Juridisch Woordenboek

Juristen gebruiken erg veel woorden die voor niet-juristen soms lastig te begrijpen zijn. Daarom leggen we die hier in het gratis Juridisch Woordenboek uit. Met zoveel mogelijk onderlinge verbanden.

 • Aandeel
  Een aandeel in een rechtspersoon is een deel van de eigendom van die rechtspersoon. In Nederland kan je aandelen bezitten
  Lees meer
 • Aandeelhouder
  De aandeelhouder bezit een deel van een bedrijf. Dat kan van een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV)
  Lees meer
 • Aandeelhoudersovereenkomst
  De aandeelhoudersovereenkomst kan naast de statuten van een BV een manier zijn om afspraken vast te leggen tussen aandeelhouders.Zo kan
  Lees meer
 • Aandeelhoudersvergadering
  Aandeelhoudersvergadering of zoals de formele benaming is: Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Op deze vergadering nemen de houders van aandelen in
  Lees meer
 • Aanmaning
  Een aanmaning is een herinnering om iets te doen. In de juridische zin gaat het dan meestal om de herinnering
  Lees meer
 • Aannemingsovereenkomst
  De aannemingsovereenkomst is een specifieke overeenkomst om een werk van stoffelijke aard (bijvoorbeeld een bouwwerk) tot stand te brengen. De
  Lees meer
 • Aanstelling
  Een aanstelling is de oude term voor de arbeidsovereenkomst van ambtenaren. Sinds januari 2020 zijn ambtenaren ook in dienst op
  Lees meer
 • Achtergesteld
  Achtergesteld is een begrip dat meestal in combinatie met een geldlening in gebruik is. De lening is dan tweede in
  Lees meer
 • Achterstallig onderhoud
  Achterstallig onderhoud wil zeggen dat er zo slecht onderhoud is gepleegd dat er schade is ontstaan. Je gebruikt deze term
  Lees meer
 • Activa
  De activa zijn alle bezittingen of eigendommen van een rechtspersoon. Een rechtspersoon kan daarover beschikken voor de uitoefening van het bedrijf. De activa
  Lees meer
 • Adviesrecht
  Een ondernemingsraad heeft een wettelijk adviesrecht. De ondernemingsraad heeft het recht om over een flink aantal beslissingen te adviseren. Als
  Lees meer
 • Advocaat
  De advocaat is een bijzondere jurist die is beëdigd door de rechtbank. Na een studie rechten kan je bij een
  Lees meer
 • Advocaat-generaal
  De advocaat-generaal is een functionaris bij de Hoge Raad. Een advocaat-generaal bij de Hoge Raad is hoofdzakelijk belast met het
  Lees meer
 • Advocatenwet
  De Advocatenwet bevat regels over advocaten, zijn of haar bevoegdheden, wettelijke plichten en de eisen waaraan een advocaat moet voldoen.
  Lees meer
 • Afvloeiingsregeling
  Een afvloeiingsregeling is een vergoeding die je aan een werknemer betaalt in geval van ontslag. Tegenwoordig meestal een transitievergoeding. Het
  Lees meer
 • Agentuur
  Agentuur is de overeenkomst waarbij een handelsagent overeenkomsten sluit tussen zijn opdrachtgever en de klant. De agent is dus zelf
  Lees meer
 • Akte van verpanding
  De akte van verpanding is een ander woord voor een pandakte. In dit schriftelijk stuk leggen de pandgever en de
  Lees meer
 • Algemene vergadering
  De algemene vergadering is de ledenvergadering van een vereniging. Tijdens deze algemene vergadering moeten alle leden zijn opgeroepen, moet er
  Lees meer
 • Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

  Lees meer
 • Algemene voorwaarde
  Algemene voorwaarden zijn een set aanvullende of standaard afspraken die een verkoper of dienstverlener kan gebruiken voor meerdere overeenkomsten. Bijvoorbeeld
  Lees meer
 • Alimentatie
  Alimentatie is een geldbedrag dat een ex-partner of ouder moet betalen aan de andere, minder draagkrachtige, ex-partner voor kosten van
  Lees meer
 • Alimentatie-indexering
  De alimentatie-indexering is een jaarlijks percentage waarmee de alimentatie stijgt. Dit percentage stelt de minister van Rechtsbescherming vast. De verhoging
  Lees meer
 • Anciënniteit
  Binnen het arbeidsrecht is anciënniteit is dat de duur van het dienstverband bepalend is voor bepaalde rechten. Bijvoorbeeld, hoe langer
  Lees meer
 • Appel
  Appel is een ander woord voor hoger beroep. Het is de oude term, die je nog terugziet in de namen
  Lees meer
 • Arbeidsinspectie
  De arbeidsinspectie is een overheidsdienst die is belast met de handhaving en uitvoering van arbeidsomstandighedenwet en arbeidstijdenwetgeving. De formele naam
  Lees meer
 • Arbeidsomstandigheden
  De arbeidsomstandigheden zijn het geheel van omstandigheden waaronder je arbeid verricht. Dat zijn dus feitelijk omstandigheden zoals de inrichting van
  Lees meer
 • Arbeidsomstandighedenwet
  In de Arbeidsomstandighedenwet is geregeld welke verplichtingen de werkgever heeft met betrekking tot arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en welzijn van de
  Lees meer
 • Arbeidsongeschiktheid
  Arbeidsongeschiktheid wil zeggen dat je ‘op medische gronden naar objectieve maatstaven gemeten niet kan of mag werken.  De in aanmerking
  Lees meer
 • Arbeidsovereenkomst

  Lees meer
 • Arbeidsvoorwaarde
  Arbeidsvoorwaarde, komt eigenlijk alleen voor in het meervoud, de arbeidsvoorwaarden. Dat zijn de in acht te nemen voorwaarden bij een
  Lees meer
 • Arbitrage
  Arbitrage is een vorm van rechtspraak. Dat is een (vaak goedkoper en sneller) alternatief voor een procedure bij de gewone rechter
  Lees meer
 • Arbitrageclausule
  Een arbitrageclausule is een afspraak tussen contractspartijen. Daarmee spreek je met elkaar af dat jullie eventuele geschillen niet aan de rechter,
  Lees meer
 • Arbodienst
  Een arbodienst is een organisatie die werkgevers onder andere  bijstaat bij controle van ziekte en arbeidsomstandigheden. De werkgever is verplicht
  Lees meer
 • Auteursrecht
  Het auteursrecht in formele zin is het recht van een maker om zelf te mogen bepalen wat er met zijn
  Lees meer
 • Authentieke akte
  Een akte is pas een authentieke akte als die door een daartoe bevoegde ambtenaar is opgemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld een
  Lees meer
 • Authentieke pandakte
  Een authentieke pandakte is een pandakte die is opgesteld via een notaris. In dit schriftelijk stuk leggen de pandgever en
  Lees meer
 • Autoriteit Consument en Markt
  De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is de toezichthouder die consumenten beschermt tegen oneerlijke handelspraktijken. Consumenten kunnen bij de ACM
  Lees meer
 • Autoriteit Financiële Markten
  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een overheidsinstelling die toezicht houdt op financiële markten en onder andere de consument beschermt
  Lees meer
 • Bankgarantie
  De bankgarantie is een garantie dat de bank de koopsom of een ander bedrag zal voldoen aan de verkoper. Hiermee
  Lees meer
 • Basisregistratie Personen
  In de Basisregistratie personen (BRP) worden de persoonsgegevens bijgehouden van iedereen die in Nederland woont. De Basisregistratie Personen is in
  Lees meer
 • Beding
  Een beding is een bepaling of artikel in een overeenkomst of akte. Ook wel een clausule. Een beding kan een
  Lees meer
 • Bedrijfsarts
  Een bedrijfsarts is een medische deskundige die gespecialiseerd is in medische zaken en werk. Iedere werkgever is verplicht om een
  Lees meer
 • Beëindigingsovereenkomst Arbeidsovereenkomst

  Lees meer
 • Begunstigde
  De begunstigde is degene aan wie iets ten goede komt. Het begrip wordt juridisch heel veel gebruikt. Bij een schenking
  Lees meer
 • Benelux-Bureau voor intellectuele eigendom
  Het Benelux-bureau voor intellectuele eigendom is de organisatie waar je een merk of ontwerp kan deponeren. Je maakt onderscheid tussen
  Lees meer
 • Beschikking
  De beschikking is een van de soorten beslissingen die een rechter van een rechtbank kan nemen. Het ligt aan de
  Lees meer
 • Besloten Vennootschap
  Een Besloten Vennootschap is een rechtspersoon. Voluit Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vennootschap is besloten omdat je de aandelen
  Lees meer
 • Besluit energieprestatie gebouwen
  Het Besluit energieprestatie gebouwen (BEG) is een regeling van de overheid die vastgoedeigenaren verplicht om een energielabel af te geven.
  Lees meer
 • Bestuursverslag
  Het bestuursverslag is een verantwoording door het bestuur van een rechtspersoon. Hierin staat een toelichting op de jaarcijfers en het
  Lees meer
 • Bewaarneming
  Bewaarneming is een bijzondere overeenkomst, waarbij de ene partij iets zal bewaren, voor de andere pratij. Belangrijke aspecten zijn de
  Lees meer
 • Bewijskracht
  De bewijskracht is de waarde van een bepaald document om te kunnen als bewijs in een rechtszaak. De rechter bepaalt
  Lees meer
 • Bewind
  Bewind wil zeggen dat een persoon of instelling de beslissingen namens een ander neemt. Bewind komt voor bij mensen die
  Lees meer
 • Bewindvoerder
  Een bewindvoerder (ook curator) beheert namens iemand anders zijn financiën. De taak is het beheren van alles wat onder zijn
  Lees meer
 • Blokkeringsregeling
  De blokkeringsregeling is een regeling die de mogelijkheid van eigendomsoverdracht van aandelen van een besloten vennootschap beperkt. Deze regeling beperkt, dus blokkeert de aandeelhouders in hun vrijheid om hun
  Lees meer
 • Boekjaar
  Een boekjaar is een boekhoudkundig begrip. Het is juridisch van belang omdat het boekjaar wordt gedefinieerd in de statuten van
  Lees meer
 • Boete
  Een boete is een bedrag dat je voor straf moet betalen. We kennen verschillende boetes. De meest bekende is de
  Lees meer
 • Boetebeding
  Een boetebeding is een onderdeel, een beding, van een overeenkomst. Als één van de partijen zich niet aan de overeenkomst
  Lees meer
 • Borg
  De borg is iemand die aan een schuldeiser een borgstelling of borgtocht heeft afgegeven voor iemand anders (de schuldenaar). Dat
  Lees meer
 • Borgstelling
  Een borgstelling is een afspraak tussen een borg en een schuldeiser zoals een bank. Ook wel borgtocht of garantstelling. Die
  Lees meer
 • Box 3
  Box 3 is een fiscale term. Het is de vermogensbox. Er zijn bij de opgave van de Inkomstenbelasting drie boxen.
  Lees meer
 • BTW (omzetbelasting)
  De BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde. Het is een zogeheten directe belasting. Men noemt het ook wel omzetbelasting. Dit
  Lees meer
 • Buitengerechtelijke incassokosten
  De buitengerechtelijke incassokosten zijn de wettelijk vastgelegde kosten die je van je schuldenaar mag opeisen voor het afdwingen van betaling van
  Lees meer
 • Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen
  Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen noem je BBA. Het BBA is een van de oudste regelingen op het gebied van arbeidsrecht.
  Lees meer
 • Bureau Kredietregistratie BKR
  Het Bureau Kredietregistratie, beter bekend als BKR in Tiel is een centraal register van consumentenkredieten. Alle banken en andere kredietverschaffers
  Lees meer
 • Burgemeester
  De burgemeester is een bestuurder op lokaal niveau namelijk de gemeente. Iedere gemeente in Nederland heeft een burgemeester. De benoeming
  Lees meer
 • Burgemeester en wethouders
  Het college van burgemeester en wethouders is een publiek orgaan van de gemeente. Het college van B&W is het dagelijks
  Lees meer
 • Burgerlijk Wetboek
  Het Burgerlijk Wetboek is een verzamelingen van wetboeken die regels bevatten over de verschillende (rechts)verhoudingen tussen personen. Het bestaat uit
  Lees meer
 • Burgerservicenummer
  Het burgerservicenummer een uniek nummer dat iedere Nederlander heeft. Het is het nummer waarmee je bent opgeslagen in de Basisregistratie
  Lees meer
 • Centraal Justitieel Incassobureau CJIB
  Het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) is het incassobureau van de overheid. Dit incassobureau zorgt namelijk voor inning van schulden aan
  Lees meer
 • Centrale ondernemingsraad
  De Centrale Ondernemingsraad staat boven de afzonderlijke ondernemingsraden. In grote bedrijven, die uit meerdere ondernemingen bestaan, kan in iedere onderneming
  Lees meer
 • Centrale Raad van Beroep
  De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter in Nederland voor ambtenarenzaken en sociale zekerheid. Die zaken gaan dus
  Lees meer
 • Clausule
  De clausule is een ander woord voor bepaling of artikel in een overeenkomst een wet of een ambtelijk stuk. Het
  Lees meer
 • Codicil
  In een codicil regel je zelf de gang van zaken na je dood. Het gaat dan niet om hoe je
  Lees meer
 • Collectief ontslag
  Collectief ontslag is het ontslaan van meer dan één werknemer tegelijk. Dit ontslag is meestal in het kader van een
  Lees meer
 • Collectieve arbeidsovereenkomst
  Een collectieve arbeidsovereenkomst is beter bekend onder de afkorting CAO. Het is een overeenkomst tussen werkgever(s) en vakbonden. In de
  Lees meer
 • College van procureurs generaal
  Het College van procureurs generaal is het bestuur van het Openbaar Ministerie. Het College maakt beleid en stuurt het OM
  Lees meer
 • Commanditaire vennootschap
  Een commanditaire vennootschap is een ondernemingsvorm die het meest lijkt op de VOF. Net als bij de vennootschap onder firma
  Lees meer
 • Concurrentiebeding
  Een concurrentiebeding is een bepaling in een arbeidsovereenkomst die de werknemer verbiedt om bij een concurrent van de werkgever te
  Lees meer
 • Consignatie

  Lees meer
 • Consument
  Een consument in juridische zin, is een iemand die iets koopt niet voor zijn of haar beroep of bedrijf. Dat
  Lees meer
 • Consumentenbond
  De Consumentenbond is een landelijke consumentenorganisatie die opkomt voor bescherming en belangen van consumenten. Het is een vereniging waarvan je
  Lees meer
 • Consumentenkoop
  Een consumentenkoop is een koopovereenkomst tussen een consument en een professionele verkoper. Bij een consumentenkoop heeft de consument sterke consumentenrechten,
  Lees meer
 • Contributie
  Contributie is letterlijk de bijdrage. Bij verenigingen is het lidmaatschapsgeld. De contributie is de bijdrage die de leden aan de
  Lees meer
 • Crediteur
  De crediteur is een ander woord voor schuldeiser. Een crediteur is dus iemand een vordering heeft op een debiteur ofwel
  Lees meer
 • Curatele
  Curatele betekent dat iemand onder toezicht is gesteld. Als een meerderjarige zijn eigen belangen niet meer behoorlijk kan behartigen (bijvoorbeeld
  Lees meer
 • Curator
  Een curator is iemand die door de rechtbank aangewezen is om iemands bezittingen te beheren. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat
  Lees meer
 • Dagtekening
  De dagtekening is de datum die op een document staat. Bijvoorbeeld op een onderhandse akte of authentieke notariële akte . Die datum
  Lees meer
 • Dagvaarding
  Een dagvaarding is een processtuk waarmee je een civiele zaak start of aanhangig kan maken bij de rechtbank. Met een
  Lees meer
 • Datalek
  Een datalek is de mogelijkheid dat persoonsgegevens openbaar zijn geworden. Ze zijn per ongeluk of bewust verschaft aan een andere
  Lees meer
 • Debiteur
  De debiteur is ander woord voor schuldenaar. Een debiteur is dus iemand die een schuld bezit en moet betalen aan
  Lees meer
 • Deeltijdarbeid
  Deeltijdarbeid is arbeid die regelmatig op basis van een arbeidsovereenkomst wordt verricht, gedurende een arbeidsduur die korter is dan de
  Lees meer
 • Derdengeld
  Derdengeld is geld dat van iemand anders is. Het is geld dat tijdelijk door iemand anders wordt beheerd. Door het
  Lees meer
 • Derdengeldenrekening
  Een derdengeldenrekening is een bankrekening waarop geld staat dat niet van de notaris, de advocaat of een deurwaarder is, maar
  Lees meer
 • Deurwaarder
  De deurwaarder is een openbaar ambtenaar die betrokken is bij juridische procedures. Ook wel gerechtsdeurwaarder. Een deurwaarder zorgt ervoor dat
  Lees meer
 • Directeur Grootaandeelhouder
  Een DGA is iemand die naast een leidinggevende functie in een BV een substantieel deel van de aandelen bezit. Voor
  Lees meer
 • Directeur/bestuurder
  De directeur is de hoogste positie binnen de onderneming of organisatie. Deze leidinggevende kan best zelf ook werknemer van de
  Lees meer
 • Dividend

  Lees meer
 • Dividendbelasting
  De dividendbelasting is de belasting op de ingehouden (voorheffing) op dividenduitkeringen aan aandeelhouders van een Besloten of Naamloze Vennootschap. Deze
  Lees meer
 • Doorbetalingsverplichting
  De doorbetalingsverplichting is de plicht on loon door te betalen tijdens ziekte. De werkgever is verplicht om het loon door
  Lees meer
 • Dringende reden
  Een dringende reden is een begrip in het ontslagrecht. Het is categorie redenen die kan leiden tot een terecht gegeven
  Lees meer
 • Due Diligence
  Due Diligence is een begrip uit de fusie- en overnamewereld. Het boekenonderzoek door de verkoper van de gegevens van de
  Lees meer
 • Dwaling
  Dwaling is de situatie dat iemand een overeenkomst is aangegaan onder valse voorwendselen. De andere partij heeft zaken zodanig anders
  Lees meer
 • Dwingend recht
  Dwingend recht zijn regels opgenomen in de wet waar je niet vanaf kan wijken. Als je een contract sluit dan
  Lees meer
 • Echtgenoot
  De echtgenoot is iemand waarmee een ander wettelijk is getrouwd. Zij kunnen in gemeenschap van goederen of onder huwelijksvoorwaarden trouwen.
  Lees meer
 • Energielabel
  Een energielabel is een document waarop een score voor de energiezuinigheid en energieprestaties van gebouwen staat. Bijvoorbeeld voor woningen en
  Lees meer
 • Erfenis
  De erfenis bevat alles wat er bij overlijden van iemand (de erflater)aan goederen en schulden aanwezig is. Bijvoorbeeld bezittingen zoals
  Lees meer
 • Erfgenaam
  De erfgenaam is iemand die iets erft. In de wet staan wie je erfgenamen zijn. Je kunt dat ook zelf
  Lees meer
 • Executeur
  De executeur regelt jouw erfenis. Letterlijk betekent het: uitvoerder. Je wijst de executeur aan in je testament. Het is meestal
  Lees meer
 • Executoriale verkoop
  De executoriale verkoop (of executieverkoop) is de verkoop van goederen van de schuldenaar. Uit de opbrengst van die goederen worden
  Lees meer
 • Faillissement
  Een faillissement kan zakelijk of persoonlijk zijn. Persoonlijk failliet is als jij jouw schulden niet meer kunt voldoen. Je kunt
  Lees meer
 • Faillissementsregister (Centraal Insolventieregister)
  Het faillissementsregister is het openbare en online register waarin informatie staat over faillissementen van rechtspersonen en natuurlijke personen. Het register
  Lees meer
 • Fiscale eenheid
  De fiscale eenheid is het geval wanneer meerdere belastingplichtige ondernemers of ondernemingen zijn samengevoegd als een eenheid voor de vennootschapsbelasting
  Lees meer
 • Gedeputeerde
  Een gedeputeerde is een bestuurder van de provincie. De functie is vergelijkbaar met die van een wethouder bij de gemeente
  Lees meer
 • Gemeenteraad
  De gemeenteraad is een gekozen orgaan van een gemeente. De leden van de raad zijn gekozen voor een periode van
  Lees meer
 • Gerechtshof
  Een gerechtshof is een rechterlijk orgaan. De rechters in het gerechtshof noem je raadsheren. Het hof spreekt recht in hoger
  Lees meer
 • Geschillencommissie
  Een geschillencommissie is een organisatie die beslissingen kan nemen bij conflicten. De commissie bestaat meestal uit mensen die in het
  Lees meer
 • Getuigschrift
  Een getuigschrift is een document dat een werkgever opstelt op verzoek van een werknemer die uit dienst gaat. De werknemer
  Lees meer
 • Gevolmachtigde
  De gevolmachtigde is degene die de volmacht heeft gekregen van de volmachtgever. De gevolmachtigde kan namens die persoon of organisatie
  Lees meer
 • Goed huurderschap
  Goed huurderschap betekent dat een huurder zich als een goed huurder moet gedragen. Met andere woorden moet de huurder goed
  Lees meer
 • Gouden handdruk
  De gouden handdruk is de naam van de oude ontslagvergoeding, de afkoopsom bij ontslag. Tegenwoordig spreekt met van een transitievergoeding.
  Lees meer
 • Griffier
  De griffier is een juridische functionaris die de rechters ondersteunt. Tijdens een rechtszaak zit de griffier naast de rechter. Deze
  Lees meer
 • Griffierecht
  Griffierecht is de bijdrage die je moet betalen aan de rechterlijke macht. Het griffierecht is dus het tarief voor het
  Lees meer
 • Grondwet
  De Grondwet vormt de basis voor het Nederlandse recht. Hierin staat de grondrechten, de vrijheidsrechten. Daarnaast bevat het ook regels
  Lees meer
 • Grosse
  Een grosse is een bijzonder gewaarmerkt afschrift van de authentieke akte of van een vonnis. Dit afschrift heeft dezelfde bewijskracht
  Lees meer
 • Handelsnaam
  De handelsnaam is de naam waarmee een onderneming handel drijft. Het kan ook de naam zijn waarmee een stichting of
  Lees meer
 • Handelsregister
  Het handelsregister is een door de overheid ingesteld register van rechtspersonen. Doel is om het handelsverkeer te ondersteunen. In het
  Lees meer
 • Hoge Raad
  De Hoge Raad is een rechterlijk orgaan in Nederland. Het is de hoogste instantie. Je komt hier nadat je een
  Lees meer
 • Hoger beroep
  Hoger beroep is dat een eerder besluit wordt voorgelegd aan een hogere rechter. Een partij is het niet eens met
  Lees meer
 • Hoofdsom
  De hoofdsom is bij een lening het bedrag dat er geleend is. Je onderscheidt de hoofdsom van de rente, die
  Lees meer
 • Hoofdverblijf
  Het hoofdverblijf is de plaats waar het persoonlijke leven van iemand zich in hoofdzaak afspeelt. Dus simpel gezegd waar iemand
  Lees meer
 • Huishoudelijk reglement
  Een huishoudelijk reglement regelt de interne organisatie en werkwijze van een rechtspersoon in aanvulling op de statuten. Als er per
  Lees meer
 • Huisvredebreuk
  Huisvredebreuk is letterlijk het breken van de vrede in een huis of woning. Dat betekent dat iemand zonder toestemming of
  Lees meer
 • Huurbescherming
  Huurbescherming betekent dat de wet een huurder beschermt tegen opzegging van het huurcontract door de verhuurder. Dit houdt in dat
  Lees meer
 • Huurcommissie
  De Huurcommissie is een onpartijdige en landelijke overheidsinstantie die bindende uitspraken kan doen over geschillen tussen een huurder en een
  Lees meer
 • Huurcontract
  Een huurcontract is een afspraak tussen twee partijen, de verhuurder en de huurder. Die afspraak houdt in dat de verhuurder
  Lees meer
 • Huurder
  De huurder is iemand die een object van een ander, de verhuurder, huurt op basis van een huurcontract. De huurder
  Lees meer
 • Huurprijs
  De huurprijs is de afgesproken prijs die een huurder aan de verhuurder moet betalen. Dit is één van de belangrijkere
  Lees meer
 • Huurprijsindexering
  De huurprijsindexering is de jaarlijkse verhoging van de huurprijs met een vast percentage. Ook wel huurindex of huurindexatie. Het percentage
  Lees meer
 • Huurprijzenwet woonruimte
  De Huurprijzenwet woonruimte is een wet die tot 2003 gold. De wet regelde onder andere de vaststelling van de wettelijke
  Lees meer
 • Huurverhoging
  De huurverhoging is het verhogen van de huurprijs. Meestal op basis van afspraken in het huurcontract tussen de verhuurder en
  Lees meer
 • Huwelijk
  Een huwelijk is het wettelijk geregeld samenleven van 2 personen. Juridisch zijn aan het huwelijk in de wet verschillende rechten
  Lees meer
 • Huwelijksvoorwaarden
  Huwelijksvoorwaarden is een overeenkomst met afspraken over het huwelijk. Zoals het woord al zegt: hierin leg je voorwaarden vast waaronder
  Lees meer
 • Hypotheek
  De hypotheek is de zekerheid bij een lening voor de financiering van een registergoed (bijvoorbeeld een woning). Als je de
  Lees meer
 • Identiteitsbewijs
  Een identiteitsbewijs (ID bewijs) is een door de overheid afgegeven officieel identiteitsbewijs, zoals een origineel en geldig paspoort, identiteitskaart of
  Lees meer
 • Inboedel
  De inboedel is de verzameling van goederen. Dat zijn zaken die niet vastzitten aan de grond. Denk bijvoorbeeld aan stoelen,
  Lees meer
 • Incassobureau
  Een incassobureau is een bedrijf dat vorderingen incasseert. Er zijn verschillende soorten incassobureaus. Veel deurwaarders hebben bijvoorbeeld ook een incassobureau.
  Lees meer
 • Informatierecht
  Het informatierecht is het recht van de ondernemingsraad op informatie. Zij heeft dat recht bij alle onderwerpen waarover de ondernemingsraad
  Lees meer
 • Ingebrekestelling

  Lees meer
 • Instemmingsrecht
  Het instemmingsrecht is het belangrijkste recht dat een ondernemingsraad heeft. Ten aanzien van een aantal onderwerpen geldt dat de werkgever
  Lees meer
 • Jaarrekening
  De jaarrekening geeft een jaarlijks financieel verslag van de organisatie. Het geeft een beeld van inkomsten en uitgaven en de
  Lees meer
 • Jaarvergadering
  De jaarvergadering is een bijzonder vergadering waarin de belangrijkste besluiten worden genomen. De jaarvergadering bij een vereniging is een bijzondere
  Lees meer
 • Jaarverslag
  Jaarverslag is de term die sinds 2016 is vervangen door Bestuursverslag.
  Lees meer
 • Juridisch Loket
  Het Juridisch Loket is een organisatie die gratis juridisch advies geeft aan rechtzoekenden. Het Juridisch Loket geeft telefonisch advies en
  Lees meer
 • Kadaster
  Het kadaster is een overheidsorganisatie waar alle registergoederen staan geregistreerd. Wat de afmeting is van een perceel, wie de eigenaar
  Lees meer
 • Kamer van Koophandel
  De Kamer van Koophandel (KvK) is een organisatie met verschillende taken. De eerste taak is het bijhouden van het handelsregister.
  Lees meer
 • Kamerverhuurvrijstelling
  De Kamerverhuurvrijstelling is een regeling van de Belastingdienst voor verhuurders. Ook wel de fiscale kamerverhuurvrijstelling of belastingvrije kamerverhuur. Deze vrijstelling
  Lees meer
 • Kantonrechter
  De kantonrechter is één van de rechters van een rechtbank. De wet maakt een verdeling tussen bevoegdheden van verschillende soorten
  Lees meer
 • Kantoorklachtenregeling
  De kantoorklachtenregeling is de interne regeling die een kantoor hanteert bij de behandeling van klachten. Die regeling is meestal te
  Lees meer
 • Kettingbeding
  Het kettingbeding is een verplichting voor de koper om een bepaalde afspraak ook op te leggen aan de volgende koper.
  Lees meer
 • Kind
  Een kind is een directe afstammeling van een persoon. Een zoon of een dochter. Er zijn enkele mogelijkheden die gelijk
  Lees meer
 • Kinderalimentatie
  Kinderalimentatie is de alimentatie die je moet betalen voor jouw kinderen. Als je kinderen hebt, dan moet je die verzorgen.
  Lees meer
 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
  De KNB is de organisatie waarbij alle notarissen in Nederland verplicht zijn aangesloten. De organisatie stelt eigen regels op waar
  Lees meer
 • Koopoptie
  Een koopoptie is een recht om in de toekomst iets te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs of voorwaarde. Een
  Lees meer
 • Koopovereenkomst

  Lees meer
 • Kort geding
  Een kort geding is een versnelde procedure bij de rechtbank. De officiële term is een voorzieningen procedure. De kort gedingrechter
  Lees meer
 • Kredietnemer
  De kredietnemer of soms kredietontvanger genoemd is de partij die het geld ontvangt. De partij die het geld ter beschikking
  Lees meer
 • Kredietverstrekker
  De kredietverstrekker of ook wel de kredietverlener, of soms kredietgever genoemd is de partij die bij een lening het geld
  Lees meer
 • Kwaliteitsrekening
  De kwaliteitsrekening is een andere naam voor de derdengeldenrekening. Het is een aparte veilige bankrekening van de notaris, advocaat of
  Lees meer
 • Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) is een overheidsinstelling die zich bezighoudt met de inning van alimentatie als de alimentatieplichtige
  Lees meer
 • Leeftijdsdiscriminatie
  Leeftijdsdiscriminatie is het ongeoorloofd onderscheid maken op grond van leeftijd. Dat kan op veel terreinen. Het maken van onderscheid naar
  Lees meer
 • Leegstandswet
  De leegstandswet bevat regels over leegstand van woningen en andere gebouwen. Deze wet maakt het mogelijk dat woningen die bestemd
  Lees meer
 • Leerovereenkomst
  Een leerovereenkomst is een mengeling van een arbeidsovereenkomst met een contract om te leren. Het is een onderwijsvoorziening voor jongeren,
  Lees meer
 • Legaat
  Een legaat is een specifiek bedrag of object dat je nalaat aan iemand. Je hoeft niet altijd erfgenaam te zijn
  Lees meer
 • Legalisatie
  Legalisatie is een verklaring van de notaris, of een andere functionaris dat de handtekening onder een document door jou gezet
  Lees meer
 • Leges
  Leges zijn de kosten die officiële overheidsinstanties in rekening brengt voor een dienst, bijvoorbeeld voor het verstrekken van bepaalde officiële
  Lees meer
 • Leveringsvoorwaarde
  Leveringsvoorwaarden zijn een set aanvullende of standaard afspraken die een verkoper of dienstverlener kan gebruiken voor meerdere overeenkomsten. In de
  Lees meer
 • Licentie
  Een licentie is een recht dat je kan geven om iets dat van jou is te gebruiken. In het algemeen
  Lees meer
 • Lokaalvredebreuk
  Lokaalvredebreuk is letterlijk het breken van vrede in een lokaal. Dat betekent dat iemand zonder toestemming of recht een lokaal
  Lees meer
 • Loon
  Het loon is de tegenprestatie voor het verrichten van de arbeid. Fooi, bijvoorbeeld, behoort niet tot het loon. Het Burgerlijk
  Lees meer
 • Loonsanctie
  De loonsanctie is een boete. Het UWV van een loonsanctie opleggen aan een werkgever. Dat kan als de werkgever zich
  Lees meer
 • Loonvordering
  Een loonvordering stel je in als er geen loon is betaald. De werknemer is van mening dat het wel had
  Lees meer
 • Maatschap
  Een maatschap is een ondernemingsvorm die te vergelijken is met een vennootschap onder firma. In de maatschap werken personen samen
  Lees meer
 • Medehuurder
  Een medehuurder is iemand waarmee een huurder samen een woning deelt. Je noemt dat medehuurderschap. Er zijn twee soorten medehuurders.
  Lees meer
 • Medezeggenschap
  Medenzeggenschap is het recht van werknemers om invloed uit te oefenen op het bestuur van een onderneming of instelling. Die
  Lees meer
 • Meerderjarig
  Meerderjarig. In Nederland bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Je hebt de leeftijd bereikt waarop de wet
  Lees meer
 • Meldingsplicht
  Zakelijke dienstverleners zoals notarissen en advocaten hebben verschillende wettelijke verplichtingen die hij of zij moet naleven. Een van die verplichtingen
  Lees meer
 • Minderjarig
  Als een kind nog geen 18 jaar is, is het minderjarig. Op de achttiende verjaardag wordt het kind meerderjarig. Minderjarigen
  Lees meer
 • Minimumloon
  Het minimumloon is een minimaal loon dat iedereen moet ontvangen, Het ligt vast in de wet. Het is daarmee een
  Lees meer
 • Naamloze Vennootschap
  Een naamloze vennootschap is een rechtspersoon. De aandelen van de NV staan niet genoteerd op naam, vandaar de Naamloze Vennootschap.
  Lees meer
 • Nabestaande
  De nabestaande is het familielid dat achterblijft als iemand is overleden. In de ruime zin is een nabestaande ieder familielid.
  Lees meer
 • Nalatenschap
  Nalatenschap is een ander woord voor erfenis.
  Lees meer
 • Nationale Ombudsman
  De Nationale Ombudsman is een klachteninstantie voor handelen van de overheid. Het is een organisatie, hoewel de directeur dan de
  Lees meer
 • Natuurlijk persoon
  Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed. Natuurlijke personen kunnen rechtshandelingen verrichten en rechten en plichten hebben.
  Lees meer
 • Nederlands recht
  Het Nederlands recht is het geheel van wettelijke regels die gelden in Nederland. Deze regels vind je vooral in wetten,
  Lees meer
 • Niet opeisbaarheid
  Niet opeisbaarheid is een bepaling die in overeenkomsten kan zijn opgenomen. De vordering is pas opeisbaar als een bepaalde voorwaarde
  Lees meer
 • Nietig
  Een nietige rechtshandeling bestaat volgens de wet niet. De wet is hier heel strikt in. Een handeling die nietig is,
  Lees meer
 • Notaris
  Een notaris is een openbaar ambtenaar die door de overheid onder meer bevoegd is verklaard om bepaalde officiële stukken (akten),
  Lees meer
 • Notulen
  De notulen zijn de aantekeningen of een verslag van een vergadering van een orgaan van een rechtspersoon, bijvoorbeeld van een
  Lees meer
 • Officier van Justitie
  De Officier van Justitie is de ambtenaar in dienst van het Openbaar Ministerie. Zij zijn de functionarissen die belast zijn
  Lees meer
 • Onderhandse akte
  Een onderhandse akte is een overeenkomst die tussen partijen is opgemaakt. Dus er is geen notaris bij betrokken. Net als
  Lees meer
 • Onderhandse pandakte
  Een onderhandse pandakte is een pandakte die is opgesteld door twee partijen en niet door een notaris. In dit schriftelijk
  Lees meer
 • Onderhuur
  Onderhuur is de situatie waarin een hoofdhuurder het gehuurde object op zijn of haar beurt weer aan iemand anders verhuurt,
  Lees meer
 • Ondernemersvereniging
  De ondernemersvereniging is een vereniging van ondernemers. Zijn dit vooral winkeliers, dan spreek je van een winkeliersvereniging. De ondernemersvereniging behartigt
  Lees meer
 • Ondernemingskamer
  De ondernemingskamer is een speciaal rechtscollege, onderdeel van het gerechtshof in Amsterdam. De Ondernemingskamer kan beslissen tot het houden van
  Lees meer
 • Ondernemingsraad
  De Ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van de werknemers in een onderneming. Via de OR hebben de werknemers
  Lees meer
 • Onrechtmatige daad
  Een onrechtmatige daad wil zeggen dat iemand iets doet dat niet passend is in het maatschappelijk verkeer. Door onwettig of
  Lees meer
 • Onroerende zaak
  Een onroerende zaak is een gebouw of werk dat duurzaam met de grond is verbonden. Bijvoorbeeld woningen en winkelpanden. De grond
  Lees meer
 • Onroerende zaakbelasting
  De Onroerende Zaakbelasting (OZB) is een belasting die gemeenten heffen van eigenaren over onroerende zaken. Zoals woningen, winkelpanden, bedrijfspanden, kantoren
  Lees meer
 • Ontbindende voorwaarde
  De ontbindende voorwaarde is een bepaling in een overeenkomst waarin staat beschreven wanneer de overeenkomst wordt ontbonden (beëindigd). Hierdoor ontstaat
  Lees meer
 • Ontbinding (rechtspersoon)
  De ontbinding is de gebeurtenis waarbij een rechtspersoon ophoudt te bestaan. Ook wel liquidatie van de rechtspersoon. Dit is een
  Lees meer
 • Ontbindingsbesluit Rechtspersoon

  Lees meer
 • Ontslagverbod
  Een ontslagverbod of opzegverbod is een wettelijk verbod om een werknemer te ontslaan of een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Ontslagverboden vallen
  Lees meer
 • Ontslagverbod: functionaris gegevensbescherming
  Het ontslagverbod van de functionaris gegevensbescherming (FG). Het arbeidsrecht kent diverse ontslagverboden. Zo is het verboden om een medewerker te ontslaan die
  Lees meer
 • Ontslagverbod: Ondernemingsraad-lid
  Het ontslagverbod voor OR-leden. Het arbeidsrecht kent diverse ontslagverboden. Zo is het verboden om een medewerker te ontslaan die lid is van
  Lees meer
 • Ontslagverbod: ziekte
  Het ontslagverbod bij ziekte. Het arbeidsrecht kent diverse ontslagverboden. Zo is het verboden om een medewerker te ontslaan tijdens ziekte. Het ontslagverbod
  Lees meer
 • Ontslagverbod: zwangerschap
  Het ontslagverbod bij zwangerschap. Het arbeidsrecht kent diverse ontslagverboden. Zo is het verboden om een medewerker te ontslaan tijdens zwangerschap.
  Lees meer
 • Ontslagvergunning
  Een ontslagvergunning is de vergunning van het UWV om een werknemer te mogen ontslaan op bedrijfseconomische gronden. Naast deze route
  Lees meer
 • Opeisbaarheid
  Opeisbaarheid betekent dat een recht kan worden opgeëist. Niet elk recht is namelijk direct opeisbaar. Bijvoorbeeld het recht op een erfenis
  Lees meer
 • Openbaar Ministerie
  Het Openbaar Ministerie (OM) is de overheidsinstantie die beoordeelt of een verdachte van een strafbaar feit wordt vervolgd. Het OM
  Lees meer
 • Opstalrecht
  Het opstalrecht is het recht om in, op of boven een onroerende zaak (bijvoorbeeld een stuk grond) van iemand anders
  Lees meer
 • Orde van Advocaten
  De Orde van Advocaten is de landelijke beroepsorganisatie voor de advocaten. Voluit de Nederlandse Orde van Advocaten. De Orde van
  Lees meer
 • Ouderschapsverlof
  Het ouderschapsverlof is de periode waarin een ouder verlof krijgt van de werkgever voor de verzorging van zijn of haar
  Lees meer
 • Pandakte

  Lees meer
 • Pandgever
  De pandgever is iemand die een goed, zoals een roerende zaak of vorderingen, in pand geeft aan de pandhouder. Hij
  Lees meer
 • Pandhouder
  De pandhouder is iemand die een goed, zoals een roerende zaak of vorderingen, in pand heeft gekregen van de pandgever.
  Lees meer
 • Pandnemer
  De pandnemer is een synoniem voor het woord pandhouder. Een pandnemer neemt bijvoorbeeld roerende zaken  van de pandgever onder zich als
  Lees meer
 • Pandrecht
  Een pandrecht is een zekerheidsrecht dat je kan vestigen op goederen. Dat zijn dan geen registergoederen, daar noem je een
  Lees meer
 • Parate executie
  De parate executie is het uitoefenen van een pandrecht of hypotheekrecht doordat de pandhouder of hypotheekhouder de verpande of verhypothekeerde
  Lees meer
 • Partneralimentatie
  Partneralimentatie is de alimentatie die je betaalt aan je ex-partner. De hoogte dan de partneralimentatie is gebaseerd op jullie beider
  Lees meer
 • Passeren
  Passeren is in het juridische jargon een heel ander woord dan in het normale spraakgebruik. Passeren is de formele handeling
  Lees meer
 • Passiva
  De passiva zijn alle schulden van een rechtspersoon. Voorbeelden van passiva zijn geldleningen. De passiva staat op de balans van
  Lees meer
 • Pensioen
  Pensioen is de periode na je werkende leven. Ook in gebruik voor het bedrag dat je dan ontvangt. De uitdrukking
  Lees meer
 • Personeelsbeleid
  Personeelsbeleid is het geheel van contracten, beleid en documenten dat een organisatie heeft opgezet. Hierin staat hoe de organisatie met
  Lees meer
 • Personeelsvertegenwoordiging
  De personeelsvertegenwoordiging (PVT) is een medezeggenschapsorgaan dat bestaat uit minstens drie werknemers van de onderneming. De PVT komt op voor
  Lees meer
 • Personen- en familierecht
  Het personenrecht en familierecht is het rechtsgebied dat regels bevat over de juridische status van natuurlijke personen. Zo bevat dit
  Lees meer
 • Persoonsgegevens

  Lees meer
 • Plaatsvervulling
  Plaatsvervulling is een begrip in het erfrecht. Als een erfgenaam niet kan erven, bijvoorbeeld omdat die erfgenaam eerder is overleden
  Lees meer
 • Pleegkind
  Een pleegkind is een kind dat geen eigen kind is, wel tot het gezin behoort en dat men opvoedt en
  Lees meer
 • Politierechter
  De politierechter is een rechter bij een rechtbank. Deze rechter behandelt alleen strafzaken, waaronder misdrijven, waarvoor maximaal 1 jaar gevangenisstraf
  Lees meer
 • Portretrecht
  Het portretrecht maakt onderdeel uit van het auteursrecht. Het is het specifieke recht van iemand die herkenbaar is afgebeeld zich
  Lees meer
 • Pro Deo
  Pro Deo betekent dat een advocaat gratis rechtsbijstand geeft. Dat is meestal voor onvermogende rechtzoekenden. Een pro deo advocaat werkt
  Lees meer
 • Proeftijd
  De proeftijd is een korte periode aan het begin van een arbeidsovereenkomst.  De duur hiervan is afhankelijk van de duur
  Lees meer
 • Raad voor de Kinderbescherming
  De Raad voor de Kinderbescherming is een overheidsinstantie die zich inzet voor het veilig laten opgroeien, ontwikkelen en opvoeden van
  Lees meer
 • Raad voor de rechtspraak
  De Raad voor de rechtspraak is een onderdeel van de rechterlijke macht, maar zonder rechtsprekende bevoegdheid. De Raad heeft als
  Lees meer
 • Raad voor Onroerende Zaken (ROZ)
  De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) is een vereniging die zich inzet voor de belangen van vastgoedeigenaren en verhuurders. Bij
  Lees meer
 • Raadsheer
  Een raadsheer is een rechter in het Gerechtshof of bij de Hoge Raad. De term ziet op de functie, dus
  Lees meer
 • Re-integratie
  Re-integratie is een begrip uit het arbeidsrecht. Het ziet op het weer terug laten keren in het arbeidsproces van een
  Lees meer
 • Rechtbank
  De rechtbank is een officiële overheidsinstantie en de ‘laagste’ rechter in Nederland. Dat betekent dat je bij het starten van
  Lees meer
 • Rechter
  De rechter is een persoon die rechtspreekt in een rechtbank. Deze persoon zal jouw zaak behandelen als je er niet
  Lees meer
 • Rechtsbijstandverzekering
  De rechtsbijstandverzekering is een verzekering voor particulieren en ondernemers waarmee kosten voor juridische bijstand ofwel rechtsbijstand verzekerd zijn. Als je
  Lees meer
 • Rechtshandeling
  Een rechtshandeling voer je uit als je graag een bepaalde juridische relatie wil laten ontstaan, wijzigen of beëindigen. Waar je
  Lees meer
 • Rechtskeuze
  De rechtskeuze is een bepaling in een overeenkomst of akte waarmee je verklaart welk recht van toepassing is op de
  Lees meer
 • Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer RSIN
  Het RSIN is een uniek nummer dat iedere rechtspersoon krijgt. Een eenmanszaak is geen rechtspersoon en heeft dus ook geen
  Lees meer
 • Rechtspersoon
  Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een organisatie rechten en plichten kan bezitten. De rechtspersoon is een organisatie, een
  Lees meer
 • Regelend recht
  Regelend recht zijn regels in de wet waar partijen bij een contract van kunnen afwijken. Als zij het samen eens
  Lees meer
 • Registergoed
  Registergoederen zijn goederen die voor een geldige overdracht moeten worden ingeschreven in het een register zoals het Kadaster. Op registergoederen
  Lees meer
 • Reisovereenkomst
  Een reisovereenkomst is een overeenkomst tussen een professionele reisorganisator of reisorganisatie en een reiziger voor het verzorgen van een reis.
  Lees meer
 • Rekening-courant
  Een rekening-courant is een begrip uit het ondernemingsrecht. Je gebruikt het woord ook voor een normale bankrekening bij een bank.
  Lees meer
 • Rente
  Rente is een vergoeding voor geld. Dat kan geld zijn dat je geleend hebt of dat je uitgeleend hebt. De
  Lees meer
 • Roerende zaak
  De roerende zaak is een zaak die niet vastzit in de grond of met een onroerende zaak (zoals een woning
  Lees meer
 • Royeren
  Royeren betekent doorhalen of schrappen. Je kan een lid van een vereniging royeren. Dat wil zeggen dat je het lid
  Lees meer
 • ROZ-voorwaarden
  De ROZ-voorwaarden zijn standaard algemene voorwaarden voor huurcontracten van woningen, winkelruimten en kantoorruimten. Deze voorwaarden zijn opgesteld door de Raad
  Lees meer
 • Samengestelde rente
  De samengestelde rente is de rente die je over verschuldigde rente moet betalen. Ook wel rente over rente.   Wanneer je
  Lees meer
 • Schenkbelasting
  Schenkbelasting is de belasting die je moet betalen over een schenking. Je kan bij een schenking kiezen of de belasting wordt
  Lees meer
 • Schenker
  De schenker is iemand die een schenking doet. Degene die de schenking aanvaardt of aanneemt is de begunstigde. Over een
  Lees meer
 • Schenking
  Schenking is een ander woord voor gift. Een schenking is een gift zonder tegenprestatie. Schenkingen zijn overeenkomsten, er zijn dus
  Lees meer
 • Schuldeiser
  De schuldeiser is de persoon die recht heeft op een prestatie (meestal betaling van geld) door een schuldenaar. Het recht
  Lees meer
 • Schuldenaar
  De schuldenaar is degene die een schuld bezit. Het is dus degene die moet betalen. De schuld komt voort uit
  Lees meer
 • Schuldsanering
  De schuldsanering (voluit: Wet schuldsanering natuurlijke personen) is een regeling die inhoudt dat een schuldenaar na het doorlopen van een
  Lees meer
 • Servicekosten
  Servicekosten zijn de kosten van de woning of kantoorruimte die de verhuurder bovenop de kale huurprijs berekent. Het zijn de kosten
  Lees meer
 • Sleutelgeld
  Sleutelgeld is een bedrag dat een verhuurder in rekening brengt bij een nieuwe huurder. Het is een bedrag waar geen
  Lees meer
 • Sociaal plan
  Een sociaal plan is een plan in het kader van een reorganisatie. Dat plan is afgesloten tussen de werkgever en
  Lees meer
 • Sommatie

  Lees meer
 • Spoed appel
  Een spoed appel, ook wel turbo appel genoemd is een versneld hoger beroep van een kort geding. Normaal is van
  Lees meer
 • Statuten
  Statuten zijn een formeel stuk, ze maken onderdeel uit van de akte. De statuten bevatten de regels en bepalingen van
  Lees meer
 • Stichting
  Een stichting is een rechtspersoon. De stichting kent geen leden en heeft de bedoeling om met geld dat aan de
  Lees meer
 • Stichtingsbestuur
  Het stichtingsbestuur heeft tot taak de doelstellingen en de organisatie van de stichting vorm te geven. Zij vertegenwoordigt de stichting
  Lees meer
 • Stil pandrecht
  Een stil pandrecht is een pandrecht dat rust op een roerende zaak die zich bij de pandgever bevindt of op
  Lees meer
 • Subsidiair
  Subsidiair wil zeggen in de plaats komend. Veel gebruikt in het strafrecht. De verdachte wordt iets ten laste gelegd. Als
  Lees meer
 • Surseance van betaling
  Surseance van betaling is een betalingsregeling voor een schuldenaar. Ook wel: “uitstel van betaling” genoemd. Als de rechter op verzoek
  Lees meer
 • Testament
  Een testament is een notariële akte waarin je een regeling voor jouw erfenis treft. In een testament kun je afwijken van
  Lees meer
 • Transitievergoeding
  De transitievergoeding is een ander woord voor ontslagvergoeding. Dat is een financiële vergoeding die een werkgever moet betalen. De werkgever
  Lees meer
 • Tuchtrecht
  Het tuchtrecht is de interne regeling voor een bepaalde beroepsgroep. Ook wel tuchtrechtspraak. Bepaalde beroepsgroepen zoals advocaten, notarissen en artsen
  Lees meer
 • Uitkeringsverbod
  Het uitkeringsverbod is het verbod voor stichtingen om geld uit te keren aan de oprichters, bestuurders of andere personen die
  Lees meer
 • Uitsluitingsclausule
  Een uitsluitingsclausule is een bepaling (clausule) in een testament of bij een schenking. Een erflater of schenker bepaalt dat de
  Lees meer
 • Uittreksel handelsregister
  Een uittreksel handelsregister wordt of ook wel uittreksel Kamer van Koophandel genoemd. Op een uittreksel staat een samenvatting van de
  Lees meer
 • Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
  De Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte regelt onder andere de organisatie, bevoegdheden en taken van de huurcommissie. Hierin staan regels over de
  Lees meer
 • UWV Werkbedrijf
  Het UWV WERKbedrijf is het eerste trefpunt voor werkzoekenden en werkgevers. Werkcoaches van de organisatie helpen werkzoekenden aan een baan
  Lees meer
 • Vacatiegeld
  Vacatiegeld is de vergoeding die bestuurders van bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en leden van raden van commissarissen ontvangen voor het bijwonen
  Lees meer
 • Vakantiedag
  Vakantiedag, een dag waarop je niet werkt, maar wel betaald krijgt. Iedereen in loondienst heeft recht op vakantiedagen. Tijdens de
  Lees meer
 • Vakantiegeld
  Het vakantiegeld is een wettelijk verplichte bijdrage die bovenop je normale loon komt. Wettelijk heet het vakantiebijslag, mensen noemen het
  Lees meer
 • Vennootschap
  Een vennootschap is een ander woord voor een besloten vennootschap of naamloze vennootschap. Deze rechtspersonen heten ook wel kapitaalvennootschappen. Je
  Lees meer
 • Vennootschap Onder Firma
  Een vennootschap onder firma is een bedrijfsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Het is de mogelijkheid voor verschillende personen om samen deel te
  Lees meer
 • Vennootschapsovereenkomst
  De vennootschapsovereenkomst is de overeenkomst waarmee je samen met anderen een Vennootschap Onder Firma (VOF) opricht. Ook de overeenkomst om
  Lees meer
 • Vereniging
  Een vereniging is  meestal een rechtspersoon die leden heeft en is opgericht met een bepaald doel dat in de statuten
  Lees meer
 • Vereniging van Eigenaren
  Een Vereniging van Eigenaren is een bijzondere vereniging. Het betreft de eigenaren van verschillende appartementen, de appartementseigenaren, in een pand of
  Lees meer
 • Verhuisvergoeding
  De verhuisvergoeding of verhuiskostenvergoeding is een vergoeding waar een huurder recht op heeft als hij of zij moet verhuizen. De
  Lees meer
 • Verhuurder
  De verhuurder is iemand die een object aan een ander, de huurder, ter beschikking stelt op basis van een huurovereenkomst.
  Lees meer
 • Verjaring
  Verjaring is het geval waarin het niet meer mogelijk is om een vordering (een aanspraak of recht) af te dwingen
  Lees meer
 • Verklaring Omtrent Gedrag
  Een Verklaring Omtrent Gedrag is een door de overheid afgegeven verklaring over een strafbaar verleden. Specifiek toegespitst op bepaalde functies
  Lees meer
 • Vernietigbaar
  Een rechtshandeling is soms vernietigbaar of aantastbaar. Bijvoorbeeld als je iets (ver)koopt onder dreiging, dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden
  Lees meer
 • Verpanding
  Een verpanding is de rechtshandeling waarmee een pandrecht ontstaat. Dit is dus de handeling waarmee de pandgever een pandrecht, dus
  Lees meer
 • Verschot
  Een verschot of verschotten zijn de bijkomende kosten die door de notaris advocaat, of jurist namens jou aan anderen moet betalen.
  Lees meer
 • Verzoekschrift
  Het verzoekschrift is een schriftelijk stuk waarmee een verzoek wordt gedaan aan de rechter. Met een verzoekschrift wordt een verzoekschriftprocedure
  Lees meer
 • Volmacht
  Door een volmacht te verlenen kun je aan een ander de bevoegdheid geven om in jouw naam rechtshandelingen uit te
  Lees meer
 • Vonnis
  Het vonnis is een van de soorten beslissingen die een rechter van een rechtbank kan nemen. Het ligt aan de
  Lees meer
 • Voogd
  Een voogd is iemand die de zorg voor jouw minderjarige kind(eren). Een voogd komt in twee situaties voor. De eerste is
  Lees meer
 • Voorzieningenrechter
  De voorzieningenrechter is de officiële naam voor de kortgedingrechter. Deze rechter behandelt kort gedingen. Naast de voorzieningenrechter zijn er bij
  Lees meer
 • Vordering
  Een vordering is een eis of een aanspraak op iets. In de handelspraktijk is een geldvordering, dus een aanspraak op
  Lees meer
 • Vrijheid van godsdienst
  De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is een grondrecht dat is vastgelegd in de Grondwet (artikel 6 Grondwet). Iedereen mag
  Lees meer
 • Vrijheid van vereniging
  De vrijheid van vereniging is een grondrecht dat is vastgelegd in de Grondwet (artikel 8 Grondwet). Op grond daarvan mag
  Lees meer
 • Vruchtgebruik
  Vruchtgebruik is het recht om goederen te gebruiken die van een ander zijn, en daarvan de ‘vruchten’ (bijvoorbeeld rente) te
  Lees meer
 • Vuistpand
  Een vuistpand is een pandrecht dat rust op een roerende zaak die zich niet in de macht van de pandgever
  Lees meer
 • Zelfstandige woonruimte
  Een zelfstandige woonruimte is een woning met een eigen (en af te sluiten) toegangsdeur, eigen keuken en een eigen toilet.
  Lees meer
 • Zelfstandige zonder personeel ZZP
  Een Zelfstandige zonder personeel, een ZZP-er is begrip dat ziet op een veelheid aan ondernemers. De ZZP-er kan een eenmanszaak
  Lees meer
 • Ziektewet
  De ziektewet regelt de regels en betaling van zieke werknemers. Voor die werknemers die geen recht hebben op de ziekte-uitkering
  Lees meer
 • Zorgverlof
  Het zorgverlof wil zeggen dat een werknemers, al dan niet betaald, het recht heeft om een aantal dagen per jaar
  Lees meer
 • Zwangerschapsverlof
  Zwangerschapsverlof is de verlofperiode waarin een zwangere werkneemster recht heeft op doorbetaling van 100% van het dagloon. Het wettelijk verlof
  Lees meer