Activa

Activa is een boekhoudkundig begrip. Dit zijn alle bezittingen of eigendommen van een rechtspersoon. Die kan daarover beschikken voor de uitoefening van zijn bedrijf.

De waarde van activa vind je terug op de boekhoudkundige balans. Voorbeelden zijn gebouwen in eigendom, kasgeld, handelsvoorraden, machines en andere bedrijfsmiddelen. Tegenover activa staan de passiva. Op de balans zijn de activa en passiva gelijk aan elkaar.

Bij een activa-passiva transactie worden alle bezittingen en schulden van een rechtspersoon verkocht aan een andere partij. De rechtspersoon zelf wordt in dat geval niet verkocht.