Passiva

De passiva zijn alle schulden van een rechtspersoon. Voorbeelden van passiva zijn geldleningen.

De passiva staat op de balans van de rechtspersoon. Tegenover de passiva staat de activa. Dat zijn de bezittingen van de rechtspersoon. Op de balans zijn de passiva en activa gelijk aan elkaar. Zie ook schuldenaar.

Passiva is een boekhoudkundig begrip. Bij een activapassiva transactie worden de bezittingen (activa) en schulden (passiva) van de rechtspersoon verkocht aan een andere partij. De rechtspersoon zelf wordt in dat geval niet verkocht.