Niet opeisbaarheid

Niet opeisbaarheid is een bepaling die in overeenkomsten kan zijn opgenomen. De vordering is pas opeisbaar als een bepaalde voorwaarde is vervuld. Een voorbeeld is in een testament dat een erfgenaam zijn erfdeel nog niet in handen krijgt. Meestal is dat het geval als de erfgenamen minderjarig zijn of bijvoorbeeld als de langstlevende het vruchtgebruik over de erfenis heeft. De bepaling in een contract of testament waarin dit geregeld is, noem je een niet-opeisbaarheidsclausule.