Woordenboek Juridisch Latijn

Home » Woordenboek Juridisch » Woordenboek Juridisch Latijn
7.9

Juridisch Latijn

Juristen spraken vroeger veel in het Latijn. Veel van die oude termen uit het juridisch latijn worden nu nog gebruikt. Om je wegwijs te maken geven we hier de betekenis van de belangrijkste van deze termen, woorden en uitdrukkingen.

 • Falsum et plane absurdum
  De Latijnse uitdrukking falsum et plane absurdum gebruik je als je wilt zeggen dat iets “vals en volkomen ongerijmd” is.
  Lees meer
 • fiat justitia et pereat mundus
  Het recht moet zijn beloop hebben, tegen elke kost.
  Lees meer
 • fiat justitia ruat caelum
  Het recht moet altijd zijn loop hebben.
  Lees meer
 • fidei commis
  Fidei commis is een erfenis waarbij van een bepaald goed een extra verplichting is gesteld. In het testament wordt bepaald dat dit niet opnieuw kan vererven, of dat het in stand moet blijven.
  Lees meer
 • fidei commis de residuo
  Erfrecht. De erfgenaam moet bij zijn dood het restant van de erfenis doorgeven aan een van tevoren bepaald persoon.
  Lees meer
 • fieri facias
  Angelsaksisch recht Afkorting fi. fa. Dwangbevel tot afgeven van goederen
  Lees meer
 • forum non conveniens
  Rechter verklaart zich niet bevoegd kennis te nemen van het geschil. Common Law, de rechter is van oordeel dat een andere rechter meer geschikt is kennis te nemen van het geschil.
  Lees meer
 • forum privilegiatum
  Het bijzondere gerecht waarop bepaalde personen recht hebben. In Nederland alleen nog voor ambtsdelicten van ministers, staatssecretarissen en leden van de Staten-Generaal.
  Lees meer
 • fraus legis
  Gebruik van het recht voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld was. In het fiscaal recht, het opzetten van constructies die op zich passen binnen het recht, maar tot doel hebben het recht te omzeilen.
  Lees meer
 • habeas corpus
  Strafrecht. Rechtsbeginsel. Een verdachte van een misdrijf moet van zijn aanklacht in kennis worden gesteld. Hij moet in levende lijve aan de rechter worden voorgeleid.
  Lees meer
 • hoc indictum volo
  Ik trek mijn eerder gedane uitspraak terug.
  Lees meer
 • juncto
  Juncto, wordt gebruikt om het verband in een opsomming aan te geven: artikel 1 jo. art 5. Wil dus zeggen artikel 1 in verband met (of in combinatie met) artikel 5.
  Lees meer
 • juris prudentia
  Jurisprudentie. Het geheel aan uitspraken van rechters.
  Lees meer
 • jus cogens
  Internationaal recht.  Het jus cogens verwijst naar algemeen geldende internationale rechtsnormen. Het is recht dat van toepassing is ook als staten het niet nadrukkelijk onderschrijven. Het is internationaal dwingend recht.
  Lees meer
 • jus commune
  Het algemene recht, de voorloper van het burgerlijk recht.
  Lees meer
 • jus de non evocando
  Rechtsbeginsel. Recht dat niet mag worden afgehouden van de rechter die de jurisdictie heeft. Algemeen beginsel van behoorlijk procesrecht. art. 17 grondwet
  Lees meer
 • jus gentium
  Het recht zoals dat geldt tussen staten.
  Lees meer
 • jus honorum
  Het recht om een ere ambt uit te oefenen
  Lees meer
 • jus naturale
  Staat voor alle wetten en regels die voor iedereen gelden, omdat ze universeel geldig zouden zijn.
  Lees meer
 • jus promovendi
  Het recht dat een hoogleraar bezit om een wetenschapper te promoveren. De graad van doctor toe kennen.
  Lees meer
 • jus sanguinis
  Het recht om de nationaliteit van een bepaald land te hebben als de ouders (of
  Lees meer
 • jus scriptum
  Het geschreven recht in tegenstelling tot het “gemaakte” recht in jurisprudentie en doctrine.
  Lees meer
 • jus soli
  Rechtsbeginsel. De nationaliteit wordt bepaald door de plaats waar iemand wordt geboren. In tegenstelling tot jus sanguinis.
  Lees meer
 • jus talionis
  Principe van oog om oog, tand om tand. Primitieve vorm van vergeldingsrecht.
  Lees meer
 • justitia commutativa
  oog om oog, tand om tand.
  Lees meer
 • justitia distributiva
  Ieder moet onder het recht vallen. Ook de naam van een stichting uit 2013 die is opgericht om de Rabobank vervolgd te krijgen in de Libor Affaire.
  Lees meer
 • justitia omnibus
  Justitia Omnibus wil zeggen recht voor iedereen. De stadsspreuk van Washington DC. Ook de naam van de BV die deze website uitgeeft.
  Lees meer
 • obiter dictum
  Een toevoeging aan bijvoorbeeld een vonnis waarin de rechter zijn mening geeft over een bepaalde rechtsvraag. Zonder dat dit invloed heeft op de uiteindelijke beslissing.
  Lees meer
 • onus probandi
  De bewijslast, dat wil zeggen dat als de partij die de bewijslast heeft zijn stelling niet kan bewijzen, dat hij dan geen gelijk zal krijgen. Bewijslast in het strafrecht: dat de verdachte het gedaan heeft.
  Lees meer
 • opinio consentanea
  Een instemmende mening, ook wel als stemverklaring afgegeven.
  Lees meer
 • opinio juris
  De algemeen heersende juridische opvatting
  Lees meer
 • pacta sunt servanda
  Pacta sunt servanda. Algemeen rechtsbeginsel dat eenmaal gemaakte afspraken moeten worden nagekomen.
  Lees meer
 • pecunia non olet
  Het maakt niet uit hoe je je geld verdinet. Ook de naam van een fiscaal dispuut in Leiden
  Lees meer
 • per incuriam
  Angelsaksisch recht. Een uitspraak van een hogere rechter, die duidelijk in strijd is met wetgeving of geldend recht en daarom door de lagere rechters niet gevolgd hoeft te worden.
  Lees meer
 • per se
  In combinatie met datgene wat “op zich zelf” een bepaalde betekenis heeft.
  Lees meer
 • petitum
  Het petitum is het onderdeel van de dagvaarding of de memorie van eis, waarin staat wat de eiser nu precies van gedaagde vordert
  Lees meer
 • prima facie
  Een beoordeling op het eerste gezicht, zonder uitgebreide onderbouwing.
  Lees meer
 • pro bono publico
  Werken zonder een financiele vergoeding. Professionele dienstverleners zoals advocaten werken dan vrijwillig en onbetaald voor liefdadigheid.
  Lees meer
 • pro deo
  Diensten die gratis worden uitgevoerd, zonder financiele beloning. Oude term voor gefinancierde rechtshulp. Komt voort uit de gedacht dat dergelijke werkzaamheden uiteindelijk door God zullen worden beloond.
  Lees meer
 • pro forma
  Strafrecht. Een pro forma zitting voorkomt dat een verdachte moet worden vrijgelaten. Er is geen inhoudelijke behandeling van de zaak.
  Lees meer
 • pro tempore (pro tem)
  Juridisch ook gebruikt voor tijdelijke vervanging van een voorzitter.
  Lees meer
 • productum sceleris
  De opbrengst voortgekomen uit een misdrijf. Dit gaat verder dan de directe opbrengst. In Nederland probeert men dit te beperken met de zogeheten Plukze wetgeving.
  Lees meer
 • qui facit per alium facit per se
  De opdrachtgever die via een ander iets uitvoert doet dit voor het recht zelf. In strafrecht en privaat recht van toepassing.
  Lees meer
 • quicquid plantatur solo, solo credit
  Datgene wat aard en wortelvast is behoort tot de grond. Hiermee is de eigenaar van de grond de eigenaar van dat wat er op groeit. De bomen op het land zijn van de landeigenaar.
  Lees meer
 • quid pro quo
  Voor wat hoort wat. Verbintenissenrecht. Bij een overeenkomst is er altijd een tegenprestatie.
  Lees meer
 • quod non
  Quod non is een conclusie bij een bewijs, waarmee aangetoond wordt dat iets niet het geval is.
  Lees meer
 • Quorum
  Quorum komt uit het Latijn. Het is het minimum deel van een groep die aanwezig moet zijn om een stemprocedure geldig te laten zijn.
  Lees meer

Menu

0
Je winkelwagen