Weblog

Verschil tussen bezwaar en beroep

“Wat is het verschil tussen bezwaar en beroep?” Bezwaar maak je bij de instantie die het oorspronkelijke besluit heeft genomen. Beroep is bij een andere instantie. Bij bezwaar vraag je aan de instantie die het besluit heeft genomen om dit besluit te heroverwegen. Bij beroep ga je naar een andere instantie en vraag je om het eerdere besluit te vernietigen.

Oneens met besluit

In sommige gevallen kan je het niet eens zijn met het handelen, een besluit, van de overheid. Bijvoorbeeld bij de afwijzing of toewijzing van een vergunning door de gemeente. Daartegen kan je bezwaar maken en vervolgens in beroep gaan. Wat zijn de verschillen tussen bezwaar en beroep?

Bezwaar maken

Bezwaar is het eerste middel dat je als belanghebbende kunt inzetten om een besluit aan te vechten. Je dient het bezwaar in bij dezelfde overheidsinstantie (bestuursorgaan) die het besluit heeft genomen. Je maakt bezwaar tegen het besluit met een schriftelijk bezwaarschrift. Daarin moeten onder andere de redenen voor jouw bezwaar staan. Gebruik voor bezwaar tegen een besluit ons bezwaarschrift gemeente. Let op: je moet binnen 6 weken nadat het besluit is genomen bezwaar maken. Dat is de bezwaartermijn. Bij bezwaar vraag je dus eigenlijk aan de organisatie die een besluit heeft genomen om er nog een keer opnieuw naar te kijken.

Het bestuursorgaan (bijvoorbeeld het college van B&W) zal dan volledig opnieuw kijken naar het besluit en opnieuw een besluit nemen. Er vindt een heroverweging plaats naar de huidige situatie. Als jouw bezwaarschrift wordt afgewezen blijft het besluit in stand. Bij gegrond bezwaar wordt het besluit herroepen en moet het bestuursorgaan een nieuw besluit nemen.

Beroep indienen

Als je het niet eens bent met de uitkomst van het bezwaar, kan je daarna normaal gesproken nog beroep instellen bij de rechter. Je gaat in beroep door het indienen van een beroepschrift bij de bevoegde rechtbank. De rechter kijkt bij de beoordeling van het besluit alleen naar de situatie zoals die was tijdens het nemen van het besluit.

Als de rechter het eens met het beroep dan kan het besluit (gedeeltelijk) worden vernietigd en kan aan het bestuursorgaan worden verplicht om opnieuw een besluit te nemen.