Medezeggenschap

Medezeggenschap binnen het arbeidsrecht betekent dat werknemers inspraak hebben in beslissingen die een organisatie aangaan. Dit kan over verschillende onderwerpen gaan, zoals arbeidsvoorwaarden, bedrijfsbeleid en reorganisaties. Dit geeft werknemers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de gang van zaken binnen de organisatie.

In Nederland is medezeggenschap wettelijk geregeld via de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Deze wet verplicht ondernemingen van 50 of meer medewerkers om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Een OR vertegenwoordigt de belangen van werknemers en heeft het recht om advies te geven of in sommige gevallen instemming te verlenen bij belangrijke beslissingen.