Weblog

Wanneer is een overeenkomst een koopovereenkomst?

“Wat is een koopovereenkomst?” Bij een koopovereenkomst verandert de eigendom van een zaak, dat kan een roerende zaak zijn of bijvoorbeeld een huis. Twijfel je of je in een bepaald geval een koopovereenkomst moet sluiten?

Is een overeenkomst wel echt een koopcontract? Het is van belang om te weten of en zo ja, welk type overeenkomst tussen partijen bestaat. Een koopovereenkomst roept namelijk verschillende rechten en verplichtingen in het leven.

Wat zijn de voorwaarden?

Een koopovereenkomst is een overeenkomst waarbij de een (de verkoper) zich verbindt een zaak te geven en ander (de koper) om daarvoor een  prijs in geld te betalen. De overeenkomst bestaat dus uit verschillende elementen, namelijk:

Een overeenkomst die inhoud:

  1. De verplichting van de verkoper om een zaak te geven en;
  2. De verplichting van de koper om daarvoor een koopprijs in geld te betalen.

Als de overeenkomst deze elementen bevat, dan is er automatisch sprake van een koopovereenkomst. Hierna volgt een uitleg van deze vereisten.

Mondeling of schriftelijk

Vanzelfsprekend moet er een overeenkomst tussen de verkoper en koper zijn. Die afspraak tot afgifte en betaling komt tot stand op het moment dat de ene partij het aanbod tot (ver)koop van de andere partij aanvaardt.

Of specifieker: de koopovereenkomst komt tot stand als de aanvaarding de andere partij bereikt. De overeenkomst kan mondeling of schriftelijk worden gesloten. Het is verstandig om het echter altijd schriftelijk te sluiten. Dan staat namelijk zwart op wit vast dat er een overeenkomst is, maar ook welke afspraken er zijn gemaakt.

Verplichting tot geven zaak

De verkoper is verplicht om de zaak af te geven. Dat kunnen roerende zaken en onroerende zaken zijn, maar ook vermogensrechten zoals vorderingsrechten. In de overeenkomst moet een duidelijke omschrijving van de zaak staan of de zaak moet bepaalbaar zijn. Anders is de koopovereenkomst namelijk nietig en dus niet geldig.

Het ‘afgeven’ brengt mee dat de verkoper de verkochte zaak met toebehoren in eigendom moet overdragen en afleveren. De verkoper moet de zaak dus aan de koper in bezit geven. Als de koper voor betaling van de zaak een andere zaak aan de verkoper geeft, dan is dat niet een koopovereenkomst. Maar dan is er sprake van een ruilovereenkomst.

Verplichting tot betalen koopprijs

De koper is verplicht om de prijs te betalen. Let op: De koop is geldig, ook als er geen afspraken zijn gemaakt over de prijs. In dat geval is de koper een redelijke prijs verschuldigd. Het is echter wel gebruikelijk en verstandig om de koopprijs schriftelijk in het koopcontract vast te leggen. Partijen mogen de koopprijs in Nederlands en buitenlands geld uitdrukken. De regel is dat er de koper moet betalen op het moment dat de verkoper de zaak aan de koper geeft.

Gemengde en bijzondere koopovereenkomsten

Een koopovereenkomst kan tegelijkertijd ook een andere, dus een gemengde overeenkomst zijn. Denk bijvoorbeeld aan het op maat maken van een aan te schaffen product. Of een koop- aanneemovereenkomst.

Bij sommige typen overeenkomsten zijn bijzondere regels van toepassing. Die regels geven meestal de koper sterkere rechten en bescherming en de verkoper zwaardere verplichtingen. Een voorbeeld daarvan is de koop van een woning en de consumentenkoop. In dit artikel leggen wij graag uit wanneer iets een consumentenkoop is.