Weblog

Hoe overeenkomst ontbinden?

“Hoe kan ik een overeenkomst ontbinden?” Dat doe je met een ontbindingsverklaring. Die kan per brief of per e-mail als de overeenkomst digitaal is gesloten. De ontbinding vindt plaats op het moment dat de verklaring de andere partij bereikt.

Ontbinding

Door ontbinding eindigt de overeenkomst. Dan ontstaan voor contractspartijen de verplichting om de overeenkomst ongedaan te maken. Wat partijen door de overeenkomst hebben ontvangen, moet worden teruggegeven.

De hoofdregel is dat je alleen mag ontbinden als jouw wederpartij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst. Daarnaast moet de tekortkoming een ontbinding rechtvaardigen. Ook moet de wederpartij in verzuim zijn als nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is. Ontbinding kan dus niet zomaar.

Ontbindingsverklaring

Als je eenmaal hebt vastgesteld dat je mag ontbinden, is de volgende vraag hoe je dat doet. Kijk daarvoor altijd eerst naar wat jullie hierover hebben afgesproken. Bijvoorbeeld in de overeenkomst zelf. Of in de algemene voorwaarden die daarop van toepassing zijn. Soms staan daar namelijk afspraken in over ontbinding.

Als jullie niks anders hebben afgesproken, dan geldt de wettelijke regeling van ontbinding. Ontbinding gaat niet automatisch. Voor ontbinding is een schriftelijke verklaring (ontbindingsverklaring) nodig van de partij die mag ontbinden. Als de overeenkomst digitaal (langs elektronische weg) tot stand is gekomen, kan je die ook digitaal ontbinden. Dat kan met een digitale verklaring zoals een e-mail of via een formulier op de website van de verkoper. Bijvoorbeeld bij online consumentenkoop.

Vanzelfsprekend stuur je de ontbindingsverklaring naar de andere partij. De ontbinding vindt plaats op het moment dat de ontbindingsverklaring de wederpartij bereikt. Voor ontbinding hoeft de ander dan nog niet eerst te reageren op de ontbindingsverklaring of daarmee akkoord te gaan.

Let op: als je niet bevoegd bent om te ontbinden (er is bijvoorbeeld geen tekortkoming die ontbinding rechtvaardigt), dan heeft een ontbindingsverklaring geen juridische gevolgen. De overeenkomst blijft dan gewoon voort bestaan!

Inhoud van ontbindingsverklaring

In de ontbindingsverklaring geef je duidelijk aan dat je de overeenkomst ontbindt. Voor de volledigheid geef je ook aan wat je wilt dat er gebeurt. Bijvoorbeeld dat je het aankoopbedrag terug wilt hebben en dat dit moet worden teruggestort op jouw bankrekening.

Je hoeft in de ontbindingsverklaring niet de reden of redenen voor ontbinding te noemen. Maar het is verstandig om dat wel te doen en ook om duidelijk te omschrijven waarom je de overeenkomst ontbindt. Dan is er minder kans dat de wederpartij het niet eens zal zijn met de ontbinding. Een consument mag een online consumenten altijd zonder opgaaf van reden ontbinden binnen 14 dagen.

Oneens met ontbinding

Het is niet ongewoon dat een wederpartij het niet eens is met de ontbinding. Bijvoorbeeld als er sprake is van een twijfelgeval. Als jullie er samen niet uit komen, moet er uiteindelijk een rechter naar kijken. De rechter kan namelijk de ontbinding van een overeenkomst uitspreken of verklaren dat de eerdere ontbindingsverklaring terecht is gedaan en de overeenkomst toen dus is ontbonden.

Wil je een overeenkomst ontbinden? Op onze site staan verschillende documenten voor ontbinding. Bijvoorbeeld een model brief aan verkoper ontbinden online aankoop. Andere documenten voor ontbinding kan je vinden door op de site te zoeken naar het woord ‘’ontbinding’’.