Toont alle 141 resultaten

Koopovereenkomst Aandelen BV

32,95

Koopovereenkomst voor de aandelen in een BV. Bij de verkoop van een onderneming kun je alle aandelen overnemen. Deze koop- en verkoopovereenkomst regelt de bepalingen die je dan wilt opnemen. Het is een goed en uitgebreid model.

Gebruik van Kappersstoel in Kapsalon

24,95

Binnen een kapsalon werken vaak verschillende kappers die als ZZP-er aan de slag zijn. Deze overeenkomst regelt de verhouding tussen de eigenaar van de kapperszaak en die zelfstandige kappers. In de markt noemen we dit huur van een stoel, maar juridisch is het zeker geen huurovereenkomst. Dit contract omzeilt de juridische risico’s bij deze samenwerking.

Leningsovereenkomst BV aan DGA

24,95

Leningsovereenkomst van de BV aan haar directeur-aandeelhouder. Het is van groot belang om een dergelijk contract goed op te stellen. De fiscus let erg op leningen uit een BV. Zij zijn bang dat er indirect een dividenduitkering plaatsvindt. Zeker bij grote geldsommen en/of onduidelijke afspraken over de aflossing is er een extra risico. Een goed modelcontract heb je hier gevonden.

Leningsovereenkomst DGA aan BV

24,95

Een leningsovereenkomst van een aandeelhouder aan zijn eigen BV. De DGA treedt hier op als financier van de BV. De fiscus eist dat er een zakelijke leningsovereenkomst wordt opgesteld. Hierin moet een zakelijke rente worden opgenomen.

Koopovereenkomst Bedrijfsonroerend Goed

32,95

Het koopcontract voor zakelijk onroerend goed. In de volksmond een voorlopige koopovereenkomst. Te gebruiken voor alle vormen van bedrijfsmatig onroerend goed. Geschikt voor kantoren of bedrijfshallen in verhuurde of onverhuurde staat.

Leningsovereenkomst Intercompany (tussen BV’s)

24,95

Voorbeeld van een Leningsovereenkomst tussen BV’s, ook wel intercompany lening genoemd. De Beheer-BV leent geld aan de Werk-BV (of moeder aan dochter). Je kunt dat zelf omdraaien. Dankzij dit contract is voor iedereen duidelijk dat dit een zakelijke grond heeft.

Notulen AVA Ontbinden Vennootschap (Liquidatie)

12,9519,40

Notulen van algemene vergadering van aandeelhouders. De AVA waarin is besloten tot de ontbinding van de vennootschap. Dit besluit is de eerste stap op weg om een BV definitief op te heffen. Er wordt tegelijk een vereffenaar aangewezen. Je hebt een goed model nodig, omdat er een hele reeks formele zaken goed in de notulen moet staan. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Rekening-Courant Overeenkomst

24,95

Je hebt de keuze uit een model rekening-courant overeenkomst tussen DGA en zijn BV of tussen twee BV’s onderling (bijv. holding en werk-BV). Hierin leg je afspraken vast voor de verrekening van kleine bedragen. De fiscus en de accountant eisen dat je dit contractueel vastlegt. Tot €17.500,- kan dit rentevrij. Maak je BV fiscus proof en download deze overeenkomst (word-bestand).

Notulen AVA Ontslag en Benoeming Bestuurder

6,9510,40

De benoeming van een directeur door de aandeelhouders van een BV. Modelnotulen van een algemene vergadering van aandeelhouders. De benoeming van een directeur is een formeel besluit dat genomen moet worden door de aandeelhouders. Dat besluit moet goed vastgelegd worden in notulen. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Notulen AVA Vaststellen Jaarrekening

6,9510,40

Notulen van de algemene vergadering voor aandeelhouders tot vaststelling van de jaarrekening. Het belangrijkste besluit die aandeelhouders jaarlijks nemen. Hiermee wordt de aansprakelijkheid van het bestuur opgeheven. Verplicht op grond van de statuten en door de KVK. Keuze tussen Nederlands en Engels.

Overeenkomst voor Koop of Verkoop van een Eenmanszaak

24,95

Verkoop van een eenmanszaak. Ook dan heb je een goed contract nodig. Wat verkoop je en per wanneer, hoe zit het met de overlopende risico’s of opbrengsten. Met dit contract verkoop je eenvoudig en toch goed jouw eenmanszaak.

Overeenkomst tot Overdracht van een Merk, Handelsnaam en Domein

26,95

Modelovereenkomst voor de verkoop van naar keuze een merk, domein en handelsnaam. Je kan deze rechten verkopen en leveren. De overeenkomst is te gebruiken voor losse rechten of een combinatie van rechten. Zorg dat je de zaak goed vastlegt met dit contract.

Intentieverklaring – LOI

24,95

Het (ver)kopen van een bedrijf gaat in stappen. Deze intentieverklaring (ook wel Letter of Intent of LOI) is de stap waarbij je aangeeft dat je van plan bent om met elkaar in onderhandeling te treden. Uitgebreid voorbeeld met o.a. een tijdpad, procedure, prijsbepaling, dus de intentie om tot een deal te komen.

Notulen AVA Vaststelling en Bestemming van het Dividend

6,9510,40

De aandeelhouders moeten een formeel besluit nemen wat er met het dividend van een BV gaat gebeuren. Dat besluit leg je vast in deze modelnotulen tot vaststelling en bestemming van het dividend. Het is belangrijk dividenduitkering op de juiste formele manier vast te leggen. Het voorkomt het risico van een bestuursaansprakelijkheid. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Notulen AVA Aandeelhoudersbesluit Turboliquidatie BV

12,9519,40

Opheffen en beëindigen van een BV zonder baten, dus zonder vereffening. Per direct staken van de BV. Een eenvoudige en snelle manier om van een BV af te komen. Zorg wel dat je de procedure goed volgt. Deze notulen zijn een goede hulp voor een dergelijke turboliquidatie. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Managementovereenkomst tussen twee BV’s

24,95

Het bestuur over een BV kan worden opgedragen aan een andere BV. De overeenkomst met de bepalingen en eventuele managementvergoeding regelt deze managementovereenkomst. Zo leg je ook voor de fiscus en de buitenwereld de verhouding tussen de BV’s vast.

Arbeidsovereenkomst DGA bij eigen BV

24,95

Uitgebreid model van een Arbeidsovereenkomst DGA incl. extra vergoedingen. Een contract tussen een directeur-grootaandeelhouder en zijn eigen BV bevat afspraken die in een gewoon arbeidscontract niet voorkomen. Je legt afspraken vast zoals door de Belastingdienst, en ook door een boekhouder of accountant, worden vereist.

Directiereglement BV

24,95

Directiestatuut, directiereglement of directieregeling, allemaal namen voor hetzelfde document. Regelt de bevoegdheden die de directeur kan uitoefenen. Deze bevoegdheden liggen normaal bij de aandeelhouders. Jullie geven de directeur de mogelijkheid om de dagelijkse gang van zaken te regelen. Belangrijke besluiten zijn voorbehouden aan de aandeelhouders, zodat die niet buiten spel komen te staan.

Huurovereenkomst Bedrijfsruimte

24,9537,40

Huurovereenkomst bedrijfsruimte, winkelruimte of andere detailhandelsruimte (art. 290-ruimte). Met dit contract regel je als verhuurder zelf jouw huurcontract. Het is een tijdelijk contract met automatische verlenging. Op dat moment kun je de huur ook weer herzien. Na afrekenen kun je het word-document direct downloaden. Dit contract is ook in het Engels verkrijgbaar.

Indeplaatsstelling Huurovereenkomst

12,95

Met een indeplaatsstelling huurovereenkomst zet je een bestaand contract over op naam van iemand anders. Alle afspraken gaan dan over op de nieuwe huurder. Kies uit een indeplaatsstelling huurwoning of bedrijfsruimte. Ook voor horeca hebben we een uitgewerkt voorbeeld, omdat de brouwerij meestal mee moet ondertekenen.

Overeenkomst Overdracht Bedrijfsactiva

21,95

De koper neemt de bedrijfsactiva van het bedrijf over. Koopcontract voor de complete bedrijfsmiddelen, de inventaris en voorraden van een bedrijf, althans je kan dit zelf verder specificeren. Je gebruikt dit als je alleen de bezittingen wil overnemen.

Afstandsverklaring

0,00

Een zittend aandeelhouder in een BV verklaart afstand te doen van zijn statutair recht tot het uitoefenen van een voorkeursrecht bij uitgifte of aanbieding van aandelen in BV. Op die manier staat het je vrij de aandelen aan een nieuwe partij aan te bieden.

Overeenkomst van Overdracht Intellectuele Eigendom

26,95

Overdracht van auteursrechten moet schriftelijk. Daar heb je dus een goed contract voor nodig. Hiermee regel je de overdracht en de verhouding daarna. Overeenkomst geeft veel rechten aan de koper. Als je de verkoper bent kan je die ook aanpassen. In alle gevallen een goed contract.

Arbeidsovereenkomst Statutair Directeur BV

24,95

De arbeidsovereenkomst met een statutair directeur. Bevat een keuzelijst met extra vergoedingen en beloningen. De overeenkomst met een directeur die in loondienst van de bv is, bevat bepalingen die in andere contracten niet voorkomen. Belangrijk contract om zaken goed vast te leggen met een directeur.

Aandeelhoudersovereenkomst

24,95

Twee uitgebreide voorbeelden van een aandeelhoudersovereenkomst. Je hebt de keuze uit een model waarbij de aandelen eigendom zijn bij twee holdings of tussen verschillende aandeelhouders die samenwerken in de BV met aanbiedingsverplichting. Je maakt afspraken over de onderlinge persoonlijke verhoudingen. Samenwerken in een BV zonder deze overeenkomst is erg onverstandig.

Garanties bij Overname BV

24,95

Model met uitgebreide garanties van de verkoper van een onderneming. Dit document dient als bijlage bij een overnamecontract. Bevat tot in detail de inhoud van garanties. Kan je zelf aanpassen of aanvullen.

Notulen AVA Bestuurder bij Ontstentenis en Belet

12,9519,40

Met dit aandeelhoudersbesluit wijs je op voorhand een tijdelijk bestuurder aan. Die kan de zaak tijdelijk overnemen en besluiten nemen in geval van ernstige ziekte, of andere calamiteit. Iedere ondernemer zou dit besluit moeten nemen, omdat anders het bedrijf in één klap tot stilstand kan komen. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Geheimhoudingsverklaring – NDA

24,95

Een geheimhoudingsverklaring wordt ook vaak een non disclosure agreement (NDA) genoemd. Dit model gebruik je als twee partijen informatie gaan uitwisselen die geheim moet blijven. Je hebt de keuze uit geheimhouding tijdens een overnameproces of als twee organisaties willen samenwerken en concurrentiegevoelige informatie gaan delen. Download als word-document.

Toetreding & Uittreding Beherend Vennoot CV

12,95

Een wisseling van twee beherende vennoten. Eigenlijk een gedeeltelijke verkoop van de onderneming. Overeenkomst waarbij de ene beherend vennoot uittreedt uit de CV en een ander toetreedt. De commanditaire vennoot blijft gelijk.

Overeenkomst voor Starten van VOF met Inbreng Bestaand Bedrijf

24,95

Oprichting van een vennootschap onder firma (VOF). Een van beide vennoten brengt een bestaand bedrijf in. Die inbreng moet gewaardeerd worden en beschreven. Dat komt dus op de bepalingen voor een gewone VOF. Regel het goed met een duidelijk contract.

Overeenkomst VOF Uittreding Vennoot

24,95

Partijen hebben samen een VOF en wensen die VOF te staken. Zoals jullie de VOF zijn gestart met een contract, zo moet je de VOF ook weer staken. In een contract leg je vast hoe jullie uit elkaar gaan. Wie betaalt er en voor wat, mag de vertrekkende partij de VOF beconcurreren? Regel het met dit contract en voorkom lastige situaties in de nabije toekomst.

Verklaring Hoofdelijke Aansprakelijkheid ex 403 BW

6,95

Een verklaring waarmee een holding zich aansprakelijk stelt voor alle schulden van een dochterbedrijf. Een zogeheten 403 verklaring. Die moet je deponeren bij het handelsregister.

Overeenkomst Beëindiging en Liquidatie VOF

24,95

Partijen willen de vennootschap onder firma helemaal staken. Geen van de vennoten heeft behoefte aan een voortzetting van de VOF. Dus maken jullie een contract hoe uit elkaar te gaan. Hoe ziet de procedure er uit, wanneer wordt er betaald, wat te doen met lijken uit de kast. Je kan het beter op schrift zetten, dat voorkomt conflicten.

Bemiddelingsovereenkomst

24,95

Met een bemiddelingsovereenkomst geef je een Adviseur Bedrijfsovername opdracht om te bemiddelen bij de verkoop van een (deel van) een bedrijf. Dit contract bestaat uit het benaderen, selecteren van één of meerdere kandidaat-koper(s) en begeleiden bij het verkoopproces.

Huurovereenkomst Bedrijfsruimte tussen Beheer en Werk-BV

24,95

Verhuur van bedrijfsruimte binnen een concern. De verhuurder is de holding, de huurder is de werkmaatschappij. Hierdoor heb je een zakelijke verhouding tussen deze twee bedrijfsonderdelen. Je moet dat schriftelijk goed vastleggen. Dat zal je boekhouder vragen, maar ook zeker de fiscus.

Openbaar Vervoer Verklaring Werkgever

4,95

Dit is een model OV-verklaring van de werkgever ten behoeve van een werknemer die geen Openbaar Vervoer abonnement heeft. Die heb je nodig als je gebruik wilt maken van de reisaftrek. Dit model kan je gebruiken.

Koopovereenkomst Activa in een Horeca Onderneming

24,95

De verkoop van een horecazaak, waarbij niet de rechtspersoon dus de BV wordt verkocht. Zeker in de horeca worden veel bedrijven verkocht in een zogeheten activa passiva transactie. Dit contract gebruik je voor de overdracht van de activa (bezittingen). Zo blijven eventuele schulden in het bedrijf achter en neem je alleen de waardevolle zaken over.

Inleenovereenkomst ter Beschikkingstelling van Personeel

28,95

De overeenkomst om personeel ter beschikking te stellen en uit te lenen. Een inleenovereenkomst tussen een Inlener en een Uitlener, meestal een uitzendbureau of detacheerder. Perfecte overeenkomst om verder zaken mee te doen.

Notulen AVA Interimdividend

6,9510,40

Notulen van algemene vergadering van aandeelhouders, de AVA waarin het besluit tot uitkeren van een interimdividend. Een dergelijk dividend is met waarborgen omkleed. Aandeelhouders kunnen bij een fout besluit aansprakelijk worden gesteld. Je hebt een goed model nodig, omdat er een hele reeks formele zaken goed in de notulen moeten staan. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Agentuurovereenkomst

24,95

Een agentuurovereenkomst waarbij een zelfstandige verkoper, de handelsagent de producten gaat verkopen. Die agent bemiddelt bij de verkoop. De overeenkomst komt tot stand tussen de leverancier en de klant. De agentuurovereenkomst is een soort overeenkomst van opdracht. Agenten zijn ZZP-er. Het luister nauw hoe je dat regelt, want je wilt ze niet in dienst. Daarom gebruik je dit contract.

Samenwerkingsovereenkomst tussen twee Bedrijven

24,95

Samenwerkingsovereenkomst tussen twee bedrijven. Hiermee leg je belangrijkste zaken vast bij samenwerking tussen twee bedrijven of zzp-ers. Het is belangrijk om goed vast te leggen wat je samen doet, hoe je kosten en opbrengsten verdelen gaat. Daarna hoe je de samenwerking weer kan beëindigen. Leg het vast met deze overeenkomst.

Overeenkomst van Opdracht tot Dienstverlening

24,95

Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. De opdrachtgever wil iemand een dienst laten uitvoeren. Dit contract is opgesteld vanuit de opdrachtgever. Die heeft een sterke positie ten aanzien van veel zaken die voor de opdrachtgever belangrijk kunnen zijn. Denk aan de eigendomsrechten op de rapporten.

Procuratieregeling

12,95

Procuratieregeling om iemand in de organisatie de bevoegdheid te geven te handelen namens de organisatie. Dit is een algemene procuratie die je regelt. In een bijlage kan je de aangewezen procuratiehouders opnemen. Regeling kan ingeschreven in het handelsregister en heeft dan ook kracht tegen derden. Regel duidelijk en goed wie er namens de organisatie kan tekenen.

Huur- / Pachtovereenkomst Horeca

24,95

Een pachtcontract en ook een huurcontract van een horecabedrijf. Hierin naast pacht en huurbepalingen ook eisen die de verpachter stelt over bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld welke leverancier van drank, speelautomaat en dergelijk je moet gebruiken.

Uitbreiding Huurovereenkomst met Koopoptie

8,95

Optie om een gehuurd bedrijfspand te kopen. Je kunt een nieuw of bestaand contract met deze koopoptie aanvullen. Met deze clausule krijgt een huurder het eerste recht om een bedrijfsonroerend goed over te nemen. De voorwaarden vul je zelf in.

Licentieovereenkomst Domeinnaam, Handelsnaam, Merk

26,95

Een overeenkomst waarbij de eigenaar van naar keuze een merk, handelsnaam en domein deze aan een ander in licentie geeft. Zo behoudt je als eigenaar de rechten, maar krijg je inkomsten omdat iemand anders deze kan gebruiken. Je kan naar keuze een dergelijk recht exclusief in licentie geven of aan verschillende partijen.

Borgstellingsovereenkomst Particulier

24,95

Borgstellingsovereenkomst voor een garantstelling door een particulier. Een natuurlijk persoon (dus geen bedrijf) staat borg voor de betaling van de schulden die de lener is aangegaan. Een borgstelling is extra zekerheid voor de kredietverstrekker. Wij hebben een apart contract voor een zakelijke borgsteller.

Consignatieovereenkomst

32,9549,40

Een uitgebreide consignatieovereenkomst tussen de inbrenger en consignatiehouder. Je maakt afspraken over verdeling van opbrengsten, rechten en risico’s. Te gebruiken als de ene partij voor de ander goederen gaat verkopen, waarbij het eigendom bij de maker blijft. Keuze uit Nederlands- of Engelstalig contract.

Overeenkomst voor Interim- en Projectmanagement

24,95

Je gaat een adviesopdracht of een interim-managementopdracht aannemen. Dan moet er een goed contract zijn tussen de opdrachtgever en jou als opdrachtnemer. Hiermee voorkom je een arbeidsverhouding en regel je goed de onderlinge verhouding.

Overeenkomst Toekenning Koopoptie Aandelen aan Werknemer

24,95

Verlenen van een koopoptie op aandelen in het bedrijf is een mogelijke beloning voor onmisbare personeelsleden. De werkgever is aandeelhouder van een BV en verleent de werknemer een optie van koop op aandelen. Zo profiteer de werknemer mee van de groei van de onderneming.

Huurovereenkomst Kantoorruimte

24,95

Verhuurders downloaden vaak een gratis huurovereenkomst kantoorruimte van het internet zonder erbij na te denken. Dat gaat nooit fout, totdat een huurder niet betaalt. De huurder beroept zich op het niet nakomen van afspraken of een moeilijke periode voor zijn of haar bedrijf. Wij hebben een uitgebreid huurcontract waarin je juridisch sterk staat en alle uitzonderingen zijn opgenomen (10 pagina’s).

Koopoptie Aandelen BV

24,95

De eigenaar van een BV geeft een koopoptie op de aandelen in de BV. Door de optie kan de koper in een bepaalde periode de aandelen kopen. Hiermee geef je zekerheid aan de koper.

Aanvulling Arbeidsovereenkomst met Concurrentiebeding en Relatiebeding

12,95

Dit zijn twee aanvullingen die je kan opnemen in een arbeidsovereenkomst. Het zijn een concurrentiebeding en een relatiebeding die niet in ieder arbeidscontract voorkomen. Je kan ze eenvoudig bewerken en toevoegen.

Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening

24,95

Algemene voorwaarden voor dienstverlening. Je kan ze gebruiken voor iedere vorm van zakelijke diensten. Het maakt hierbij niet uit of je werkt als ZZP-er of vanuit een BV. Met deze set kan je direct aan de slag.

Voorovereenkomst Aankoop Aandelen in een BV

12,95

Overeenkomst voor de aankoop van aandelen in een BV, die vooraf gaat aan een uitgebreide overeenkomst. Doel prijs en datum vast leggen van de koop van de aandelen in een BV.

Licentieovereenkomst Programmatuur, Website of App

24,95

Een licentieovereenkomst voor software. Ook te gebruiken als je een app of website hebt gebouwd. Jij hebt in opdracht iets gebouwd, maar de auteursrechten zijn niet overgedragen. Daarom geef jij een licentie (tegen vergoeding) om het gebouwde te mogen gebruiken. Voordeel is dat je langdurige inkomstenstroom hebt en de rechten bij jou blijven liggen.

Instemmingsverklaring

0,00

Een instemmingsverklaring voor de verkoop van aandelen in een BV. Een aandeelhouder verklaart akkoord te zijn met de overdracht van aandelen in een BV door de andere aandeelhouder.

Melding van Cessie

6,95

Voorbeeldbrief aan de schuldenaar met daarin de melding van cessie. Een cessie is pas rechtsgeldig als deze is gemeld aan de debiteuren. Dat is dus een belangrijk onderdeel van de cessie. Gebruik daarvoor deze modelbrief.

Gebruikersovereenkomst Auto van de Zaak

24,95

Gebruikersovereenkomst auto van de zaak tussen werkgever en werknemer. Dit contract tekent de werknemer op het moment dat hij daadwerkelijk een auto ontvangt. Regelt alle zaken over schade, gebruik en teruggave. Je ontvangt zowel een model aanvraagformulier als de overeenkomst.

Overeenkomst voor Gebruik Kantooradres als Zakelijk Adres

12,95

Overeenkomst waarbij een huurder een kantooradres huurt zonder kantoorruimte. De ondernemer heeft hier een adres voor correspondentie en eventuele andere diensten. Zoals telefoonservice, bureau of vergaderruimte. Formeel is dit geen huurcontract, maar dienstverlening.

Overdracht Intellectuele Eigendom Software

26,95

Overeenkomst voor de overdracht van auteursrechten op een softwareproduct. Hiermee voorkom je als opdrachtgever dat de softwarebouwer de ontwikkelde software nog een keer gebruikt. Tegelijk verbiedt het de opdrachtgever om de programmatuur zelf opnieuw te exploiteren.

Borgstellingsovereenkomst Zakelijk

24,95

Borgstellingsovereenkomst door een zakelijke partij. Hiermee staat een investeerder of bedrijf borg voor iemand die een lening aangaat. Bij dit contract zijn drie partijen betrokken. De kredietnemer, kredietverstrekker en borgsteller. Met deze borgtocht leg je de afspraken goed vast. Let op: er is een aparte borgstellingsovereenkomst DGA.

Privacyregeling Klanten

24,95

Privacyreglement voor klanten en andere vergelijkbare personen. Organisaties moeten in een dergelijk reglement aangeven welke persoonsgegevens ze verzamelen en waarom. Met deze regeling voldoe je richting je klanten aan de regels van de AVG.

Lijfrenteovereenkomst BV

24,95

Een groot geldbedrag wordt ingebracht in een BV. Doel is om het later uit te kunnen keren als pensioen of oudedagsvoorziening. Bij de oprichting of storting moet dan een lijfrenteovereenkomst worden opgesteld. Dit is een model hiervoor.

Borgstellingsovereenkomst DGA

24,95

Het komt vaak voor dat een DGA borg staat voor een lening van zijn BV. Met deze borgstellingsovereenkomst stelt de directeur-grootaandeelhouder zich garant voor een lening. Voor deze borgstelling ontvangt de DGA een vergoeding. Let op: er is een apart model voor een externe zakelijke borg.

Verwerkersovereenkomst

24,95

Een verwerkersovereenkomst is een onmisbare overeenkomst tussen een partij die persoonsgegevens verzamelt en een andere partij. De eerste heeft de hulp van de tweede nodig voor het bedrijfsproces. In dit model garandeert de verwerker zorgvuldig met de gegevens om te gaan.

Intentieovereenkomst Fusie van twee Ondernemingen

24,95

Twee partijen overwegen een fusie. Zij spreken die wens uit in een intentieovereenkomst fusie. Een letter of intent tussen twee ondernemingen. Zij spreken de wens uit, te komen tot een fusie, de termijn die ze nodig denken te hebben om een definitief besluit te nemen.

Verzuimreglement

24,95

Een model van een verzuimreglement. Dit reglement bepaalt de voorwaarden die een werknemer in acht dient te nemen bij ziekte of verzuim. Zeer uitgebreid en compleet document.

Protocol Datalekken

12,95

Wat te doen bij een datalek. Hoe moet jouw organisatie handelen als er per ongeluk persoonsgegevens openbaar zijn. Dat leg je vast in een interne regeling. Het protocol datalekken helpt je daarbij.

Algemene Voorwaarden Schilders, Afwerkings – en Glaszetbedrijf

24,95

Algemene voorwaarden voor schilders, afwerkingsbedrijven en glaszetbedrijf. Specifieke voor bedrijven in deze sectoren geschikte algemene voorwaarden. Kunnen als model gebruikt worden, of direct toegepast.

Klachtenregeling Seksuele Intimidatie

24,95

Een modelregeling ter bestrijding van seksuele intimidatie op de werkvloer. De regeling is zowel te gebruiken voor een commercieel bedrijf als voor een instelling. Het is een klachtenregeling die de uitgangspunten beschrijft en oplossingen biedt. Het is een model, dat je zeker aan kan passen aan de specifieke wensen van jouw organisatie. Het model helpt je snel op weg en biedt goede juridische teksten voor een uiteindelijke regeling.

Intrekking Hoofdelijke Aansprakelijkheidsverklaring van art. 403 BW 2

6,95

Brief aan de KvK voor de intrekking hoofdelijke aansprakelijkheidsverklaring van art. 403 Boek 2 BW. Met deze brief trek je de eerder afgegeven aansprakelijkheid voor andere ondernemingen binnen de groep weer in.

Sponsorovereenkomst

12,95

Een sponsorcontract regelt de verhouding tussen jouw organisatie en de sponsor. De overeenkomst is te gebruiken voor de sponsoring van een vereniging of een evenement. Regelt wat de sponsor kan verwachten en wat de eventuele tegenprestatie is. Zonder sponsorcontract loop je forse risico’s.

Privacy- en Cookie Verklaring

24,95

Model van een privacyverklaring en cookieverklaring. Zeker sinds de AVG is dit een verplicht onderdeel van iedere website. Je moet duidelijk aangeven wat je registreert en wat je met die gegevens doet.

Bestuursregeling Directie BV

24,95

De gezamenlijke aandeelhouders van een BV maken een bestuursregeling. Daarmee geven zij het kader voor de aan te stellen directeur/bestuurder. Die directeur kan straks formeel een reeks besluiten nemen namens de BV. De aandeelhouders geven met deze regeling de grenzen van die besluiten aan. Ook geven ze taken mee. Belangrijke regeling voor een BV met een eigen directeur.

Distributieovereenkomst

24,95

De distributieovereenkomst. De overeenkomst voor de distributie van producten. Je sluit het contract tussen de distributeur en de leverancier. Op die manier kan een leverancier snel via verschillende partijen zijn producten verkopen. De wet regelt niet veel, dus een goed overeenkomst is een eis. Die heb je nu gevonden.

VOF tussen Echtgenoten Overeenkomst Vennootschap onder Firma

24,95

De VOF-overeenkomst tussen twee echtgenoten. Met dit contract kunnen zij een vennootschap onder firma (VOF) aangaan. Dit is een zogeheten man-vrouw firma. Zeker als je in zaken gaat als echtgenoten is een goed contract op zijn plaats

Kwijtschelding Vordering in Rekening-Courant

12,95

De DGA heeft een vordering op zijn bv. De BV kan die echter niet aflossen. Zowel zakelijk als privé kan het dan verstandig zijn om de lening kwijt te schelden. Dat moet dan juridisch wel goed vastleggen, daarvoor gebruik je deze modelovereenkomst.

Notulen AVA Wijziging Statuten Afstempelen Aandelen

6,9510,40

Afstempelen van aandelen, maakt het mogelijk om belastingvrij kapitaal uit een BV te halen. Hiervoor is een formeel besluit noodzakelijk. Dit zijn de notulen van algemene vergadering van aandeelhouders tot wijziging van de statuten als gevolg van het afstempelen van de aandelen. Met dit document weet je zeker dat je de zaken formeel goed geregeld hebt. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Algemene Inhuurvoorwaarden Personeel

24,95

Algemene inhuurvoorwaarden. Voorwaarden waardoor jij als inlener van personeel bepaalt wat de voorwaarden zijn. Als je met veel partijen regelmatig zaken doet kan het zeker verstandig en handig zijn om je eigen voorwaarden op te stellen. Leveranciers zoals ZZP-ers, uitzenders of detacheerders moeten zich dan aan jouw voorwaarden houden. Dat is eel beter voor jouw organisatie en overzichtelijker.

Barterovereenkomst

14,95

Barterovereenkomst waarbij partijen producten of diensten ruilen zonder betaling. Het barteren moet je goed vastleggen, zodat het duidelijk is voor de fiscus en de boekhouding. Dit is een raamovereenkomst, waarmee je de concrete ruil kan regelen.

Exploitatie Overeenkomst Speelautomaat

24,95

Overeenkomst voor het exploiteren van speelautomaten. De eigenaar van de speelautomaat plaatst deze bij een café of andere horecagelegenheid. Partijen delen de opbrengst van de apparaten.

Achtergestelde Leningsovereenkomst

24,95

Achtergestelde leningsovereenkomst om een bedrijf te starten. Een start-up zoekt een partij die geld wil uitlenen. Die lening is achtergesteld, zodat de ondernemer nog wel krediet kan krijgen bij leveranciers. De lening heeft ook wat hoger risico, omdat die is achtergesteld bij de andere kredietverschaffers.

Verzoekschrift Handlichting

8,95

Verzoekschrift aan de rechtbank om handlichting te geven aan een minderjarige. Dat wil zeggen dat een minderjarige een bedrijf kan starten. Daarvoor moet je handlichting aanvragen bij de rechtbank. Dat verzoek dien je samen met je ouders/voogden in. Na toestemming van de rechter kun je een bedrijf starten.

Overeenkomst Bewaarneming Goederen

24,95

Overeenkomst voor de tijdelijke opslag of stalling van roerende goederen. Overeenkomst tussen bewaarnemer en bewaargever. Hiermee regel je de risicoverdeling, de betaling en de rechten.

Uitgeefovereenkomst

24,95

De uitgeefovereenkomst tussen uitgever en auteur. Een uitgever en een auteur zijn het eens dat de uitgever een boek gaat uitgeven. Dit contract regelt de uitgave, de vergoeding en eventuele andere rechten, zoals de vertaling verfilming en dergelijke.

Algemene Voorwaarden Verkoop en Levering van Producten

24,95

De leverancier wil algemene voorwaarden van toepassing hebben voor de verkoop van producten. Die moet je dan opstellen en van toepassing verklaren op ieder los contract dat je afsluit. Dit is een handig model.

Participatieovereenkomst

24,95

Overeenkomst waarbij een participatie- of investeringsmaatschappij een aandeel neemt in een bedrijf. De huidige aandeelhouder(s) verkopen een deel van hun bedrijf. Zo kan het bedrijf sneller groeien met extern kapitaal. Dat wil je goed vastleggen. Daarvoor is deze participatieovereenkomst (ook wel deelnameovereenkomst).

Akte van Achterstelling Krediet

24,95

Achterstelling van een eerder verschaft krediet. Hierdoor krijgt de nieuwe kredietgever voorrang boven bestaande kredieten. Zo kan de kredietnemer makkelijker een nieuw krediet krijgen.

Notulen AVA Besluit Uitgifte Aandelen voor Participatie

6,9510,40

Uitgeven van nieuwe aandelen om een nieuwe aandeelhouder binnen te halen in de BV. Daarvoor moet een formeel besluit door de aandeelhouders worden genomen. Dat besluit is formeel en moet je dus goed notuleren. Daarvoor gebruik je deze notulen. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Brief Opzeggen Agentuurovereenkomst

6,95

De agent zegt de handelsovereenkomst op. Hij bericht zijn principaal dat hij niet langer op zal treden als agent. De agentuurovereenkomst is geen arbeidscontract, maar een overeenkomst van opdracht. Je moet die opzeggen en dan zaken regelen over de uitbetaling. Je moet dus in overleg de overeenkomst opzeggen. Dat doe je met deze Brief Opzeggen Agentuurovereenkomst.

Buy/Sell Overeenkomst tussen Aandeelhouders

24,95

Jullie willen van elkaar af in de BV. Maar hoe regel je dat? Dit is een overeenkomst waarmee twee partijen die samen in een BV zitten elkaar kunnen dwingen tot verkoop van de aandelen. De partij die het aanbod doet tot koop van de aandelen biedt daarmee ook zijn aandelen aan onder die voorwaarden. Zo krijg je dus altijd het beste bod.

VOF Oprichten Firma-overeenkomst nieuwe VOF

24,95

De overeenkomst om een vennootschap onder firma aan te gaan. Met dit contract starten jullie samen een nieuwe VOF. Je regelt de belangrijkste zaken. Denk aan de naam, de manier van samenwerken en natuurlijk hoe jullie ooit weer uit elkaar kunnen gaan. De VOF is pas echt goed op weg als jullie een contract hebben opgesteld.

Koopoptie Aandelen in Gezamenlijke Vennootschap

24,95

Een optieovereenkomst op aandelen in een BV die jullie samen bezitten. De ene aandeelhouder wil de andere uitkopen. Met de optie is duidelijk op welke manier dat gaat gebeuren. De werkelijke waarde van de aandelen zal een deskundige vaststellen. Hiermee leg je de basis om als aandeelhouders goed uit elkaar te gaan.

Niet-investeringsverklaring

6,95

Uitbreiding van een bestaande kredietverhouding. Zolang de kredietverleners nog geld tegoed heeft zal de kredietnemer geen investeringen doen. Dat is een extra zekerheid voor de kredietverlener.

Volmacht Vertegenwoordiging AVA

6,95

Volmacht tot vertegenwoordiging van een aandeelhouder bij een algemene vergadering van aandeelhouders. Hiermee kan iemand namens een aandeelhouder stemmen. Van belang als vereist is dat er een meerderheid is of dat alle aandeelhouders moeten instemmen.

Notulen AVA Ontslag en Benoeming Commissaris

6,9510,40

Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) waarin wordt besloten een commissaris te ontslaan en een andere te benoemen. Het aanstellen van een commissaris is een belangrijke en formele stap. Je hebt een goed model nodig, omdat er een hele reeks formele zaken goed in de notulen moeten staan. Dat is met deze model notulen goed geregeld. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Oprichtingsverklaring (Geruisloze Inbreng)

24,95

Verklaring van oprichter van een BV waarbij tot storting van de uit te geven aandelen een onderneming zal inbrengen. Deze inbreng omvat de inbreng van alle

Algemene Beëindigingsovereenkomst

12,95

Overeenkomst om een eerdere overeenkomst te beëindigen. Een beëindigingsovereenkomst. Hiermee leg je juridisch vast dat een eerder gesloten overeenkomst nu is geëindigd. Dat vastleggen kan heel verstandig zijn.

Advertentieovereenkomst

14,95

Een advertentieovereenkomst waarbij adverteerder en opdrachtnemer de afspraken maken voor plaatsing van een advertentie. Je gebruikt deze als je advertentieruimte verkoopt bijvoorbeeld op een op website, krant, sportveld of tijdschrift. Geeft belangrijke mogelijkheden voor de aanbieder om zich in te dekken tegen risico’s.

Notulen AVA Besluit tot Uitgifte Nieuwe Aandelen

6,9510,40

Besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om over te gaan tot de uitgifte van aandelen door de BV. Dit besluit is een vereiste om de aandelen te kunnen uitgeven. Met dit besluit zijn de aandelen voor een of meer van de bestaande aandeelhouders. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Notulen AVA Wijziging Statuten BV

6,9510,40

Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) waarin wordt tot wijziging van de statuten wordt besloten. Een statutenwijziging is een belangrijke en formele stap. Je hebt een goed model nodig, omdat er een hele reeks formele zaken goed in de notulen moeten staan. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Notulen AVA Aandelenuitgifte in Verband met Conversie Lening

6,95

Notulen waarbij de aandeelhouders besluiten om extra aandelen uit te geven. Die aandelen zijn bedoeld voor een geldschieter die een converteerbare lening had verstrekt.

Klaagschrift niet verdere Vervolging art.12 SV

12,95

De Officier van Justitie besluit een verdachte niet te vervolgen. De belanghebbende kan hierover klagen bij het Gerechtshof. Je kan op heel veel manieren een belang hebben bij de zaak. Gebruik dit model om te vragen dat er alsog een strafzaak zal beginnen.

Algemene Voorwaarden voor Technische Dienstverlening

24,95

Algemene voorwaarden die je kan gebruiken bij technische dienstverlening. Jij legt als opdrachtnemer goed vast onder welke voorwaarden je aan het werk gaat. Met deze set regels kan je direct aan de slag.

Algemene Voorwaarden Maatschap

24,95

Algemene voorwaarden voor een maatschap. Hiermee regel je de dienstverlening voor een maatschap. Duidelijke algemene voorwaarden zijn van belang voor iedere ondernemer.

Overeenkomst voor Fotomodel Fotografieproductie

12,95

Overeenkomst tussen een fotomodel en een opdrachtgever. Regelt de toestemming van het model en de gebruiksrechten op de foto en de rechten van het model. Op deze manier leg je duidelijk vast waar de foto voor is.

Franchiseovereenkomst

24,95

Een franchiseovereenkomst. Jij hebt een succesvolle winkelformule of andere commerciële formule. Je laat andere ondernemers onder strikte regels die ook gebruiken. Op die manier kan je snel groeien in verschillende plaatsen of regio’s. De ondernemers zijn zelfstandige ondernemers, maar houden zich aan jouw richtlijnen.

Algemene Voorwaarden van Zakelijke Kredietverlening

24,95

Algemene voorwaarden van kredietverlening in de verhouding tussen kredietgever en zakelijke klant. Te gebruiken als je op regelmatige basis als bedrijf kredieten gaat verschaffen aan ondernemers.

Firmaverklaring voor VOF of CV

6,95

De firmaverklaring zorgt dat je contracten op naam van de zaak kan zetten. De ondernemer verklaart dat hij onder een firmanaam zaken doet en dat hij persoonlijk aansprakelijk blijft.

Derogatie-akte Vennootschap Onder Firma

12,95

Een derogatie-akte, een soort verklaring dat één persoon namens een VOF of CV kan optreden. De leden van een VOF of CV verklaren dat de wederpartij door zaken te doen met één van hen altijd zaken doet met hen allen. Zo heeft die partij niets te maken met afspraken die de vennoten in de VOF onderling hebben. Maakt het zakendoen een stuk eenvoudiger en minder risicovol.

Gedragscode Onderneming

24,95

Gedragscode voor een onderneming. Hiermee geeft het bedrijf aan op welke wijze ze zaken doet en omgaat met haar medewerkers. Een dergelijk document is de neerslag van een bedrijfsbreed gevoeld normen en waardenstelsel. Gebruik dit document als een leidraad.

Algemene Voorwaarden voor een Boekhandel

24,95

Algemene verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden voor een boekhandel. Lever je in principe contant en mogelijk een enkele keer een abonnement of op factuur, dan moet je goede voorwaarden opstellen.

Volmacht Besluiten Genomen op AVA

6,95

Volmacht die de aandeelhouders geven aan iemand om de besluiten van de aandeelhoudersvergadering uit te voeren. Vooral belangrijk als een BV geen natuurlijke personen in de directie heeft. Dat is vaak omdat de BV bestuurt wordt door een andere vennootschap. Met deze volmacht kunnen de besluiten dan alsnog uitgevoerd.

Substitutieovereenkomst

12,95

Overeenkomst waarbij alle verplichtingen uit een overeenkomst worden overgedragen. Er komt een nieuwe partij in de plaats van één van de bestaande partijen. Kan alleen als alle betrokken partijen akkoord zijn.

Leningsovereenkomst Durfkapitaal

24,95

Een participant verstrekt naast eigen vermogen ook een achtergestelde lening. Als er niet voldoende wordt afgelost dan kan de lening worden omgezet in aandelen. De Leningsovereenkomst Durfkapitaal is goed te gebruiken om Start-ups en Scale-ups te financieren.

Algemene Voorwaarden Kredietverlening Particulier

24,95

Dit zijn de algemene kredietvoorwaarden die betrekking hebben op een kredietovereenkomst. In aanvulling op dat contract regel je met deze voorwaarden algemene zaken. Denk aan hoe je de betalingen wil ontvangen, wat te doen bij overlijden van de kredietnemer. Hiermee maak je de losse overeenkomst beter en zekerder.

Optreedovereenkomst Artiest

24,95

Een optreden van een artiest moet je juridisch regelen. Dit is een uitgebreid contract voor het optreden van een artiest, band, orkest etc. Hiermee leg je alle belangrijke zaken vast, zodat er van beide kanten geen onduidelijkheid kan zijn.

Volmacht tot Aangaan van Borgtocht

6,95

Volmacht waarbij een persoon wordt gemachtigd om namens de vennootschap rechtshandelingen uit te voeren. In deze specifieke volmacht gaat het om het aangaan van een borgtocht.

Algemene Licentievoorwaarden (Computerprogrammatuur)

24,95

Algemene licentievoorwaarden voor overeenkomst inzake verlenen gebruiksrechten programmatuur.

Bewaargevingsovereenkomst Programmatuur (Escrow)

24,95

Een escrowovereenkomst. De leverancier van de software geeft de broncode in depot bij een onafhankelijke partij. Al er zich problemen voordien, kan de afnemer beschikken over de software.

Bankgarantie (Vooruitbetalingsgarantie)

24,95

Bankgarantie ten behoeve van een koper die bereid is een vooruitbetaling te doen. De verkoper stelt een garantie voor de vooruitbetaling. Ook te gebruiken als de garantie niet afkomstig is van een bank maar van een andere partij.

Brief Verlenging Bankgarantie

6,95

Brief tot verlenging van de looptijd van de bankgarantie. De garantie wordt ongewijzigd voortgezet.

Rotterdams Garantieformulier 2008

12,95

Het Rotterdams garantieformulier 2008 is een vorm van borgstelling. Deze borgstelling staat in het zakelijk verkeer gelijk aan een bankgarantie. Hier is de borg geen bank, maar een andere zakelijke partij. Dit model is door ons herschreven zodat het een stuk beter leesbaar en bruikbaar is.

Stemovereenkomst Participatiemaatschappij

24,95

Overeenkomst waarbij de aandeelhouders op voorhand instemmen met enkele besluiten. Een bijzondere aandeelhoudersovereenkomst. Geeft de participatiemaatschappij bepaalde rechten zoals de benoeming van een commissaris. Deze besluiten kunnen door de participatiemaatschappij worden ingeroepen.

Toelichting op Fusievoorstel 2 313 BW

6,95

De verplichte formele toelichting op een voorgenomen juridisch fusievoorstel. De wet verplicht het bestuur een toelichting, schriftelijk af te geven. Daarvoor gebruik je dan dit model.

Garantieverklaring voor Inventaris en Bouwkundige Voorzieningen

24,95

Een garantie met drie partijen. Een afnemer die investeert in een verbouwing en inventaris. Een kredietverschaffer die dat wel wil financieren. Een leverancier of aannemer die garant gaat staan. Betaalt de afnemer zijn krediet niet, dan neemt de leverancier dat over tot een bepaald bedrag. In ruil daarvoor gaan alle zaken over in onderpand.

Meewerkovereenkomst tussen Echtgenoten

24,95

Afspraken tussen twee echtgenoten die samen in een zaak werken. De overeenkomst is van toepassing voor ondernemers in de IB sfeer. Met het contract ontstaat een recht op vergoeding voor één van beide echtgenoten.

Verzoek Verlaging Gebruikelijk Loon Startende DGA

0,00

Een model van het verzoek aan De belastingdienst om akkoord te gaan met een lager loon. Je bent een startende ondernemer en je hebt niet voldoende middelen. Je kan dus niet het fiscaal gebruikelijk loon uitbetalen. Het verzoek wordt standaard goedgekeurd, tenzij je het heel slecht hebt opgesteld. Maar met deze gratis brief gaat het lukken.

Verzoek Verlaging Gebruikelijk Loon geen Financiële Ruimte

0,00

Gratis voorbeeldbrief aan de Belastingdienst met het verzoek verlaging gebruikelijk loon geen financiële ruimte. Er is niet voldoende winst voor het gebruikelijk loon. Je moet dit vooraf melden bij de belastingdienst om problemen zoals een naheffing te voorkomen.

Verzoek Verlaging Gebruikelijk Loon

0,00

Voorbeeldbrief aan de belastingdienst om niet het fiscale gebruikelijk loon te betalen aan de DGA. Deze variant van de brief is voor de situatie dat in jouw branche of sector het gebruikelijk loon veel lager ligt. Gebruik deze gratis brief.

Sommatiebrief Inbreuk Merkenrecht

2,95

Jij bent eigenaar van een merk. Dat is een absoluut recht waar niemand inbreuk op mag maken. Als dat toch gebeurt, dan stuur je deze stevige Sommatiebrief Inbreuk Merkenrecht. Je eist directe stopzetting van het gebruik van jouw merk. Ook wil je dat ze aangerichte schade herstellen.

Brief aan Huurder Opzegging Huur Bedrijfsruimte Onbepaalde Tijd

1,95

Modelbrief om huur op te zeggen van zogenaamde overige bedrijfsruimte die is gehuurd voor onbepaalde tijd. Juridisch noem je dat art. 230 bedrijfsruimte. Met de brief geef je aan per welke datum de overeenkomst is beëindigd. Houd rekening met een opzegtermijn uit je contract.

Sommatiebrief Inbreuk Handelsnaam

2,95

Iemand gebruikt de handelsnaam waaronder jij op de markt bekend bent. Deze naam heb jij al eerder ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In dat geval kun je eisen (sommeren) dat iemand daarmee stopt, omdat dit tot verwarring leidt en jou geld kan kosten. Download deze Sommatiebrief Inbreuk Handelsnaam en vul eenvoudig de openstaande velden in.

Brief bij geen Reactie op Bezwaarschrift

0,00

Gratis brief waarmee je actie neemt als er geen reactie op jouw bezwaarschrift is gekomen. Dat had wel gemoeten binnen de wettelijke termijn van zes weken. Met deze brief probeer je toch weer het heft in handen te nemen.

Brief aan Werknemer Ontslag op Staande Voet

1,95

Brief voor het bevestiging van het ontslag op staande voet door werkgever aan werknemer. Bevat reden en gevolg van ontslag op staande voet. Heel verstandig om dit schriftelijk vast te leggen. Meestal is het ontslag mondeling gegeven.

Bezwaarschrift tegen Aanslag WOZ voor Ondernemingen

1,95

Bezwaarschrift tegen aanslag OZB voor ondernemers De Onroerendezaakbelasting is volgens jou te hoog. De WOZ waarde van het object is onjuist getaxeerd in jouw ogen.

Brief namens Onderneming Aansprakelijk Stellen Onrechtmatige Daad

1,95

Jou organisatie is slachtoffer van een onrechtmatige daad. Jullie hebben schade en willen die schade verhalen bij de persoon of organisatie die de schade heeft veroorzaakt. Met deze brief regel je dat snel en goed.

Melding Betalingsonmacht Belastingdienst

0,00

Voorbeeldbrief om een Melding Betalingsonmacht naar de Belastingdienst te sturen. Daarin meld je dat de organisatie niet in staat is om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Dit moet je goed doen om persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen.

Arbitrageclausule

8,95

Een arbitrageclausule om op te nemen in een bestaande overeenkomst of algemene voorwaarden. Deze uitgebreide clausule komt in de plaats van de aanwijzing van de bevoegde rechter. Zo verklaar je arbitrage van toepassing op het contract.

Brief Verbod tot Binnentreden Bedrijf, Woning of Winkel

2,49

Voorbeeldbrief met een verbod tot binnentreden woning, winkel of ander gebouw. Hiermee geeft je aan dat iemand niet in jouw buurt mag komen. Het is de manier om zonder een lange en dure gang naar de rechter een winkelverbod of contactverbod te regelen. Werkt dus ook voor buurthuizen en gemeentehuizen.