Arbeidsrecht

Pensioenbeding altijd geldig?

Is een pensioenbeding in een arbeidsovereenkomst geldig?

De werkgever kan een beroep doen op een in de arbeidsovereenkomst of cao opgenomen pensioenbeding. Het verbod van onderscheid naar leeftijd geldt op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid niet als het onderscheid betrekking heeft op het beëindigen van een arbeidsovereenkomst in verband met het bereiken van de AOW-leeftijd.

De wet

Geldigheid van pensioenbeding

Met het opnemen van een pensioenbeding of pensioenontslagbeding spreken werkgever en werknemer voor de zekerheid af dat de werknemer bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd automatisch uit dienst treedt. De arbeidsovereenkomst is dan automatisch beëindigd. Kan een werkgever altijd een beroep doen op een overeengekomen pensioenbeding?

Uitzondering ontslag bij pensioen

Dat is anders als het houden van de werknemer aan het pensioenbeding onredelijk is. De rechter zal het pensioenbeding slechts terzijde schuiven als een beroep op het pensioenbeding onaanvaardbaar is in de gegeven omstandigheden. Daarvan zal niet snel sprake zijn, ook omdat de werknemer nou eenmaal het pensioenbeding heeft geaccepteerd en daarop kon anticiperen. De werkgever en werknemer moeten afwijkende afspraken over het pensioenbeding uiteraard wel nakomen.

De opzegverboden (bijvoorbeeld bij ziekte) gelden niet als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Risico voor werkgever bij doorwerken na pensioenleeftijd

Let wel op: als de werknemer blijft doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd, dan eindigt wel de bestaande overeenkomst, maar begint er (stilzwijgend) een nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De werkgever moet die mogelijk onbedoelde nieuwe arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn, terwijl dan ook de opzegverboden gelden. In dat geval kan de werkgever geen beroep meer doen op het pensioenbeding en moet de arbeidsovereenkomst via de normale weg worden beëindigd.

Daarnaast is de formulering van het beding ook van groot belang. Bij een eventuele rechtelijke procedure zal de rechter namelijk goed kijken naar onder andere de formulering van het pensioenbeding.

Pensioenbeding opnemen in arbeidsovereenkomst

Altijd verstandig: neem in de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op dat de arbeidsovereenkomst afloopt bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Die bepaling hebben wij natuurlijk in ons model. Dan hoef je niet op te zeggen en eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch (van rechtswege).

Als in de arbeidsovereenkomst geen pensioenbeding is opgenomen, dan duurt de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van pensioenleeftijd in principe voort. De werkgever bij pensioen moet daarbij de opzegtermijn in acht nemen. Het is aan te raden de opzegging altijd schriftelijk te doen met onze gratis modelbrief opzeggen wegens bereiken pensioenleeftijd.
Kijk voor de zekerheid ook in het artikel wat er nog meer geregeld moet worden in een arbeidsovereenkomst.

Terug naar overzicht