Activa

De activa zijn alle bezittingen of eigendommen van een rechtspersoon. Een rechtspersoon kan daarover beschikken voor de uitoefening van het bedrijf.

De activa en de waarde daarvan zie je terug op de balans van de rechtspersoon. Voorbeelden van activa zijn gebouwen in eigendom, kasgeld, handelsvoorraden, machines en andere bedrijfsmiddelen. Tegenover de activa staan de passiva. Op de balans zijn de activa en passiva gelijk aan elkaar.


Activa is een boekhoudkundig begrip. Bij een activapassiva transactie worden de bezittingen (activa) en schulden (passiva) van de rechtspersoon verkocht aan een andere partij. De rechtspersoon zelf wordt in dat geval niet verkocht.