Leeftijdsdiscriminatie

Leeftijdsdiscriminatie is het ongeoorloofd onderscheid maken op grond van leeftijd. Dat kan op veel terreinen. Het maken van onderscheid naar leeftijd kan onrechtmatig zijn, als daarvoor geen goede reden bestaat.

De wet maakt in veel gevallen onderscheid naar leeftijd, zoals bijvoorbeeld de minimumleeftijden om bepaalde arbeid te mogen verrichten in de Arbeidstijdenwet.

Het verbod op leeftijdsdiscriminatie bij werken is opgenomen in een speciale Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd.