Arbeidsrecht

Wat is het schriftelijkheidsvereiste voor een concurrentiebeding?

“Moet concurrentiebeding altijd schriftelijk?” Ja, die moet altijd schriftelijk zijn overeengekomen met de meerderjarige werknemer. Anders is het niet geldig. De werknemer is er daarom dan niet aan gebonden. In de praktijk kan het schriftelijkheidsvereiste wel eens leiden tot misverstanden. Lees verder voor uitleg.

Schriftelijkheidsvereiste

De Hoge Raad in 2008 een belangrijke uitspraak over het schriftelijkheidsvereiste. Daarin is bepaald dat aan het schriftelijkheidsvereiste is in ieder geval voldaan als de werknemer een arbeidsovereenkomst waarin een concurrentiebeding is opgenomen of een ander document waarin een concurrentiebeding als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden voorkomt, heeft ondertekend. Door ondertekening brengt de werknemer tot uitdrukking dat hij of zij heeft kennisgenomen van het concurrentiebeding zoals dat in schriftelijke vorm aan hem of haar ter hand is gesteld en dat hij of zij daarmee instemt.

Wordt in een arbeidsovereenkomst of bijvoorbeeld in een brief verwezen naar bijgevoegde arbeidsvoorwaarden waarin een concurrentiebeding voorkomt en verklaart de werknemer zich door ondertekening van die arbeidsovereenkomst of die brief akkoord met die arbeidsvoorwaarden, dan is aan het genoemde schriftelijkheidsvereiste ook voldaan. De bijgevoegde arbeidsvoorwaarden hoeven niet ook te zijn ondertekend door de werknemer.

Er is niet aan het schriftelijkheidsvereiste voldaan als de werknemer zich schriftelijk akkoord verklaart met de inhoud van een niet als bijlage in schriftelijke vorm bijgevoegd document waarin een concurrentiebeding voorkomt, tenzij de werknemer daarbij uitdrukkelijk verklaart dat hij met het concurrentiebeding instemt.

Om misverstanden zoveel mogelijk te voorkomen, is het raadzaam om het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst zelf op te nemen.

Tijdstip van schriftelijk overeenkomen

De werkgever en werknemer kunnen het concurrentiebeding overeenkomen bij het aangaan, tijdens de duur en bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

Motivatie bij tijdelijk arbeidscontract

Daarnaast moet de werkgever bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij het concurrentiebeding schriftelijk motiveren waarom dit beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Zonder schriftelijke motivatie is het concurrentiebeding niet geldig.

Conclusie

Leg een concurrentiebeding altijd schriftelijk vast in of samen met de arbeidsovereenkomst. Op de site tref je een model concurrentiebeding aan die je kan toevoegen aan een bestaande arbeidsovereenkomst. Daarnaast kan je op de site verschillende arbeidsovereenkomsten met een concurrentiebeding.