Resultaat 1–24 van de 25 resultaten wordt getoond

Leningsovereenkomst

14,9519,40

Degelijke en heldere leningsovereenkomst om geld van of aan familie, vrienden en bekenden te lenen. Degene die het geld leent kan dit bedrag voor een particulier of zakelijk doel gebruiken. Spreek naast de hoofdsom, rente en looptijd ook af of er vervroegd mag worden afgelost. Dit contract is ook in het Engels verkrijgbaar.

Leningsovereenkomst BV aan DGA

24,95

Leningsovereenkomst van de BV aan haar DGA. Het is belangrijk om een contract op te stellen. De belastingdienst let erg op leningen uit BV’s, omdat ze bang zijn dat er indirect dividend wordt uitgekeerd. Zeker bij een groot geldbedrag en/of onduidelijke afspraken over aflossing loop je meer risico. Een goed en actueel modelcontract heb je hier gevonden. Let op: wij hebben een aparte Leningsovereenkomst DGA aan BV.

Voorschot op Erfenis door Lening

14,95

Voorschot op een erfenis tussen iemand die erfgenaam is en degene die uitleent of schenkt. Als je overlijdt verrekenen de erfgenamen dit voorschot met het erfdeel van de ontvanger. Met deze overeenkomst voorkom je discussies tussen erfgenamen.

Leningsovereenkomst DGA aan BV

24,95

Een leningsovereenkomst van een aandeelhouder aan zijn eigen BV. De DGA treedt hier op als financier van de BV. De fiscus eist dat er een zakelijke leningsovereenkomst wordt opgesteld. Hierin moet een zakelijke rente worden opgenomen.

Leningsovereenkomst Intercompany (tussen BV’s)

24,95

Voorbeeld van een Leningsovereenkomst tussen BV’s, ook wel intercompany lening genoemd. De Beheer-BV leent geld aan de Werk-BV (of moeder aan dochter). Je kunt dat zelf omdraaien. Dankzij dit contract is voor iedereen duidelijk dat dit een zakelijke grond heeft.

Rekening-Courant Overeenkomst

24,95

Je hebt de keuze uit een model rekening-courant overeenkomst tussen DGA en zijn BV of tussen twee BV’s onderling (bijv. holding en werk-BV). Hierin leg je afspraken vast voor de verrekening van kleine bedragen. De fiscus en de accountant eisen dat je dit contractueel vastlegt. Tot €17.500,- kan dit rentevrij. Maak je BV fiscus proof en download deze overeenkomst (word-bestand).

Positieve-negatieve Hypotheekverklaring

7,95

Voeg als bijlage toe aan een leningsovereenkomst. Met een positieve-negatieve hypotheekverklaring geeft de geldlener twee garanties, die in de praktijk neerkomen op een toezegging om een hypotheek te verstrekken. Met deze bepaling bouw je extra zekerheid in voor als de lener niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen.

Overeenkomst Kwijtschelding Schuld

7,95

Modelovereenkomst kwijtschelding schuld. Er zijn veel redenen om een schuld kwijt te schelden. Bijvoorbeeld omdat het je kinderen zijn en je jaarlijks een stukje schuld kwijtscheldt. Of je weet zeker dat de schuld nooit meer betaald gaat worden. In alle gevallen regel je met een contract dat duidelijk is wat de bedoeling is. Zo voorkom je later conflicten.

Borgstellingsovereenkomst Particulier

24,95

Borgstellingsovereenkomst voor een garantstelling door een particulier. Een natuurlijk persoon (dus geen bedrijf) staat borg voor de betaling van de schulden die de lener is aangegaan. Een borgstelling is extra zekerheid voor de kredietverstrekker. Wij hebben een apart contract voor een zakelijke borgsteller.

Leningsovereenkomst Werknemer (Personeelslening)

14,95

Overeenkomst van geldlening van de werkgever aan de werknemer (personeelslening). Werkgevers kunnen geld uitlenen aan personeel. Zij kunnen dan de aflossingen verrekenen met de loonbetalingen. De werkgever kan ook met minder zekerheden genoegen nemen dan een commerciële bank. Wat ook de reden is, juist in deze situatie is een goed contract een eerste eis. Daarmee regel je ook de verhouding lening en arbeidsovereenkomst.

Borgstellingsovereenkomst Zakelijk

24,95

Borgstellingsovereenkomst door een zakelijke partij. Hiermee staat een investeerder of bedrijf borg voor iemand die een lening aangaat. Bij dit contract zijn drie partijen betrokken. De kredietnemer, kredietverstrekker en borgsteller. Met deze borgtocht leg je de afspraken goed vast. Let op: er is een aparte borgstellingsovereenkomst DGA.

Borgstellingsovereenkomst DGA

24,95

Het komt vaak voor dat een DGA borg staat voor een lening van zijn BV. Met deze borgstellingsovereenkomst stelt de directeur-grootaandeelhouder zich garant voor een lening. Voor deze borgstelling ontvangt de DGA een vergoeding. Let op: er is een apart model voor een externe zakelijke borg.

Kwijtschelding Vordering in Rekening-Courant

12,95

De DGA heeft een vordering op zijn bv. De BV kan die echter niet aflossen. Zowel zakelijk als privé kan het dan verstandig zijn om de lening kwijt te schelden. Dat moet dan juridisch wel goed vastleggen, daarvoor gebruik je deze modelovereenkomst.

Achtergestelde Leningsovereenkomst

24,95

Achtergestelde leningsovereenkomst om een bedrijf te starten. Een start-up zoekt een partij die geld wil uitlenen. Die lening is achtergesteld, zodat de ondernemer nog wel krediet kan krijgen bij leveranciers. De lening heeft ook wat hoger risico, omdat die is achtergesteld bij de andere kredietverschaffers.

Overbruggingskrediet in Rekening-Courant i.v.m. Aankoop Woning

24,95

Overbruggingskrediet van een DGA met zijn eigen BV. De directeur heeft een nieuw huis gekocht, maar het oude is nog niet verkocht, of de verkoopsom is nog niet binnen. De BV heeft wel geld, dus die geeft een tijdelijke lening. Dat soort leningen moet je fiscaal goed onderbouwen. Deze overeenkomst bevat alle belangrijke bepalingen.

Akte van Achterstelling Krediet

24,95

Achterstelling van een eerder verschaft krediet. Hierdoor krijgt de nieuwe kredietgever voorrang boven bestaande kredieten. Zo kan de kredietnemer makkelijker een nieuw krediet krijgen.

Leningsovereenkomst met Garantsteller

24,95

Bijzondere geldleningovereenkomst aan een onderneming. Hierin staat een natuurlijk persoon garant voor de kredietnemer. Meestal is dat de directeur of eigenaar van de onderneming. Het kan ook iemand anders zijn die garant wil staan. Zo heeft de geldverstrekker meer zekerheid dat er terugbetaald wordt.

Converteerbare Leningsovereenkomst

24,95

Achtergestelde leningsovereenkomst aan een BV waarbij de kredietverschaffer de lening kan omzetten in aandelen, de conversie in aandelen. De lening is ook achtergesteld. Het is dus een lening die dicht tegen eigen vermogen aanzit.

Notulen AVA Aandelenuitgifte in Verband met Conversie Lening

6,95

Notulen waarbij de aandeelhouders besluiten om extra aandelen uit te geven. Die aandelen zijn bedoeld voor een geldschieter die een converteerbare lening had verstrekt.

Leningsovereenkomst na Schenking

14,95

Deze overeenkomst is gemaakt om geld te schenken en daarbij gebruik te maken van vrijstellingen die er bestaan voor schenkingen. Omdat je het geld niet direct kan missen leen je het ook direct weer terug. Over de schuld betaal je jaarlijks rente. Dat leg je goed vast met deze overeenkomst.

Leningsovereenkomst Durfkapitaal

24,95

Een participant verstrekt naast eigen vermogen ook een achtergestelde lening. Als er niet voldoende wordt afgelost dan kan de lening worden omgezet in aandelen. De Leningsovereenkomst Durfkapitaal is goed te gebruiken om Start-ups en Scale-ups te financieren.

Schuldbekentenis

12,95

Schuldverklaring. Je hebt goederen of diensten geleverd en die zijn niet betaald. In het kader van een betalingsregeling stel je deze overeenkomst op. Je hebt dan een soort leningovereenkomst, met rente, aflossing en waarborgen. Als er niet of niet op tijd afgelost wordt kan je direct incasseren. Zo regel je de aflossing juridisch goed.

Brief aan Bank Verwijderen BKR-Vermelding

1,95

Verzoek aan een bank of kredietinstelling om een BKR melding te wijzigen of ongedaan te maken. Je staat onjuist vermeld bij het BKR, daardoor krijg je geen krediet of het belemmert je op een andere manier. Je vraagt wijziging of doorhaling van de melding.

Brief Opeisen Onderhandse Lening

0,00

Een geldlening is opeisbaar geworden. De geldlener is niet uit zichzelf overgegaan tot betaling. Daarom vraag jij de geldlener om direct te te betalen. Inclusief gevolgen bij niet betalen. Deze brief kan je ook gebruiken als de oorspronkelijke lening niet op papier stond. Hiermee is dan in ieder geval duidelijk dat jij van mening bent dat de lening direct moet worden terugbetaald.