Niet opeisbaarheid

Niet opeisbaarheid is een voorwaarde die in contracten kan worden opgenomen. De vordering is pas opeisbaar als een bepaalde eis of eisen is voldaan. Dit komt o.a. voor in testamenten waarbij een erfgenaam zijn erfdeel nog niet in handen krijgt. Meestal is dat het geval als de erfgenaam nog minderjarig is of als de langstlevende het vruchtgebruik over de erfenis heeft. Zo’n bepaling wordt een niet-opeisbaarheidsclausule genoemd.