaling van geld) verschuldigd is aan een schuldeiser. De schuld ontstaat meestal uit een overeenkomst met de schuldeiser. Je kan (door […]
  Lees meer
 • Schuldsanering
  De schuldsanering (voluit: Wet schuldsanering natuurlijke personen) is een regeling die inhoudt dat een schuldenaar na het doorlopen van een streng traject een schone lei krijgt. De wet is alleen van toepassing op natuurlijke personen. Dat betekent dat de schuldenaar zijn resterende schulden en schuldeisers niet meer hoeft te betalen.
  Lees meer
 • Servicekosten
  Servicekosten zijn de kosten van de woning of kantoorruimte die de verhuurder bovenop de kale huurprijs berekent. Het zijn de kosten voor leveringen en diensten.  Dat kan uit veel verschillende kosten bestaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten voor diensten zoals schoonmaak, een huismeester of tuinonderhoud,. Het kunnen ook kosten zijn van gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen zoals […]
  Lees meer
 • Sleutelgeld
  Sleutelgeld is een bedrag dat een verhuurder in rekening brengt bij een nieuwe huurder. Het is een bedrag waar geen diensten tegenover staan. Of wat ook voorkomt, het bedrag is veel te hoog voor de geleverde dienst. Sleutelgeld is in Nederland verboden. Heb je het toch betaald, dan kan je het terugvragen. Het maakt niet […]
  Lees meer
 • Sociaal plan
  Een sociaal plan is een plan in het kader van een reorganisatie. Dat plan is afgesloten tussen de werkgever en één of meerdere vakbonden. Het kan ook tot stand komen tussen de ondernemingsraad en de werkgever. Ook kan de werkgever er eenzijdig toe overgaan om een sociaal plan aan de werknemers aan te bieden. In […]
  Lees meer
 • Sommatie
  De sommatie is een mededeling waarin je eist dat jouw contractspartij zijn of haar afspraak of verplichting nakomt. Bijvoorbeeld om een factuur te betalen of om afgesproken werkzaamheden (alsnog goed) uit te voeren. Juridisch heet dat een ingebrekestelling. Zie ook aanmaning. Voor recht op schadevergoeding of ontbinding van het contract heb je eerst een sommatie […]
  Lees meer
 • Spoed appel
  Een spoed appel, ook wel turbo appel genoemd is een versneld hoger beroep van een kort geding. Normaal is van een kort geding ook hoger beroep mogelijk. Die procedure heeft dan echter geen spoed en kan zomaar een jaar duren. Het kan zijn dat er nog steeds spoed is in de zaak. Dan is een […]
  Lees meer
 • Statuten
  Statuten zijn een formeel stuk, ze maken onderdeel uit van de akte. De statuten bevatten de regels en bepalingen van een rechtspersoon: de naam, doelstelling, plaats van vestiging, het kapitaal en nog veel andere regels. Statuten moeten door de notaris opgesteld als je de rechtspersoon opricht. Je kan ze later wijzigen, je moet dat dan […]
  Lees meer
 • Stichting
  Een stichting is een rechtspersoon. De stichting kent geen leden en heeft de bedoeling om met geld dat aan de stichting ter beschikking wordt gesteld een doel te bereiken. Dat doel is in de statuten vermeld. Je kunt alleen of samen met anderen een stichting oprichten. Een stichting kan ook door een andere rechtspersoon worden […]
  Lees meer
 • Stichtingsbestuur
  Het stichtingsbestuur heeft tot taak de doelstellingen en de organisatie van de stichting vorm te geven. Zij vertegenwoordigt de stichting in het maatschappelijk leven.De taken en de bevoegdheden van het stichtingsbestuur staan omschreven in de statuten. Voor bijvoorbeeld de koop of verkoop van onroerend goed moet dit nadrukkelijk in de statuten zijn opgenomen als bevoegdheid. Een […]
  Lees meer
 • Stil pandrecht
  Een stil pandrecht is een pandrecht dat rust op een roerende zaak die zich bij de pandgever bevindt of op vorderingen op schuldenaren van de pandgever. Dit recht dient als een vorm van zekerheid tot terugbetaling van bijvoorbeeld een geldlening. Ook wel vuistloos pandrecht of bezitloos pandrecht. Met een stil pandrecht op roerende zaken kan […]
  Lees meer
 • Subsidiair
  Subsidiair wil zeggen in de plaats komend. Veel gebruikt in het strafrecht. De verdachte wordt iets ten laste gelegd. Als dat niet bewezen kan worden, dan volgt een andere kwalificatie. Die is dan iets lichter van aard. Het gedrag is te kwalificeren als moord, subsidiair doodslag. Het is een Frans leenwoord.
  Lees meer
 • Surseance van betaling
  Surseance van betaling is een betalingsregeling voor een schuldenaar. Ook wel: “uitstel van betaling” genoemd. Als de rechter op verzoek surseance van betaling heeft uitgesproken, dan hoeven er voor een bepaalde tijd geen schulden te worden betaald aan schuldeisers.In die tijd kan de schuldenaar zijn financiële zaken in orde brengen. Deze regeling staat open voor […]
  Lees meer
 • Testament
  Een testament is een notariële akte waarin je een regeling voor jouw erfenis treft. In een testament kun je afwijken van de wettelijke regeling dan wel deze aanvullen. De wet stelt wel bepaalde grenzen bijvoorbeeld aan het onterven van je kinderen. In een testament kan je bepalen wat er na jouw overlijden moet gebeuren met jouw […]
  Lees meer
 • testes ponderantur, non numerantur
  De uitdrukking testes ponderantur, non numerantur wil zeggen: niet het aantal getuigen is bepalend, maar hun gewicht.
  Lees meer
 • testimonium de auditu
  Het testimonium de auditu is een verklaring die niet op eigen waarneming is gebaseerd. In het strafrecht afgekort tot een “de auditu verklaring”. Een bericht uit de tweede hand hebben. Niet van de bron afkomstig. Getuige was niet de bron. Letterlijk vertaald is het van horen en zeggen. De Hoge Raad heeft dit bewijs in […]
  Lees meer
 • traditio brevi manu
  De traditio brevi manu is een vorm van levering. De verkrijger is reeds de houder van het goed. De zaak hoeft niet overgedragen te worden.
  Lees meer
 • traditio longa manu
  Traditio longa manu is de levering van een goed dat zich niet in handen van de verkoper of de koper bevindt.
  Lees meer
 • Transitievergoeding
  De transitievergoeding is een ander woord voor ontslagvergoeding. Dat is een financiële vergoeding die een werkgever moet betalen. De werkgever is dat verplicht als hij of zij jou ontslaat of de arbeidsovereenkomst opzegt. Deze vergoeding is namelijk bedoeld als compensatie voor het ontslag. Maar ook om de transitie naar een andere baan makkelijker te maken. […]
  Lees meer
 • Tuchtrecht
  Het tuchtrecht is de interne regeling voor een bepaalde beroepsgroep. Ook wel tuchtrechtspraak. Bepaalde beroepsgroepen zoals advocaten, notarissen en artsen hebben hun eigen beroepsregels. Zij zien ook zelf toe op de handhaving van die regels. Die interne rechtspraak noem je tuchtrecht. Tuchtrechtspraak kom je ook veel tegen in de sport. Als een klant vindt dat […]
  Lees meer
 • Uitkeringsverbod
  Het uitkeringsverbod is het verbod voor stichtingen om geld uit te keren aan de oprichters, bestuurders of andere personen die bij de organisatie betrokken zijn. Gelduitkeringen voor liefdadigheid en in het kader van het statutaire doel vallen hier natuurlijk niet onder. Er is sprake van een uitkering als daar tegenover geen redelijke prestatie staat. Een […]
  Lees meer
 • Uitsluitingsclausule
  Een uitsluitingsclausule is een bepaling (clausule) in een testament of bij een schenking. Een erflater of schenker bepaalt dat de erfenis of schenking niet in de gemeenschap van goederen valt van de erfgenaam of begiftigde. In de volksmond zeggen we dat de “koude kant”is uitgesloten. De ontvanger kan de bepaling niet terugdraaien. Voorbeeld Uitsluitingsclausule Stel […]
  Lees meer
 • Uittreksel handelsregister
  Een uittreksel handelsregister wordt of ook wel uittreksel Kamer van Koophandel genoemd. Op een uittreksel staat een samenvatting van de gegevens zoals die zijn opgenomen in het handelsregister. Denk daarbij aan het adres van de organisatie, de bestuurders, het handelsregisternummer en het RSIN. Naast het uittreksel kan je ook andere gegevens opvragen die bij de […]
  Lees meer
 • Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
  De Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte regelt onder andere de organisatie, bevoegdheden en taken van de huurcommissie. Hierin staan regels over de samenstelling en leden van de huurcommissie en over welke huurgeschillen de huurcommissie een uitspraak kan doen. Maar ook regels over de procedure bij de huurcommissie. Deze regels zijn ook te vinden op de website van […]
  Lees meer
 • Unus iudex
  Unus iudex wil zeggen alleen rechtspraak. Het rechterlijk college bestaat uit slechts één rechter. Een voorbeeld is de Nederlandse kantonrechter.
  Lees meer
 • unus testis nullus testis
  De uitspraak unus testis nullus testis komt uit het strafrecht. Op alleen de getuigenis van een (1) persoon kan geen veroordeling volgen. Zijn woord tegen mijn woord. Er moet dus altijd een tweede getuige zijn of andere bewijsmiddelen die de getuigenis onderbouwen.
  Lees meer
 • UWV Werkbedrijf
  Het UWV WERKbedrijf is het eerste trefpunt voor werkzoekenden en werkgevers. Werkcoaches van de organisatie helpen werkzoekenden aan een baan of helpen bij het verbeteren van de positie op de arbeidsmarkt. Werkgevers moeten bij het UWV Werkbedrijf terecht voor ontslagvergunning. Het hoofdkantoor staat in Amsterdam. Er zijn heeft circa 130 vestigingen, verspreid over heel Nederland. […]
  Lees meer
 • Vacatiegeld
  Vacatiegeld is de vergoeding die bestuurders van bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en leden van raden van commissarissen ontvangen voor het bijwonen en voorbereiden van vergaderingen. Ook leden van geschillencommissies, beroeps- en bezwaarcommissies ontvangen bijvoorbeeld vacatiegeld.
  Lees meer
 • Vakantiedag
  Vakantiedag, een dag waarop je niet werkt, maar wel betaald krijgt. Iedereen in loondienst heeft recht op vakantiedagen. Tijdens de vakantie krijg je gewoon doorbetaald. De regel is dat je ook echt een aantal aangesloten dagen vakantie moet kunnen nemen. Hoewel dat zo lijkt heeft vakantiegeld niets te maken met vakantie.
  Lees meer
 • Vakantiegeld
  Het vakantiegeld is een wettelijk verplichte bijdrage die bovenop je normale loon komt. Wettelijk heet het vakantiebijslag, mensen noemen het ook vakantietoeslag. De wet kent een minimum van 8%. Het kan dus hoger zijn, maar dat komt zelden voor. Het vakantiegeld wordt eenmaal per jaar betaald, normaal in mei of juni. Hierover kunnen aparte afspraken […]
  Lees meer
 • Vennootschap
  Een vennootschap is een ander woord voor een besloten vennootschap of naamloze vennootschap. Deze rechtspersonen heten ook wel kapitaalvennootschappen. Je moet een kapitaalvennootschap bij de notaris oprichten. Daarnaast kan een vennootschap ook een Vennootschap Onder Firma (VOF) zijn. Het verschil is dat een VOF geen rechtspersoon is en je dus niet verplicht naar de notaris […]
  Lees meer
 • Vennootschap Onder Firma
  Een vennootschap onder firma is een bedrijfsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Het is de mogelijkheid voor verschillende personen om samen deel te nemen aan het economisch verkeer. De leden van een VOF noem je vennoten. Denk aan twee loodgieters die samen een bedrijfje willen hebben. Omdat de VOF geen rechtspersoon is zijn de deelnemers gewoon privé aansprakelijk […]
  Lees meer
 • Vennootschapsovereenkomst
  De vennootschapsovereenkomst is de overeenkomst waarmee je samen met anderen een Vennootschap Onder Firma (VOF) opricht. Ook de overeenkomst om een commanditaire vennootschap op te richten noem je zo. Je legt hier in ieder geval vast dat je samen een onderneming opricht en dus gaat samenwerken voor een bepaald doel. Ook leg je hierin vast […]
  Lees meer
 • Vereniging
  Een vereniging is  meestal een rechtspersoon die leden heeft en is opgericht met een bepaald doel dat in de statuten is vermeld. Er zijn twee soorten verenigingen, namelijk eentje die bij notariële akte kan worden opgericht. De andere die niet is opgericht bij de notaris noem je een informele vereniging. Dat is ook geen rechtspersoon. […]
  Lees meer
 • Vereniging van Eigenaren
  Een Vereniging van Eigenaren is een bijzondere vereniging. Het betreft de eigenaren van verschillende appartementen, de appartementseigenaren, in een pand of blok.Samen vormen zij een vereniging om hun gemeenschappelijk belangen te behartigen. Zoals het onderhoud en de schoonmaak. Ook kan de vereniging regels opstellen. Lidmaatschap van een VVE is vaak verplicht en er is een maandelijkse […]
  Lees meer
 • Verhuisvergoeding
  De verhuisvergoeding of verhuiskostenvergoeding is een vergoeding waar een huurder recht op heeft als hij of zij moet verhuizen. De verhuiskostenvergoeding is een tegemoetkoming in de kosten voor het verhuizen en herinrichten. De verhuiskostenvergoeding is wettelijk verplicht (dwingend recht). De verhuurder moet de verhuisvergoeding als de verhuurder de woning sloopt of renoveert. Dit geldt bij […]
  Lees meer
 • Verhuurder
  De verhuurder is iemand die een object aan een ander, de huurder, ter beschikking stelt op basis van een huurovereenkomst. Het gehuurde object is meestal eigendom van de verhuurder. De verhuurder is verplicht om het gehuurde in gebruik te geven aan de huurder. Ook is de verhuurder verplicht gebreken aan het gehuurde te verhelpen. De […]
  Lees meer
 • Verhuurdersverklaring
  De verhuurdersverklaring is een document dat een verhuurder opstelt ten behoeve van een nieuwe verhuurder. Daarin geeft de verhuurder een verklaring over het gedrag van de huurder. Ook staat erin hoe deze aan de huurverplichtingen heeft voldaan. Zoals eventuele huurachterstanden en overlast. Hiermee kan een nieuwe verhuurder dus op voorhand weten hoe de huurder zich […]
  Lees meer
 • Vernietigbaar
  Een rechtshandeling is soms vernietigbaar of aantastbaar. Bijvoorbeeld als je iets (ver)koopt onder dreiging, dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden . Pas als de vernietigbare rechtshandeling is vernietigd (door de rechter), heeft de rechtshandeling nooit bestaan. Als je een vernietigbare rechtshandeling wil vernietigen, dan moet je dat binnen een bepaald tijd doen. Na verloop van […]
  Lees meer
 • Verpanding
  Een verpanding is de rechtshandeling waarmee een pandrecht ontstaat. Dit is dus de handeling waarmee de pandgever een pandrecht, dus een beperkt recht, vestigt op zijn of haar goederen ten behoeve van de pandhouder. Alle goederen kunnen worden verpand, behalve onroerende zaken en registergoederen (zoals grond, gebouwen en schepen). Verpanding van inventaris en vorderingen komt […]
  Lees meer
 • Verschot
  Een verschot of verschotten zijn de bijkomende kosten die door de notaris advocaat, of jurist namens jou aan anderen moet betalen. De juridische hulpverlener is op grond van de wet verplicht om deze kosten te maken. Voorbeeld verschot Het bekendste voorbeeld is het griffierecht, de kosten die je aan de rechtbank moet betalen om jouw zaak in […]
  Lees meer
 • Verzoekschrift
  Het verzoekschrift is een schriftelijk stuk waarmee een verzoek wordt gedaan aan de rechter. Met een verzoekschrift wordt een verzoekschriftprocedure gestart. De wet bepaalt wanneer een verzoekschrift moet worden indienen. Dat moet bijvoorbeeld voor een echtscheiding, adoptie en handlichting. Een verzoekschrift is dus net als een dagvaarding het begin van de echte procedure. Lees meer […]
  Lees meer
 • vidimus
  De term vidimus wil letterlijk zeggen wij hebben gezien. Het betekent dat een vorig document of toezegging integraal onderdeel uitmaakt van deze uitspraak of akte.
  Lees meer
 • Volmacht
  Door een volmacht te verlenen kun je aan een ander de bevoegdheid geven om in jouw naam rechtshandelingen uit te voeren. Volmacht is dus een vorm van vertegenwoordiging. Als jij de toestemming geeft dan ben je de volmachtgever en is de ander de gevolmachtigde. Je kan nooit meer overdragen dan jezelf rechten hebt. Zo kan […]
  Lees meer
 • Vonnis
  Het vonnis is een van de soorten beslissingen die een rechter van een rechtbank kan nemen. Het ligt aan de situatie wat je nodig hebt, een vonnis of een beschikking. Een vonnis heb je (meestal) nodig als je iets wilt afdwingen. Bijvoorbeeld schadevergoeding als de gekochte woning achteraf gebreken vertoont of het vernietigen (ongedaan maken) […]
  Lees meer
 • Voogd
  Een voogd is iemand die de zorg voor jouw minderjarige kind(eren). Een voogd komt in twee situaties voor. De eerste is die waarbij beide ouders zijn overleden. Deze persoon heeft dan het gezag over de minderjarige. De voogd komt pas in beeld als beide ouders zijn overleden. Je kan de voogdij in een testament of in […]
  Lees meer
 • Voorzieningenrechter
  De voorzieningenrechter is de officiële naam voor de kortgedingrechter. Deze rechter behandelt kort gedingen. Naast de voorzieningenrechter zijn er bij een rechtbank ook andere typen rechters. Bijvoorbeeld de kantonrechter en politierechter. Je vindt alle informatie over de Nederlandse rechtspraak op de zeer informatieve website van de rechterlijke macht, rechtspraak.nl
  Lees meer
 • Vordering
  Een vordering is een eis of een aanspraak op iets. In de handelspraktijk is een geldvordering, dus een aanspraak op ontvangst van een geldbedrag. Een vordering kan direct opeisbaar zijn, of pas in de toekomst. De vordering ontstaat op het moment zoals dat is overeengekomen in de overeenkomst die hieraan ten grondslag ligt. Ontstaan en […]
  Lees meer
 • Vrijheid van godsdienst
  De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is een grondrecht dat is vastgelegd in de Grondwet (artikel 6 Grondwet). Iedereen mag (samen of alleen) een godsdienst of levensovertuiging kiezen en dat laten zien. Bijvoorbeeld door het oprichten van een kerkgenootschap, vereniging of stichting voor jouw religieuze gemeenschap of activiteiten. De rechter kan in sommige gevallen op […]
  Lees meer
 • Vrijheid van vereniging
  De vrijheid van vereniging is een grondrecht dat is vastgelegd in de Grondwet (artikel 8 Grondwet). Op grond daarvan mag iedereen bijeenkomen en zich organiseren, ook door het oprichten van een vereniging (met twee of meer mensen). Wat de vereniging doet en wat het doel is, mag je zelf bepalen. Voorbeelden van een vereniging zijn […]
  Lees meer
 • Vruchtgebruik
  Vruchtgebruik is het recht om goederen te gebruiken die van een ander zijn, en daarvan de ‘vruchten’ (bijvoorbeeld rente) te genieten. Vruchtgebruik eindigt als de vruchtgebruiker overlijdt. Of eerder, als partijen dat zijn overeengekomen of als dat in een testament is bepaald. Veelvoorkomend is de situatie waarin de langstlevende ouder het vruchtgebruik heeft over de […]
  Lees meer
 • Vuistpand
  Een vuistpand is een pandrecht dat rust op een roerende zaak die zich niet in de macht van de pandgever bevindt, maar in de macht (niet in het bezit!) van de pandhouder of een derde partij. Dit dient als een vorm van zekerheid tot terugbetaling van bijvoorbeeld een geldlening. Ook wel vuistpandrecht of openbaar pandrecht. […]
  Lees meer
 • Waarborgsom
  De waarborgsom is het bedrag dat iemand betaalt bij wijze van zekerheid. Houd die persoon zich niet aan de afspraken, dan kan de andere partij de waarborgsom aanspreken. Bijvoorbeeld bij de koop van een woning. De koper van een woning moet betalen voordat de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden. De waarborgsom is een soort aanbetaling of zekerheidstelling voor […]
  Lees meer
 • Waardering Onroerende Zaken
  De WOZ is de afkorting van de Waardering Onroerende Zaken. De WOZ waarde is dus de waarde die een gemeente vaststelt voor een onroerende zaak. Met deze waarde stelt de gemeente ook de hoogte van de OZB (Onroerende Zaakbelasting) vast. Het tarief van de OZB berekent de gemeente naar een bepaald percentage van de WOZ […]
  Lees meer
 • Wanbetaler
  De wanbetaler is iemand die zijn schulden niet op tijd of helemaal niet betaalt. Soms is het onwil of een conflict, soms heeft iemand betaalproblemen. Als iemand schulden bij een of meer schuldeisers heeft, dan is die persoon juridisch een schuldenaar. Zie ook schuldsanering. Wanbetalers staan soms geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie (BKR).
  Lees meer
 • Wet aanpassing arbeidsduur
  De Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) biedt de mogelijkheid voor werknemers om korter of langer te gaan werken. Werknemers die minimaal één jaar in dienst zijn kunnen een verzoek indienen. Werkgevers kunnen dit verzoek alleen in bijzondere gevallen weigeren.
  Lees meer
 • Wet arbeid en zorg
  De Wet arbeid en zorg is een bundeling van alle zorgmogelijkheden die we in Nederland kennen. Denk aan zwangerschapsverlof, adoptieverlof, pleegouderverlof en zorgverlof. Het is een reeks rechten op verlof en doorbetaling.
  Lees meer
 • Wet bestuurdersaansprakelijkheid
  Voluit heet de WBA: Wet bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement. De wet regelt in welke gevallen een bestuurder van een rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk is. Het gaat om de aansprakelijkheid voor wanbestuur in het zicht van een faillissement. Het kan ook gaan om het zodanig slecht besturen van een onderneming dat die failliet gaat. De wet […]
  Lees meer
 • Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid
  De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid regelt het verbod op leeftijdsdiscriminatie bij werken. Ziet specifiek dus op arbeid. Zoals onderscheid in beloning, carrièrekansen en dergelijke. De wet is in 2003 in werking getreden.
  Lees meer
 • Wet ketenaansprakelijkheid
  De wet ketenaansprakelijkheid is een regeling waardoor het minder eenvoudig is om te frauderen met premieafdracht en belastingen. Alle partijen in de keten van opdrachtgever tot en met tussenpersonen zoals uitzendbureaus zijn aansprakelijk voor het correct afdragen van premies en belastingen. De wet is onderdeel van de Invorderingswet.
  Lees meer
 • Wet minimumloon en vakantiebijslag
  De Wet minimumloon en vakantiebijslag is een Nederlandse wet die het minimumloon regelt. De wet is ingevoerd in 1968. De wet kent ook een minimale vakantietoeslag. De bedragen in de wet worden vastgesteld door de minister. Ieder publiceert deze nieuwe normbedragen. De bedragen zijn belangrijk omdat ook andere wettelijke normen hieraan gekoppeld zijn.
  Lees meer
 • Wet op de huurcommissies
  De Wet op de huurcommissies regelde onder andere de organisatie, bevoegdheden en taken van de huurcommissies. Ook regelde deze wet hoe de procedure bij de huurcommissies moest verlopen. Deze wet is in 2003 vervallen. De Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte is hiervoor in de plaats gekomen.
  Lees meer
 • Wet op het notarisambt
  De Wet op het notarisambt is de officiële naam voor de Notariswet. In de Wet op het notarisambt staan regels waar notarissen zich aan moeten houden, zoals toezichtregels en regels over het maken van aktes.Naast de wet zijn notarissen ook gebonden aan de regels van de KNB, de Koninklijke Beroepsorganisatie Notariaat.
  Lees meer
 • Wet openbaarheid van bestuur
  De Wet openbaarheid van bestuur 1991 regelt de openbaarmaking van overheidsinformatie. Het uitgangspunt is dat alle informatie van de overheid openbaar is. Geheimhouding van stukken is de uitzondering. Je hebt dus recht op overheidsinformatie. Iedere burger kan met een beroep op de WOB overheidsdocumenten opvragen. Dat opvragen noem je ook wel wobben. Het wordt ook […]
  Lees meer
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen
  In de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is de schuldsanering geregeld. Zoals de naam al aangeeft, geldt deze alleen voor natuurlijke personen (mensen van vlees en bloed), dus niet voor rechtspersonen. De regeling staat open voor mensen met grote schulden. Door enkele jaren in de WSNP te gaan kunnen zij van hun schulden afkomen, ze […]
  Lees meer
 • Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme
  De WWFT staat voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Zakelijke en financiële dienstverleners zijn gebonden aan de WWFT. Op basis daarvan moeten notarissen, advocaten en banken melding maken van (voorgenomen) ongebruikelijke geldtransacties. Dit is de meldingsplicht. Bijvoorbeeld bij het (ver)kopen van onroerend goed, het oprichten van rechtspersonen of het (ver)kopen […]
  Lees meer
 • Wet waardering onroerende zaken
  De Wet waardering onroerende zaken is de wet die regels geeft over hoe gemeentes de WOZ waarde voor onroerende zaken moeten waarderen. Op grond van deze wet legt de gemeente bijvoorbeeld de onroerende zaakbelasting op. Maar de waarde speelt ook mij bij het bepalen van andere fiscale aanslagen en bijdragen.
  Lees meer
 • Wet werk en zekerheid
  De Wet werk en zekerheid de WWZ is een wet uit 2015 die een groot aantal andere wetten heeft gewijzigd. Met de nieuwe wet kwamen nieuwe regels voor ontslag, flexwerk en ontslagvergoedingen. Ook belangrijk waren regels over proeftijden en de manier van het aanzeggen van ontslag. Onder andere het BBA is hiermee voor een groot […]
  Lees meer
 • Wethouder
  De wethouder is een openbaar bestuurder van een gemeente. Samen met de burgemeester vormen de wethouders het college van B&W. De gemeenteraad kiest de wethouders. In principe zijn deze wethouders voor vier jaar benoemd. Hun termijn is dan gelijk met de termijn van de gemeenteraad. Samen met de gemeenteraad vormen de wethouders het gemeentebestuur. Een […]
  Lees meer
 • Wettelijke Aansprakelijkheid
  De wettelijke aansprakelijkheid is de regeling in de wet die bepaalt wanneer je aansprakelijk bent. Soms ben je dat door gedrag. Je handelt onrechtmatig en dus ben je aansprakelijk voor schade. Soms ben je dat op grond van zogenaamde risicoaansprakelijkheid. Als je met een auto aan het verkeer deelneemt ben je aansprakelijk. Als je een […]
  Lees meer
 • Wettelijke rente
  De wettelijke rente is een rentepercentage dat is gebaseerd op de wet. De hoogte van die rente wordt vastgesteld door de minister. De hoogte is gekoppeld aan de algemene rentestand. Er zijn twee soorten wettelijke rente. De ene is van toepassing op commerciële transacties, de wettelijke handelsrente. De andere is van toepassing op overeenkomsten met […]
  Lees meer
 • Wilsrechten
  Wilsrechten zijn de rechten die de kinderen volgens de wet hebben. Dat is het recht om in bepaalde situaties de eigendom van goederen uit de nalatenschap op te eisen. Bijvoorbeeld als de langstlevende ouder gaat hertrouwen. Als de kinderen een wilsrecht inroepen, krijgen zij goederen in eigendom ter waarde van de vordering die zij hebben op […]
  Lees meer
 • Winkeliersvereniging
  Een winkeliersvereniging is een specifieke vereniging van ondernemers, een specifieke ondernemersvereniging. De vereniging heeft tot doel om de gezamenlijke belangen van de aangesloten detailhandelaren te behartigen. De vereniging kan de gemeenschappelijke belangen behartigen richting overheid of andere partijen. Soms zijn alle winkeliers huurder van dezelfde verhuurder, in die gevallen heeft de vereniging ook vaak het […]
  Lees meer
 • Woningwet
  De Woningwet bevat regels over wat woningcorporaties wel en niet mogen doen, onder welke voorwaarden en wie daar toezicht op houdt. De belangrijke bepaling van de Woningwet is dat woningcorporaties moeten zorgen voor huurwoningen voor mensen met lagere inkomens. Deze wet is dus met name bedoeld om te bevorderen dat mensen in een huis kunnen […]
  Lees meer
 • Zelfstandige woonruimte
  Een zelfstandige woonruimte is een woning met een eigen (en af te sluiten) toegangsdeur, eigen keuken en een eigen toilet. Dat zijn woonruimtes waar anderen dan de bewoner geen toegang tot hebben. Voorbeelden van zelfstandige woningen zijn huizen en appartementen. Een zelfstandige woonruimte is dus een woning waarin in ieder geval aanwezig is: eigen woon(slaap)kamer […]
  Lees meer
 • Zelfstandige zonder personeel ZZP
  Een Zelfstandige zonder personeel, een ZZP-er is begrip dat ziet op een veelheid aan ondernemers. De ZZP-er kan een eenmanszaak hebben, lid zijn van een ZZP-coöperatie of zelfs werkzaam zijn vanuit een VOF. Kenmerkend is dat zij geen personeel hebben en verschillende opdrachtgevers hebben. Vroeger noemde je dit ook wel free-lancers. Belangrijk is dat de […]
  Lees meer
 • Ziektewet
  De ziektewet regelt de regels en betaling van zieke werknemers. Voor die werknemers die geen recht hebben op de ziekte-uitkering van de werkgever gedurende de eerste 52 weken van ziekte, geldt het vangnet van de Ziektewet. Op grond van die regeling komen alle werknemers in aanmerking voor een uitkering van 70% van hun loon. Gedurende […]
  Lees meer
 • Zorgverlof
  Het zorgverlof wil zeggen dat een werknemers, al dan niet betaald, het recht heeft om een aantal dagen per jaar verlof op te nemen om te zorgen voor een naaste. Zorgverlof is een wettelijk recht opgenomen in de Wet arbeid en zorg WaZo. Je hebt recht op twee weken per twaalf maanden verlof.
  Lees meer
 • Zwangerschapsverlof
  Zwangerschapsverlof is de verlofperiode waarin een zwangere werkneemster recht heeft op doorbetaling van 100% van het dagloon. Het wettelijk verlof is een periode van minimaal 16 weken. Het recht is vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg WaZo. Ontslag tijdens zwangerschap Tijdens zwangerschap geldt een wettelijk ontslagverbod. Dat betekent dat een werkgever jou niet tijdens […]
  Lees meer
0
Je winkelwagen